PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia I - JMB536
Anglický název: B.C. Thesis Seminar - Area Studies I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 90 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
P//Je prerekvizitou pro: JMB537
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)
Kurz se věnuje metodickému vedení studentů a jejich projektů bakalářských prací, které na základě komunikace a kooperace studenta, vedoucího práce a vedoucího semináře směřují k upřesnění tématu práce, jeho koncepce, zdrojů a struktury.
Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)

Cílem prvního dílu bakalářského semináře je připravit a k oponentuře předložit průběžné tezeb bakalářské práce. Seminář sleduje zejména metodickou složku vývoje bakalářské práce (formální struktura, dodržení povinných částí práce, jazyková úroveň) a ve spolupráci s vedoucím práce komentuje její odbornou úroveň. Za obsahovou, resp. odbornou část práce zodpovídá a má v jejím rámci hlavní slovo vedoucí práce.

Detaily viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (20.03.2020)

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019
Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Povinnosti:

I.
1. Udělat důkladnou rešerši literatury a zkontrolovat - preformulovat/inovovat hlavní (výzkumnou) otázku: zadání práce by nemělo operovat s pojmem popis, ale skutečně řešit nějaký problém - otázka má na konci otazník!
2. Konzultovat toto upřesnění s vedoucím práce
3. Předložit průběžné teze práce a hotovou kapitolu práce

Do 03. 04. 2020 poslat na jiri.vykoukal@post.cz stručný text v rozsahu do 5-6 stran (už ne formulář projektu), kde bude:
1. Doplnit rešerši literatury včetně slovní charakteristiky
2. Upřesnit zadání/výzkumnou otázku a její disciplinární ukotvení
3. Upřesnit metodologické zázemí práce
4. Znovu konzultovat s vedoucím práce

Do 01. 05. 2020 poslat na jiri.vykoukal@post.cz:
1. Doplněnou literaturu s výkladem
2. Upřesněnou formulaci výzkumné otázky
3. Nástin postupu/metodologie práce
4. Draft první kapitoly (minimálně 5 plných stran kompaktního textu, ne body!)

Do 05. 06. 2020 poslat:
1. Průběžné teze práce - viz web kombi studia na IMS
2. Úvodní kapitolu obsahující
a) zdůvodnění výběru tématu a jweho oborové zařazení
b) kritické vyrovnání s literaturou tématu
c) jasně formulovanou výzkumnou otázku
d) charakteristiku metodologie práce
e) návrh struktury (obsahu) práce
3. Hotovou první kapitolu práce jako ukázku (musí jít zřetelně o kapitolu, ne o pár stránek bez hlavy a paty)
4. Stanovisko vedoucího práce, tj. zda považuje postup práce za uspokojivý a zda dosažený výsledek za ZS 2019/2020 zakládá nárok na udělení zápočtu. Stanovisko stačí zaslat/přeposlat emailem. Bez tohoto stanoviska nebude zaslaný materiál posuzován, jelikož tento materiál jako celek má být vedoucím práce nejprve vyhodnocen a po zapracování připomínek a námětů odeslán vedoucímu semináře.

 
Využijte ukázkový soubor (ukázka úvodu, tj. koncepce, analýza pramenů a literatury a metodologie) uložený v SIS, je to (samozřejmě na vyšší úrovni) ukázka, jak má vypadat úvod ke kvalitní akademické práci!!!
 

Formuláře viz: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-60.html

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)

Hoffmannová J., Stylistika a .. současná situace stylistiky. Praha: Trizonia. 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.
Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon.  2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2019)

Hlavní výukovou metodou je diskuse zahrnující argumenty podloženou obhajobu příslušných částí bakalářské prácena straně studenta, její oponenturu na straně vedoucího semináře a dalších studentů a průběžné hodnocení ze strany vedoucího práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (20.03.2020)

Do 03. 04. 2020 poslat na jiri.vykoukal@post.cz stručný text v rozsahu do 5-6 stran (už ne formulář projektu), kde bude:
1. Doplnit rešerši literatury včetně slovní charakteristiky
2. Upřesnit zadání/výzkumnou otázku a její disciplinární ukotvení
3. Upřesnit metodologické zázemí práce
4. Znovu konzultovat s vedoucím práce

Do 01. 05. 2020 poslat na jiri.vykoukal@post.cz:
1. Doplněnou literaturu s výkladem
2. Upřesněnou formulaci výzkumné otázky
3. Nástin postupu/metodologie práce
4. Draft první kapitoly (minimálně 5 plných stran kompaktního textu, ne body!)

Do 05. 06. 2020 poslat:
1. Průběžné teze práce - viz web kombi studia na IMS
2. Úvodní kapitolu obsahující
a) zdůvodnění výběru tématu a jweho oborové zařazení
b) kritické vyrovnání s literaturou tématu
c) jasně formulovanou výzkumnou otázku
d) charakteristiku metodologie práce
e) návrh struktury (obsahu) práce
3. Hotovou první kapitolu práce jako ukázku (musí jít zřetelně o kapitolu, ne o pár stránek bez hlavy a paty)
4. Stanovisko vedoucího práce, tj. zda považuje postup práce za uspokojivý a zda dosažený výsledek za ZS 2019/2020 zakládá nárok na udělení zápočtu. Stanovisko stačí zaslat/přeposlat emailem. Bez tohoto stanoviska nebude zaslaný materiál posuzován, jelikož tento materiál jako celek má být vedoucím práce nejprve vyhodnocen a po zapracování připomínek a námětů odeslán vedoucímu semináře.

 
Využijte ukázkový soubor (ukázka úvodu, tj. koncepce, analýza pramenů a literatury a metodologie) uložený v SIS, je to (samozřejmě na vyšší úrovni) ukázka, jak má vypadat úvod ke kvalitní akademické práci!!!
 

Formuláře viz: http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-60.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK