PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny západní Evropy - JMB015
Anglický název: Modern history of Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80 / neomezen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
Mgr. Anna Simbartlová
Mgr. Martin Synkule
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB250, JMB410
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB410, JMM507, JMB250
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout seminář MDZE Váška ZS 2017 sylabus.pdf Sylabus seminář Váška 2017 Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (20.09.2017)

JMB410/JMB015 Moderní dějiny západní Evropy – ZS 2017

Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. a Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Anotace předmětu: Seznámení s vývojem zemí západní Evropy v 19. a 20. století v perspektivě politických, sociálních a hospodářských dějin.

Cíl předmětu:

V rámci tohoto kurzu bude kladen důraz na základní procesy charakterizující specifický typ západoevropské modernity. V první třetině kurzu se zaměříme na jevy kořenící v 19. století (industrializace, nacionalismus, sekularizace), zbytek výuky bude věnován představení témat spojených se široce pojatými soudobými dějinami – přibližně od 1. světové války do dnešních dnů.

Metody výuky: Přednášky kombinující klasický výklad a diskusi nad vybranými texty a dokumenty budou doplněny čtyřmi výběrovými semináři, důkladněji rozvíjejícími některé aspekty moderních dějin ZE naznačené během přednášek (kolonialismus, migrace, specifika modernity v zemích Jižní Evropy atd.). V seminářích bude kladen důraz na kritickou práci s primární i sekundární literaturou. Zařazeny budou i diskuse nad filmovými dokumenty.

Požadavky ke kontrole plnění studijních povinností: Výsledná známka se bude skládat z výsledku midtermu (test ověřující prostudování první položky povinné literatury - BLANNING 2000 + relevantních částí readeru) (maximum 20 bodů)  a závěrečné zkoušky (max. 30 bodů faktografický test, max. 50 bodů esej).

91-100 bodů               výborně

81-90 bodů                 velmi dobře

70-80 bodů                 dobře

Méně než 70 bodů      neprospěl/a

 

Program přednášek v ZS 2017-18:

 

6. října – OM: Úvodní hodina, organizace kurzu, studijní povinnosti. Periodizační a prostorové vymezení předmětu kurzu.

6. října – JV: Úvod do hospodářských dějin zemí ZE v 19. století

13. října – OM: ranní přednáška se nekoná – výjezdní zasedání IMS

13. října – JV: přednáška se koná – Industrializace ZE a její důsledky

20. října – OM: Antropocén: proměny klimatu a dějiny ZE (od malé doby ledové ke globálnímu oteplení)

20. října – JV: Evropský kolonialismus 19. století

27. října – děkanské volno

3. listopadu – OM: Francouzská revoluce jako formativní událost západoevropské politické kultury

3. listopadu – JV: Západní Evropa v předvečer první světové války

10. listopadu – midterm (12:30). Účast je povinná!

17. listopadu: státní svátek

24. listopadu – OM: Národy a nacionalismus v dějinách ZE 19.-20.století

24. listopadu – JV: Meziválečná západní Evropa

1. prosince – OM: První světová válka a její dopady v ZE

1. prosince – JV: Vznik a proměny autoritářských režimů v zemích jižní Evropy

8. prosince – OM: Druhá světová válka a syndrom Vichy

8. prosince – JV: Demokratické tranzice v zemích jižní Evropy

15. prosince – OM: Sekularizační procesy v ZE (1960s)

15. prosince – JV: Rozpad koloniálních říší zemí ZE. Traumata dekolonizace

22. prosince – OM: Rozpad poválečného konsenzu („spirit of 45“) v ZE – 1970s

22. prosince – JV: Nástin hospodářských dějin ZE po roce 1945

5. ledna –  1. termín zkoušky

 

Literatura:

Povinná literatura k midtermu a závěrečné zkoušce:

T.C.W. BLANNING (ed.):  The Nineteenth Century : Europe 1789-1914 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2000, 304s.

Julian JACKSON (ed.): Europe 1900-1945 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2002, 254 s.

Tony JUDT : Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha: Slovart 2008, 986s.

 

Příručky:

Pečenka M., Luňák P. a kol., Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 2005.

Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1997 (a další vydání).

 

Doporučená literatura:

Ivan BEREND: An economic history of nineteenth-century Europe: diversity and industrialization. Cambridge: CUP 2013.

Ivan BEREND: An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization. Cambridge: CUP 2016.

Eric HOBSBAWM : Věk extrémů - Krátké 20. století 1914-1991. Praha, Argo 1998.

Hartmut KAELBLE: Vers une société européenne: une histoire sociale de l’Europe 1880-1980, Paris: Belin 1988.

Hartmut KAELBLE: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zu Gegenwart, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2007.

Petr LUŇÁK: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997.

Hugh MCLEOD: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: CDK 2008.

Anne-Marie THIESSE: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: CDK 2007.

Robin WINKS a Joan NEUBERGER: Europe and the making of modernity, 1915-1914. Oxford: OUP 2005.

Edice Dějiny států, Praha, Nakladatelství Lidové noviny

 

********************

Historie a historiografie první a druhé světové války (se zaměřením na Francii), Seminář k předmětu JMB015 Moderní dějiny západní Evropy II
PhDr. Ondřej Matějka

Metodologické principy, rozdělení referátů, úvod do západoevropských historiografických debat o 1. a 2. světové válce

Fischerovská kontroverze
a/ Frederick A . HALE: ?Fritz Fischer and the Historiography of World War One", The History Teacher, Vol. 9, N.2, February 1976, s. 258-279
b/ John W. Langdon: ?Emerging from Fischer's Shadow: Recent Examinations of the Crisis of July 1914, The History Teacher, Vol. 20, N. 1, November 1986, s. 63-86

Nové interpretace počátku války
a/ Niall FERGUSON: Nešťastná válka, Dokořán 2003, 488 pp.
b/ Jeffrey VERHEY: The Spirit of 1914: militarism, myth and mobilization in Germany, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 254 pp.

Francouzské debaty o ?Velké válce" - souhlas nebo přinucení k válčení?
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Annette BECKER: 14-18, retrouver la guerre, Gallimard 2000, 272 pp.; kontroverze kolem této knihy viz Mouvement social, n. 199, avril-juin 2002

Německé okupace za první světové války
a/ John HORNE, Alan KRAMER: German Atrocities, 1914: A History of Denial, Yale University Press, New Haven-London 2001, 608 pp.
b/ Vejas Gabriel LIULEVICIUS: War Land on the Eastern Front. Culture, National Identity, and German Occupation in World War I, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 309 pp.
c/ koncept brutalizace: George Lachmann MOSSE: Fallen Soldiers: reshaping the memory of the wolrd wars, Oxford University Press, New York 1991, 264 pp.

Fašismus jako politické náboženství
Emilio GENTILE: La religion fasciste: la sacralisation de la politique dans l'Italie fasciste, Perrin, Paris 2002, 354 pp. (event. jiné jeho texty v angličtině v revue Totalitarian Movements and Political Religions)

Historiografie druhé světové války ve Francii I - trauma porážky 1940
a/ Marc BLOCH: L'Etrange défaite: témoignage écrit en 1940, Gallimard - Collection Folio, Paris 1990, 326 pp.
b/ Julian JACKSON: France: The Dark Years 1940-1944, Oxford University Press, New York 2000, ?Part I - Anticipations", s. 23-133.

Historiografie druhé světové války ve Francii II - problematika odboje
a/ Julian JACKSON: France: The Dark Years 1940-1944, ?Part IV - The Resistance", s. 385-518.
b/ Donald REID: ?Resistance and Its Discontents: Affairs, Archives, Avowals, and the Aubracs", The Journal of Modern History, March 2005, n. 77, s. 97-137


Historiografie druhé světové války ve Francii III - problematika kolaborace
a/ Julian JACKSON: France: The Dark Years 1940-1944, ?Part II - The Regime: National Revolution and Collaboration", s. 139-233 (případně ?Part III - Vichy, the Germans, and the French People", pp. 239-374)
b/ Henry Rousso: Le syndrome de Vichy: de 1944 ? nos jours, Seuil, Paris 1990, 414 pp.

Německý Historikerstreit
a/ Forever in the shadow of Hitler? : original documents of the Historikerstreit, the controversy concerning the singularity of the Holocaust, Humanities Press, Atlantic Highlands 1993, 282 pp.
b/ Richard J. EVANS: ?The New Nationalism and the Old History: Perspectives on the West German Historikerstreit", The Journal of Modern History, vol. 59, December 1987, s. 761-797
c/ nejnovější kontroverze (Götz Aly etc.)

Šoa I : Problém obyčejných mužů - Němců
a/ Christopher R. BROWNING: Obyčejní muži, 101. záložní policejní prapor a ?konečné řešení", Argo, Praha 2002, 224 pp.
b/ Daniel Jonah GOLDHAGEN: Hitlerovi ochotní katani: obyčejní Němci a holokaust, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997, 607 pp.

Šoa II : Problém reprezentace
a/ Claude LANZMANN: Shoah, 1985
b/ Steven SPIELBERG: Schindlerův seznam, 1993
c/ Art SPIEGELMAN: Maus : příběh očitého svědka I, II, Torst, Praha 1997, 1998 (anglický originál 1986, 1991)

Osvobození - odplaty
a/ francouzský případ: Julian JACKSON: France: The Dark Years 1940-1944, ?Part V - Liberation and After", s. 527-630
b/ evropské srovnání: István DÉAK, Jan T. GROSS, Tony JUDT (eds.): The politics of retribution in Europe : World War II and its aftermath, Princeton University Press, Princeton 2000, 337 pp.


 

********************

Vybrané problémy zemí jižní Evropy

Seminář k předmětu JMB015 Moderní dějiny západní Evropy. 

PhDr. Martin Mejstřík

Program semináře:

1. Úvod – představení semináře a jeho struktury, způsob práce s literaturou, rozdělení referátů (5.10.)

2. Antonio Salazar a autoritativní režim v Portugalsku (19.10.).

3. Garibaldi versus Cavour – trnitá cesta ke sjednocení Itálie – odlišné názory na podstatu státu a na metody sjednocení (26.10.)

4. Úspěchy a neúspěchy iredentismu – diskuze nad příčinami vzniku tohoto hnutí a jeho nejvýznamnějšími episodami (2.11.)

5. Nevyhnutelnost fašismu? – diskuze nad nástupem a vývojem fašismu v Itálii (9.11.)

6. Souboj Boha s Ďáblem – komunisté versus křesťanští demokraté v politickém zápase o ovládnutí Itálie po roce 1945. Diskuze – hrozil v Itálii po válce komunistický převrat? (16.11.).

7. Neorealismus v literatuře a filmu – domácí sledování filmu Zloději kol, ukázka z filmu Řím, otevřené město, následná diskuze o vyobrazování poválečné reality (23.11.)

8. Terorismus jako politická zbraň – diskuze nad využíváním teroristických nástrojů k politickým účelům během „roků olova“ a role ETA ve Španělsku (30.11.).

9. Španělská tranzice – modelový příklad? Diskuze o úspěšnosti španělského přechodu k demokracii (7.12)

10. Fenomén mafie – organizovaný zločin v Itálii a způsoby, jak s ním bojovat. 1) Mafii lze porazit pouze hrubou silou, spoluprací s „pentity“ a tvrdými tresty versus 2) Je nutné začít investovat do oblastí ovládaných mafií a získat na svou stranu místní obyvatele (14.12.).

11. Sever a jih Itálie – dvě odlišné země? Je oprávněná animozita obyvatel severní Itálie vůči jižní části země (21.12.).

 

Veškerá literatura bude dostupná on-line v systému moodles – kurz: JMB015 Země Jižní Evropy, heslo: jmb015

Součástí kurzu je také návštěva italské velvyslanectví v Praze. Datum bude upřesněno v průběhu semestru.

 

Podmínky pro připuštění ke zkoušce: pravidelná docházka s max. 1 neomluvenou absencí

                                                                 aktivní účast v diskuzích

                                                                 prezentace referátu v rozsahu 15 minut

                                                                 písemný referát v rozsahu 3 normostrany   

 

***************

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK