PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do společenských věd I - JMB001
Anglický název: Introduction to the social sciences I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB401, JMB402
Je neslučitelnost pro: JMB516, JMB529, JMB528, JMB527, JMB526, JMB525, JMB512, JMB511, JMB497, JMB501, JMB498, JMB500, JMB520, JMB499, JMB401, JMB402, JMM510, JMM451, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506, JMB513, JMB514, JMB515, JMB530, JMB517, JMB518, JMB519, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524, JMB531, JMB532, JMB533, JMB534, JMB535, JMB536, JMB537, JMM137, JMB507, JMB508, JMB509, JMB510
Je prerekvizitou pro: JMB052, JMB020, JMB015, JMB017, JMB009, JMB011, JMB013, JMB029
Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)
Kurs seznámí studenty se základy metod a metodologií sociálních věd. Je rozdělen do dvou částí. V první části jsou přednášky věnovány formálním náležitostem odborného textu. Druhá část je věnována základním teoreticko-metodologickým přístupům, které jsou v sociálních vědách používány a také konkrétnějším metodám výzkumu. Na tento kurs navazují dílčí cvičení (semináře), kde jsou teoretické poznatky z přednášek prakticky používány.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

Cílem předmětu je naučit studenty příslušnou látku a základy vědecké práce.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (31.08.2018)

D. Berg-Schlosser, T. Stammen, Úvod do politické vědy. ISE, Praha 2000

D. Collier, J. Gerring (eds.), Concepts and Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori. Routledge, New York, 2009

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999

P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2008

U. Eco, Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997 

J. Hendl, Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005

V. Gonda, Jako napísať a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003

A., C. Isaak, Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984

V. Knapp, Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003

D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Palgrave/Macmillan Press, London 2002

L. Morlino. Comparison: A Methodological Introduction for the Social Sciences. Barbara Budrich, Opladen, 2018

R. Papík, Naučte se číst. Grada, Praha 1992

D. Della Porta, M. Keating (eds.), Approaches and Methodologies in Social Sciences. Cambridge University Press, Cambridge, 2008

B., G. Peters, Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998

J. Šanderová, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005

Z. Šesták, Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000

S. Van Evera, Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell UP, Ithaca and London 1997

R. Zbíral, Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Linde, Praha 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

Kurs se skládá z přednášek. Praktická cvičení jsou uskutečňována na navazujících dílčích seminářích.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (15.10.2018)

Zkouška má podobu písemného testu. Požadavky ke zkoušce jsou dvojí: 1. účast na přednáškách a 2. znalost přednášené látky (včetně požadované literatury).

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

Témata přednášek

1) Úvod - věda a společenská věda, metodologie a metoda, technika a styl vědecké práce 
2) Odborný text - styly a žánry (kompilace, komparace, přehledová stať, odborná esej, recenze, anotace, apod.)
3) Odborný text - struktura (úvod, stať, závěr, apod.)
4) Odborný text - náležitosti (abstrakt, summary, poznámkový aparát, bibliografie, přílohy, tabulky)
5) Zásady ústního projevu (referáty, diskuse, polemiky)
6) Vědecká a publikační etika (všeobecně známá fakta, původnost textu, citace a parafráze)
7) Empiricko-analytický a normativní přístup, hodnoty a hodnocení ve společenských vědách (Weber vs. Strauss)
8) Základní teoretické přístupy I. (institucionalismus a behavioralismus)
9) Základní teoretické přístupy II. (racionální volba a teorie her, strukturně funkcionální a systémová analýza)
10) Koncepty - jejich utváření a správné, popř. chybné používání   
11) Metody I. (kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu)
12) Metody II. (komparatistika)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

Vstupní požadavky žádné nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK