PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny západní Evropy - JMB015
Anglický název: Modern history of Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80 / 66 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Johana Kudrnová
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Barbora Menclová
Mgr. Anna Simbartlová
Mgr. Martin Synkule
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB250, JMB410
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB250, JMB410
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout seminář MDZE Váška ZS 2018 sylabus.doc Seminář Váška 2018 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (21.09.2018)

JMB410/JMB015 Moderní dějiny západní Evropy – ZS 2018-19

Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. a Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Anotace předmětu:

Seznámení s vývojem zemí západní Evropy v 19. a 20. století v perspektivě politických, sociálních a hospodářských dějin.

Cíl předmětu:

V rámci tohoto kurzu bude kladen důraz na základní procesy charakterizující specifický typ západoevropské modernity. V první třetině kurzu se zaměříme na jevy kořenící v 19. století (industrializace, nacionalismus, sekularizace), zbytek výuky bude věnován představení témat spojených se široce pojatými soudobými dějinami – přibližně od 1. světové války do konce studené války.

Metody výuky:

Přednášky kombinující klasický výklad a diskusi nad vybranými texty a dokumenty budou doplněny pěti výběrovými semináři, důkladněji rozvíjejícími některé aspekty moderních dějin ZE naznačené během přednášek (kolonialismus, migrace, specifika modernity v zemích Jižní Evropy atd.). V seminářích bude kladen důraz na kritickou práci s primární i sekundární literaturou. Zařazeny budou i diskuse nad filmovými dokumenty.

 

Požadavky ke kontrole plnění studijních povinností a klasifikace:

Výsledná známka je určena součtem tří dílčích hodnocení:

1) Midterm: test pokrývá období 1789-1914, ověřuje nastudování látky v rozsahu relevantních částí povinné literatury (Blanning 2000) a readeru. Účast je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením do lékaře) či studijního pobytu v zahraničí. Maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 1 bod. Výsledek midtermu nelze opravit.  

2) Závěrečný test: pokrývá období 1914-1989, ověřuje nastudování látky v rozsahu relevantních částí povinné literatury (Jackson 2002, Judt 2008) a readeru. Maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 20 bodů.

3) Esej (semi-open book): student/ka si volí jedno ze tří témat. Ta vycházejí z témat přednášek či readeru a pokrývají celé období 1789-1989. Maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 30 bodů.

91-100 bodů               výtečně (A)

81-90 bodů                 velmi dobře (B)

71-80 bodů                 dobře (C)

61-70 bodů                 uspokojivě (D)

51-60 bodů                 dostatečně (E)

0-50 bodů                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

 

 

Program přednášek v ZS 2018-19

 

5. října

OM: ranní přednáška se nekoná – výjezdní zasedání IMS

 

JV: polední přednáška se koná! Organizace kurzu, studijní povinnosti. Úvod do hospodářských dějin zemí ZE v 19. století

 

12. října

OM: Periodizační a prostorové vymezení moderních a soudobých dějin ZE. Francouzská revoluce 1789-2018: formativní událost západoevropské politické kultury.

 

JV: Industrializace ZE a její politické a sociální důsledky

 

19. října

OM: Antropocén: proměny klimatu a dějiny ZE (od malé doby ledové ke globálnímu oteplení)

 

JV: (Západo)evropský kolonialismus 19. století

 

26. října

děkanské volno

 

 

2. listopadu

OM: Národy a nacionalismus v dějinách ZE 19.-20.století

 

JV: Fin de siècle. Západní Evropa v předvečer první světové války.

 

 

9. listopadu

9. listopadu – přednášky se nekonají, pouze midterm (12:30). Účast je povinná!

 

 

16. listopadu

OM: První světová válka a její dopady v ZE.

 

JV: Francie a Británie mezi válkami. Hospodářská krize a země ZE.

 

 

23. listopadu

OM: Druhá světová válka v ZE.

 

JV: Vznik a proměny autoritářských režimů v jižní Evropě.

 

 

30. listopadu

OM: Poválečná traumata v ZE – „syndrom Vichy“.

 

JV: polední přednáška se nekoná

 

 

7. prosince

OM: Sekularizační procesy v ZE (1960s).

 

JV: Demokratické tranzice v zemích jižní Evropy

 

14. prosince

OM: Rozpad poválečného konsenzu („spirit of 45“) v ZE – 1970s.

 

JV: Rozpad koloniálních říší zemí ZE. Traumata dekolonizace

 

 

21. prosince

OM: Migrační procesy v ZE 18.-20.století.

 

JV: Nástin hospodářských dějin ZE po roce 1945 (s důrazem na 1980s)

 

 

Literatura:

Povinná literatura k midtermu a závěrečné zkoušce:

T.C.W. BLANNING (ed.):  The Nineteenth Century : Europe 1789-1914 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2000, 304s.

Julian JACKSON (ed.): Europe 1900-1945 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2002, 254 s.

Tony JUDT : Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha: Slovart 2008, 986s.

 

Příručky:

Pečenka M., Luňák P. a kol., Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 2005.

Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1997 (a další vydání).

 

Doporučená literatura:

Ivan BEREND: An economic history of nineteenth-century Europe: diversity and industrialization. Cambridge: CUP 2013.

Ivan BEREND: An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization. Cambridge: CUP 2016.

Eric HOBSBAWM : Věk extrémů - Krátké 20. století 1914-1991. Praha, Argo 1998.

Hartmut KAELBLE: Vers une société européenne: une histoire sociale de l’Europe 1880-1980, Paris: Belin 1988.

Hartmut KAELBLE: The Social History of Europe, 1945-2000: recovery and transformation after two World Wars, New York: Berghanh Books, 2013.

Petr LUŇÁK: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997.

Hugh MCLEOD: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: CDK 2008.

Anne-Marie THIESSE: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: CDK 2007.

Robin WINKS a Joan NEUBERGER: Europe and the making of modernity, 1915-1914. Oxford: OUP 2005.

Edice Dějiny států, Praha, Nakladatelství Lidové noviny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK