PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé světové dějiny - JMB502
Anglický název: Contemporary World History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB507, JMB508, JMB512, JMB510, JMB511, JMB509
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)
Kurz seznamuje studenty se základními trendy a klíčovými problémy soudobých světových dějin od druhé světové války po rozpad bipolárního světa a konec války studené. Výklad se soutředí na vysvětlení specifiky tématu, postižení základních pramenů a interpretačních schémat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Cílem kurzu je:

1. Podrobně analyzovat a vysvětlit vznik bipolárního světa po roce 1945

2. Identifikovat a osvětlit jednotlivé fáze a krize studené války

3. Podrobněji interpretovat a zhodnoti příčiny a průběh zániku komunistických režimů a sovětského bloku a předpoklady pro vznik nové podoby světového uspořádání na konci 20. stol.

4. Ověřit stupeň a charakter pochopení probírané látky studenty

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Vojtěch Mastný, Studená válka a sovětský pocit nejistoty, 1947-1953, Praha 2001
John Lewis Gaddis, Studená válka, Praha 2006
Vladimír Nálevka, Studená válka, Praha 2003
Vladimír Nálevka, Karibská krize, Praha 2001
Jaroslav Cuhra, Jiří Ellinger, Adéla Gjuričová, Vít Smetana, České země v evropských dějinách IV, Litomyšl 2006 (od s. 155)
Jan Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005 (od s. 535)
Michal Reimann ? Petr Luňák, Studená válka 1954-1964, Brno 2000
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000
Petr Luňák, Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997
Andrej Paczkowski, Půl století dějin Polska, Praha 2000
Hermann Weber, Dějiny NDR, Praha 2003
Petr Luňák, Plánování nemyslitelného, Praha 2007
Charles Gati, Stroskotané ilúzie. Moskva, Washington, Budapešt a maďarské povstane 1956, Bratislav a 2006
Jan Pauer, Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy, Praha 2004

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Kurz je založen na:

1. Výkladu dané látky formou přednášky

2. Samostudiu s využitím doporučené literatury

3. Ověření znalosti formou testování

4. Ověření schopnosti koncepčního zpracování vybrané problematiky formou písemných prací

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z opatření děkanky č. 17/2018.

Hodnocení kurzu zahrnuje připouštěcí test (35 bodů), revenzi vybraných publikací (15 bodů) a seminární práci (50 bodů)

1. Připouštěcí test - bez úspěšně složeného testu nelze absolvovat další části zkoušky. test je založen na povinné literatuře (významné události, osobnosti, pojmy, data). Test proběhne ve třech termínech v dubnu/květnu 2019 (35%)

2. Recenze vybraných dvou publikací z doporučeného seznamu v rozsahu aspoň 3 stran. Dodání společně se semináírní prací.

3. seminární práce na vybrané téma v rozsahu minimálně 15 stran, minimálně 10 zdrojů, z toho alespoń polovina cizjazyčných (ne z internetu apod.).

práce musí obsahovat jasnou definici hlavní teze (tedy výzkumná otázka, problém, hypotéza), zhodnocení použité literatury, poznámkový aparát, výklad metodologie (komparace, typologie apod.).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

1. Podoba a charakter studené války
2. Vývoj po r. 1945 – vznik bipolárního světa
3. „První“ studená válka, Stalinovo období
4. Chruščovovo období, uvolňování a velké krize mezinárodních vztahů (1953-1964)
5. Období détente (60. A 70. léta)
6. „Druhá“ studená válka (80. léta)
7. Kolaps komunismu, svět po r. 1989/1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK