PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Česká republika v integračních procesech - JMB533
Anglický název: Czech Republic in the European Union
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB533_TS_Slosarcik_ceskarepublikavintegracnich procesech_reader.pdf Monika Nigrinová
Anotace
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)
Kurz "Česká republika v integračních procesech" analyzuje chování České republiky jako aktéra v Evropské unii; zaměřuje se na fázi formování českého postoje, české chování v unijních institucích a proces domácí implementace unijních politik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními aktéry a procesními postupy určujícími chování České republiky v Evropské unii.

Důraz je kladen na: a) rozlišení pravidel chování v odlišných fázích české participace na integračním procesu (formování pozice - vyjednávání - implementace)

                              b) napětí mezi formálními a neformálními pravidly, včetně řešení neočekávaných a krizových situací. 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (21.11.2019)

Studenti musí vypracovat práci v rozsahu 10 NS (+/-10%) analyzujícící chování České republiky ve vztahu ke konkrétní unijní normě, programu nebo iniciativě, která byla zahájena po květnu 2004 (tj. po českém vstupu do EU) a která je již ve fázi implementace (tj. nesmí jít o normu, program nebo iniciativu, která se teprve projednává na unijní úrovni či o které se teprve uvažuje).

 

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Lhůty:

10.prosinec 2019 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

28.leden 2020 - odevzdání práce (ve formátu pdf, zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

4.únor 2020 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akceptována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o jdva stupně (tj. napr. z B na D)

Práce odevzadané po 4.únoru 2020 nebudou považovány za splnění podmínky zakončení předmětu.

 

Při hodnocení předmětu bude využívána stupenice A-F ve smyslu příslušných předpisů vydaných dekanátem FSV.

 

 

.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (22.09.2019)

Struktura přednasek: 

 1. Koncept europeizace

2. České priority v EU

3. Proces formování české pozice a europeizeace české exekutivy a parlamentu

4. Vyjednavaní na unijní úrovni - české vazby na Evropskou radu/Radu, Evropský parlament a Soudní dvůr EU

5. Implementace v České republice, včetně soudní kontroly ze strany SDEU a českých soudů 

 

 

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Lhůty:

10.prosinec 2019 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

28.leden 2020 - odevzdání práce (ve formátu pdf, zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

4.únor 2020 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akcepována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o jeden stupeň)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK