PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká republika v integračních procesech - JMB533
Anglický název: Czech Republic in the European Union
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 36 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB533_TS_Slosarcik_ceskarepublikavintegracnich procesech_reader.pdf Monika Nigrinová
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)
Kurz "Česká republika v integračních procesech" analyzuje chování České republiky jako aktéra v Evropské unii; zaměřuje se na fázi formování českého postoje, české chování v unijních institucích a proces domácí implementace unijních politik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními aktéry a procesními postupy určujícími chování České republiky v Evropské unii.

Důraz je kladen na: a) rozlišení pravidel chování v odlišných fázích české participace na integračním procesu (formování pozice - vyjednávání - implementace)

                              b) napětí mezi formálními a neformálními pravidly, včetně řešení neočekávaných a krizových situací. 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (29.01.2024)

Studenti musí vypracovat práci v rozsahu 10 NS (+/-10%) analyzujícící chování České republiky ve vztahu ke konkrétní unijní normě, programu nebo iniciativě, která byla zahájena po květnu 2004 (tj. po českém vstupu do EU) a která je již ve fázi implementace (tj. nesmí jít o normu, program nebo iniciativu, která se teprve projednává na unijní úrovni či o které se teprve uvažuje).

 

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Lhůty:

10.prosinec 2023 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

9 únor 2024 - odevzdání práce (ve formátu pdf, zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

16.únor 2024 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akceptována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o jeden stupeň (tj. napr. z B na C)

Práce odevzadané po 16.únoru 2024 nebudou považovány za splnění podmínky zakončení předmětu.

 

Při hodnocení předmětu bude využívána stupnice A-F ve smyslu příslušných předpisů vydaných dekanátem FSV.

 

 

.

 

Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Ivo Šlosarčík. Právní a poltický rámec EU (5.vyd.) Praha: Wolters Kluwer 2020, kapitoly 2 a 4.

Ivo šlosarčík, Tomáš Weis, Mitchell, Young. Europeizace státní správy České republiky. Praha: Leges 2020.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Přednáška a navazující diskuze. Platforma zoom

 Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (20.09.2022)

Struktura přednasek: 

 1. Koncept europeizace

2. České priority v EU

3. Proces formování české pozice a europeizeace české exekutivy a parlamentu

4. Vyjednavaní na unijní úrovni - české vazby na Evropskou radu/Radu, Evropský parlament a Soudní dvůr EU

5. Implementace v České republice, včetně soudní kontroly ze strany SDEU a českých soudů 

Podrobneji moodle kurzu.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK