PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie 2 - B00384 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathology 2
Zajišťuje: Ústav patologie 1. LF UK a VFN (11-00310)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Pavel Dundr, PhD.operační rukavice pro pitevní praktika (nesterilní)
Další informace: http://pau.lf1.cuni.cz
Staré označení: 384
Garant: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B00048, B00360
Prerekvizity : B00380, B01604
Záměnnost : B03162
Je prerekvizitou pro: B02915, B02708, B01673, B02328, B02446, B02855, B02954, B02955, B02956, B02883, B00074, B00306, B00302, B01662, B00761, B01606, B01076, B01962, B01053, B00119, B02176, B02169, B00610, B02421, B02411, B00393, B02167, B02166, B01675, B00085, B03020, B02916, B02999
Je záměnnost pro: B03162
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: DUS00076 (18.10.2010)
Systémová orgánová patologie, makroskopická, histopatologická, molekulárně biologická diagnostika jednotlivých chorob. Etiopatogeneze chorobných stavů. Komplikace a hojení. Typing, grading, staging a rating (prognózování) nádorových procesů. Morfologické nálezy doprovázející léčebné postupy.
Literatura
Poslední úprava: DUS00076 (12.03.2020)

Doporučená:

 • Zámečník, Josef, (ed.). Patologie. Praha: LD Prager Publishing, 2019, 915 s. ISBN 978-80-270-6457-1.
 • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Speciální patologie. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 430 s. ISBN 978-80-246-1442-7.
 • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Obecná patologie. Praga: Galén, 2011, 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.

Studijní opory
Poslední úprava: MUDr. Michaela Kendall Bártů, Ph.D. (15.05.2020)

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE O VÝUCE OD 18.5.2020 A O UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ

Vážení,

Po zhodnocení stávajících pravidel týkajících se povoleného počtu studentů a možností výuky, i se zohledněním dalších nejasností jsme se rozhodli, že výuka patologie proběhne do konce semestru pouze v distanční formě, a to stávajícím způsobem, dle sylabu.

Ohledně zápočtů platí následující:

1.       Zápočty dostanou všichni studenti od svých kruhových vyučujících automaticky poslední zápočtový týden (1-5.6.2020), který byl v rámci praktik a seminářů vyhrazen pro zkoušení preparátů a udělení zápočtu. Tím, že zkouška z preparátů byla zrušena a udělení zápočtů bude automatické budou tento týden pouze přednášky dle sylabu, prostor určený pro praktika a semináře můžete po domluvě se svým vyučující využít např. pro konzultace.

2.       Studenti, kteří jdou na předtermín, budou kontaktovat svého vyučujícího včas předem a ten jim zápočet zapíše do karty a do SIS dříve.

3.       Není nutné mít zápočet zapsaný v indexu (!). Důležitý je zápis do SIS, který proběhne dle výše uvedeného. Do indexu může být zápočet zapsán až v den zkoušky zkoušejícím (kruhový vyučující ho zapíše do karty, informace tedy bude zkoušejícímu z karty i SIS k dispozici) a není tedy nutné, abyste si se svým vyučujícím domlouvali termín pro fyzický zápis zápočtu do indexu.

4.       V případě distanční zkoušky bude zápočet doplněn do indexu spolu s výsledkem zkoušky až toto bude ze strany studenta možné a po dohodě se zkoušejícím, pro vlastní uznání zápočtu a zkoušky však zápis v indexu není podstatný, důležitý je záznam v SIS.

 

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE O VÝUCE OD 11.5.2020

Vážení kolegové,

od 11. 5. 2020 je možná rozhodnutím vlády České republiky o dalším zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství prezenční výuka ve skupině maximálně 15 studentů. Zároveň usnesení nařizuje, aby student poskytl před prvním vstupem do vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a aby tito studenti byli osobně přítomní ve vzdělávací instituci pouze pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (viz https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

Na našem pracovišti nicméně i v týdnu od 11. 5. 2020 nadále pokračujeme v plném rozsahu ve výuce distanční formou, jelikož kapacita některých našich skupin přesahuje 15 studentů a ne všichni studenti by se aktuálně mohli dostavit k výuce osobně.

Výjimkou je nově možnost osobních konzultací s jednotlivými vyučujícími, které je však nutné oslovit předem a domluvit si s nimi termín. Nadále platí možnost konzultací distančních cestou Teams.

O dalším vývoji s ohledem na výuku od pondělí 18. 5. 2020 vás budeme včas informovat.

 

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE O PRŮBĚHU ZKOUŠEK Z PATOLOGIE

Vážení kolegové,

od 6. 5. 2020 budou na SIS uveřejněny všechny termíny na letní zkouškové období (možnost přihlašování na první blok, tedy počínaje předtermíny až do 30.6.2020, bude od 12. 5. 2020). V letošním roce je prodloužené zkouškové období a termínů je jako každoročně vypsán velký nadbytek, upozorňujeme ale, že jako každý rok jsou termíny (data i počty) neměnné a jejich žádné další úpravy nejsou možné - se dvěma výjimkami:

1) Jedna z nich souvisí s níže zmíněným čestným prohlášením: „V případě nemožnosti konat zkoušku (či jinou kontrolu studia) prezenčně či při jejím odložení z důvodu kontaktu v rámci dobrovolnictví, by mělo být studentovi umožněno konat zkoušku z uvedeného předmětu distančně. V případě prezenční zkoušky pak v co nejbližší možné době po období od kontaktu, která je pro pracoviště přijatelná, a to vypsáním speciálního termínu, nebude-li v tu dobu řádný termín dostupný.“

2) Druhou potenciální výjimkou bude přesun mezi typy termínů – tedy mezi prezenčními a distančními, jelikož alokaci do jednotlivých typů nejsme aktuálně schopni přesně rozvrhnout a může se v čase měnit.

V SIS jsou uvedeny 2 typy termínů – prezenční a distanční. Způsob průběhu distanční zkoušky je uveřejněn v pokynu děkana 5/2020 (viz https://www.lf1.cuni.cz/document/88297/5-20.pdf).

Na našem pracovišti jsou nastavena kritéria pro možnost distanční zkoušky následovně (nelze si tedy vybrat distanční zkoušení jen na základě nezdůvodněné preference studenta):

1. student se nemůže osobně dostavit k prezenční zkoušce např. z důvodu pobytu v zahraničí

2. student se nemůže dostavit kvůli požadavkům uvedených v „ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (viz https://www.lf1.cuni.cz/informace-kcestnemu-prohlaseni).

 

Dále upozorňujeme, že řádné termíny jsou v SIS plánovány od 8:00, nicméně podle počtu studentů a nastaveným karanténním omezením je možné, že budete zváni na jiný čas. Toto by proběhlo vždy individuálně předem, a to emailem či alternativně telefonicky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Michaela Kendall Bártů, Ph.D. (15.05.2020)

Informace související s konáním zkoušky z patologie v distanční formě (detailní informace jsou nahrané v souborech výše):

o   zkušební otázky pro distanční a prezenční zkoušení jsou shodné, nijak se neliší a odpovídají seznamu zkouškových otázek publikovaných na SIS a na webových stránkách ústavu

o   studenti budou mít povoleno využití čistého papíru a tužky/propisky (viz výše)

o   předpokládaná délka distanční zkoušky je 35 minut včetně přípravy, skutečná délka se ale může v závislosti na průběhu zkoušky změnit

o   studentům bude poskytnut čas na přípravu odpovědi v délce celkem 10 minut (platný pro všechny 3 otázky dohromady, viz výše).

 

 

Pravidla pro vypisování termínů, zápis ke zkoušce, odhlašování a opakování zkoušky. 

Na konci března (dle aktuálního harmonogramu pro jednotlivé předměty)  budou na SISu vypsány VŠECHNY zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky zeZS). Termíny otvírání pro jednotlivá období - viz níže.

Počet vypsaných termínů bude konečný.

 

1) Vypsání termínů zkoušek

 

Termíny zkoušek budou vypsány v 5. týdnu semestru  na SISu.

Budou vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (včetně dalších termínů zkoušky zeZS). Tento počet termínů bude konečný. Přihlašování na první část zkouškového období bude otevřena dle harmonogramu koncem března- počátkem dubna.

Prázdninové termíny a druhá polovina zkouškového období se pro zápis otevřou až v posledních dnech hlavního (červnového) zkouškového období.

 

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:

 

Předmět z LS

- předtermíny: po splnění studijních povinností nezbytných k absolvování zkoušky (zápočet ze zimního a letního semestru, absolvování zkoušky z mikroskopických preparátů v dřívějším termínu)  v průběhu posledních dvou výukových týdnů

- v řádném zkouškovém období LS (tj. v červnu dle harmonogramu akademického roku)

- v období prázdnin (tj. v červenci a srpnu).

- v 2. části řádného zkouškového období v září (dle harmonogramu akademického roku)

Předmět ze ZS

- v řádném zkouškovém období LS (dle harmonogramu akademického roku)

- první 2 týdny v období prázdnin (v červenci)

- v 2. části řádného zkouškového období v září (dle harmonogramu akademického roku)

 

Poslední termín lze vypsat nejpozději dva týdny před zahájením dalšího

akademického roku (POS 1. LF UK), poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů.

 

 

2) Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

 

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

 

Bude pro následující skupiny termínů:

- předtermíny + řádné zkouškové období: od 7. týdne.

- letní prázdniny + 2. část zkouškového období v září: po skončení řádných termínů v červnu

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

 

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyšrktnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

 

Zápis na termíny bude možný nejpozději 2 dny před konáním zkoušky.

Odhlašování bude možné do 3 dnů před konáním zkoušky.

 

 

3) Nedostavení se ke zkoušce a omluva

 

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín (SZŘ UK, čl. 6, odst. 16, POS 1. LF UK čl. 8 a 9). V takovém případě TERMÍN PROPADÁ.

Student se musí omluvit předem (s výjimkou závažných doložitelných důvodů) vedoucímu předmětu:

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.,jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

či jím pověřené osobě:

Alena Gajdošová, alena.gajdosova@lf1.cuni.cz

a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

 

O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrnut z původního termínu, a tudíž se bude moci zapsat na termín nový.

Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

 

 

4) Opakování zkoušky

 

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (tamtéž).

Další zkušební termíny nebudou vypsány.

Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

 

 

5) Pravidla průběhu zkoušky

 

Viz. příslušné odkazy:

Průběh zkoušky z patologie – všeobecné lékařství

Průběh zkoušky z patologie - zubní lékařství

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: DUS00076 (09.10.2017)

Průběh zkoušky ( po letním semestru ) - Patologie 1 a 2

Zkoušení preparátů

 • Předmětem zkoušky je popisné zhodnocení a diagnóza dvou preparátů.
 • Tuto část zkoušky musí studenti absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu se svým učitelem skupiny. Někteří, zejména ti, kteří se hlásí na předtermíny, mohou tuto část zkoušky složit dříve ( v předposledním týdnu).
 • Neuspěje-li student, musí si se svým učitelem skupiny domluvit náhradní termín.
 • Jednou úspěšně složená zkouška z preparátů zůstává platná i pro případné další termíny ústních zkoušek v tomtéž roce.
 • V případě opakování v dalším roce zkouška z preparátů před udělením zápočtu být opakována musí.

 

Ústní zkouška - zkoušeny jsou 3 ústní otázky.

 • Podmínkou ústní zkoušky je zápočet a úspěšná zkouška z preparátů.
 • Na přípravu každé otázky má student pět minut - buď 15 minut vcelku na všechny otázky, popř. odpovídající část, střídá-li se u jednoho examinátora více studentů, může být přípravný čas rozložen.
 • pořadí otázek je pevné – nelze začínat druhou či poslední
 • žádná z otázek nesmí být zodpovězena nedostatečně
 • ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky, zejm. ne mobilní telefony či vlastní poznámky pořízené jindy než v přípravné době
 • občerstvení a nápoje se konzumují před zkouškou, nikoli při zkoušce, či v přípravné době.
 • návštěva toalety v případě již zadaných otázek může být dle uvážení examinátora důvodem k zadání jiných otázek
 • reprobační interval se doporučuje nejméně jeden týden
 • volba konkrétního examinátora není možná.

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

REGRESIVNÍ ZMĚNY

 1. Obecné mechanismy buněčného poškození
 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza
 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady
 4. Hyperplazie
 5. Hypertrofie
 6. Atrofie
 7. Metaplazie
 8. Patologie buněčných organel a cytoskeletu
 9. Poruchy metabolismu a intracelulární hromadění metabolitů
 10. Intracelulární hromadění lipidů - steatóza
 11. Intracelulární hromadění proteinů
 12. Amyloidóza
 13. Hromadění glykosaminoglykanů a mukoviscidóza
 14. Poruchy metabolismu glycidů
 15. Exogenní pigmenty
 16. Endogenní pigmenty
 17. Patologická kalcifikace
 18. Poruchy přesunu vody, hydratace a zduření buněk
 19. Projevy oběhového selhávání na srdci
 20. Projevy oběhového selhávání mimo srdce
 21. Trombóza
 22.  Embolie
 23.  Hyperémie
 24. Ischémie
 25. Infarkt
 26. Edém
 27. Dehydratace
 28. Hemoragie
 29. Šok a kolaps
 30. Definice zánětu a příčiny
 31. Makroskopické projevy zánětu
 32. Základní mikroskopické projevy zánětu
 33. Akutní zánět
 34. Fáze zánětlivého procesu
 35. Buněčná složka zánětlivého procesu
 36. Další vývoj akutního zánětu. Hojení akutního zánětu
 37. Chronický zánět
 38. Systematika exsudativních zánětů
 39. Povrchové záněty a jejich hojení
 40. Intersticiální záněty a jejich hojení
 41. Granulomatózní (specifické) záněty
 42. Tuberkulóza – formy a projevy
 43. Primární (preimunní) typ tuberkulózy
 44. Adultní (postprimární) tuberkulóza
 45. Sarkoidóza
 46. Získaná syfilis
 47. Kongenitální syfilis
 48. Lepra
 49. Celkové příznaky zánětu
 50. Regenerace a reparace
 51. Hojení ran
 52. Hojení trombů, hematomů a fraktur
 53. Mechanismy poškození tkání a organismu imunitními reakcemi
 54. Patologie transplantace
 55. Autoimunitní choroby
 56. Imunitní nedostatečnost
 57. Definice a klasifikace nádorů
 58. Charakteristiky benigních, hraničních  a maligních nádorů
 59. Lokální růstové vlastnosti nádorů. Metastazování
 60. Vrozené a získané preneoplastické stavy, prekancerózy
 61. Kancerogeny
 62. Molekulární podstata vzniku nádorů. Nestabilita genomu
 63. Typing, grading a staging nádorů
 64. Nepravé nádory (pseudotumory)
 65. Epitelové nádory
 66. Mezenchymové nádory
 67. Nádory z mezotelové výstelky - mezoteliomy
 68. Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně
 69. Neuroektodermové nádory
 70. Melanocytární nádory
 71. Germinální nádory
 72. Smíšené nádory
 73. Interakce viru a hostitelské buňky
 74. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí sliznic a kůže
 75. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí respiračního traktu
 76. Mechanismus bakteriálního poškození
 77. Projevy infekce - celkové a místní
 78. Morfologické projevy nejčastějších grampozitivních bakteriálních infekcí
 79. Morfologické projevy nejčastějších gramnegativních bakteriálních infekcí
 80. Infekce acidorezistentními tyčkami
 81. Infekce spirochetami
 82. Infekce anaerobními bakteriemi
 83. Infekce obligatorními intracelulárními bakteriemi
 84. Morfologické projevy nejčastějších střevních parazitárních onemocnění: (giardióza, amébóza, taenióza, ascaridóza, oxyuriáza, strongyloidóza, ankylostomóza ...)
 85. Morfologické projevy nejčastějších systémových parazitárních onemocnění (trypanosomóza, toxokaróza, schistosomóza, leishmanióza, hydatidóza, trichinóza, filarióza ...)
 86. Toxoplazmóza
 87. Malárie
 88. Sexuálně přenosné infekce
 89. Mykózy povrchové
 90. Mykózy hluboké
 91. Chemické příčiny patologických stavů
 92.  Fyzikální příčiny patologických stavů

 93.  Poruchy výživy

 94. Vrozené poruchy vývoje – typy, příčiny, patogeneze, důsledky

    

  SPECIÁLNÍ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

   

   PATOLOGIE OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

 95. Vaskulitis

 96. Aneurysma

 97. Ateroskleróza

 98. Nemoci žil, varixy

 99. Nádory z krevních cév

 100. Patologie lymfatických cév

 101. Vrozené srdeční vady

 102. Ischemická choroba srdce

 103. Hypertenze, hypertenzní srdce

 104. Patologie plicního oběhu

 105. Nemoci endokardu

 106. Revmatická horečka a porevmatické postižení srdce

 107. Infekční endokarditida

 108. Neinfekční endokarditidy

 109. Chlopenní vady

 110. Nemoci myokardu

 111. Nemoci perikardu

 112. Stařecké choroby srdce

 113. Nádory srdce

  PATOLOGIE KREVNÍHO ÚSTROJÍ

 114. Anémie

 115. Chronické myeloproliferativní choroby

 116. Myelodysplastické syndromy

 117. Leukémie

 118. Plazmocytární nádory a nemoci z ukládání monoklonálních imunoglobulinů

 119. Krvácivé choroby

 120. Vrozené poruchy srážlivosti

 121. Získané poruchy srážlivosti

  LYMFATICKÉ UZLINY A SLEZINA

 122. Lymfadenitidy

 123. Nezánětlivé lymfadenopatie

 124. Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické tkáně (lymfomy)

 125. Nehodgkinské lymfomy

 126. Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba)

 127. Histiocytóza z Langerhansových buněk

 128. Splenomegalie

  PATOLOGIE THYMU

 129. Onemocnění thymu

  PATOLOGIE DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

 130. Nenádorové nemoci nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu

 131. Nádory nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu

 132. Nenádorové nemoci hrtanu a průdušnice

 133.  Nádory hrtanu a průdušnice

 134. Bronchitis, bronchostenóza  a bronchiektazie

 135. Astma bronchiale

 136. Změny vzdušnosti plicní tkáně

 137. Poruchy plicní cirkulace

 138. Plicní edém

 139. Plicní embolie - tromboembolická choroba

 140. Difúzní alveolární poškození

 141. Záněty plic - klasifikace

 142. Bronchopneumonie a krupózní pneumonie

 143. Intersticiální plicní záněty

 144. Granulomatózní plicní procesy

 145. Pneumokoniózy

 146. Nádory bronchů a plic

 147. Patologický obsah pleurální dutiny

 148. Pleuritis

 149. Nádory pleurální dutiny

  PATOLOGIE TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

 150. Dutina ústní - regresivní a metabolické změny, pigmentace

 151. Akutní záněty dutiny ústní

 152. Chronické záněty dutiny ústní

 153. Nádory a pseudotumory měkkých tkání dutiny ústní

 154. Orofaciální epitelové nádory

 155. Vývojové poruchy zubů

 156. Zubní kaz

 157. Pulpitis. Periodontitis.  Parodontopatie

 158. Cysty dutiny ústní a krku

 159. Odontogenní nádory

 160. Nenádorové nemoci slinných žláz

 161. Nádory slinných žláz

 162. Nemoci hltanu a tonzil

 163.  Nenádorové nemoci jícnu

 164. Nádory jícnu

 165. Záněty žaludku

 166. Peptický vřed

 167. Nádory žaludku

 168. Divertikly

 169. Malabsorpční syndrom

 170. Infekční záněty střeva

 171. Idiopatické střevní záněty

 172. Appendicitis

 173. Poruchy souvislosti a změny polohy střeva

 174. Ileus

 175. Nádory střev

 176. Nemoci pobřišnice

 177. Hernie

  PATOLOGIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST

 178. Vývojové poruchy jater

 179. Regresivní změny jater (nekróza, apoptóza, střádání, ikterus …)

 180. Metabolické poruchy jater

 181. Ikterus a chоlestáza

 182. Virové a autoimunitní hepatitidy

 183. Imunitně podmíněné záněty intrahepatálních žlučových cest

 184. Lékové a jiné chemické hepatopatie

 185. Cirhóza jater

 186. Nádory a nádorům podobné léze jater a intrahepatálních žlučových cest

 187. Nenádorové nemoci žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

 188. Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

 189. Nenádorové nemoci slinivky břišní

 190. Nádory slinivky břišní

  PATOLOGIE MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

 191. Vývojová onemocnění ledvin

 192. Onemocnění tubulů a intersticia

 193. Morfologické projevy „benigní“ a maligní hypertenze v ledvinách

 194. Ateroskleróza, infarkt ledviny a nekróza kůry ledviny

 195. Vaskulitidy postihující ledviny

 196. Diabetická nefropatie (glomeruloskleróza a další změny ledvin při cukrovce)

 197. Rychle progredující glomerulonefritidy

 198. Glomerulopatie projevující se nefrotickým syndromem

 199. Nemoci glomerulů projevující se hematurií

 200. Systémový lupus erytematodes a postižení ledvin při SLE

 201. Transplantace ledviny a morfologické projevy rejekce

 202. Nádory ledvin

 203. Nenádorová onemocnění vývodných cest močových

 204. Nádory vývodných cest močových

   PATOLOGIE MUŽSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ

 205. Nenádorová onemocnění penisu a skrota

 206. Nádory penisu a skrota

 207. Nádory varlete

 208. Nemoci nadvarlete

 209. Nenádorová onemocnění prostaty a semenných váčků

 210. Nádory prostaty a semenných váčků

  PATOLOGIE ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ A PRSU

 211. Nenádorová onemocnění vulvy

 212. Nádory vulvy

 213. Nenádorová onemocnění vaginy

 214. Nádory vaginy

 215. Nenádorová onemocnění děložního hrdla

 216. Prekancerózy děložního hrdla

 217. Nádory děložního hrdla

 218. Nenádorová onemocnění děložního těla

 219. Nádory děložního těla

 220. Nemoci vejcovodů

 221. Ovariální cysty

 222. Epitelové nádory ovaria

 223. Germinální nádory ovaria

 224. Gonadostromální a smíšené nádory ovaria

 225. Choroby placenty

 226. Patologie těhotenství

 227. Nenádorová onemocnění prsu

 228. Nádory prsu

 229. Nemoci mužského prsu

  PATOLOGIE CENTRÁLNÍHO NERVSTVA A PERIFERNÍCH NERVŮ

 230. Edém mozku, hydrocefalus

 231. Poruchy krevního oběhu CNS - ischemie, hemoragie

 232. Krvácení do mozkových obalů

 233. Fraktury lebky, komoce a kontuze mozková

 234. Záněty mozkových obalů, mozku a míchy

 235. Degenerativní onemocnění CNS

 236. Demyelinizační onemocnění

 237. Prionová onemocnění

 238. Epilepsie - epileptické syndromy

 239. Perinatální poškození CNS

 240.  Nádory mozku a mozkových plen

  PATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU

 241. Poruchy vývoje skeletu

 242. Rachitis a osteomalacie

 243. Fibrózní osteodystrofie a renální osteopatie

 244. Atrofie, osteopenie a osteoporóza

 245. Nekróza kosti

 246. Zlomeniny kostí a jejich hojení

 247. Záněty kostí

 248. Tumoriformní léze a nádory kostí

 249. Nenádorová onemocnění kloubů

 250. Pseudotumory a nádory kloubů

 251. Nemoci šlach a šlachových pochev

 252. Onemocnění svalů

  PATOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

 253. Nenádorová onemocnění hypofýzy

 254. Nádory hypofýzy a hypofyzární syndromy

 255. Onemocnění epifýzy

 256. Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy

 257. Nádory štítné žlázy

 258. Nenádorová onemocnění příštítných tělísek a paratyreoidální syndromy

 259. Nádory příštítných tělísek

 260. Nenádorová onemocnění kůry nadledvin

 261. Nádory kůry nadledvin

 262. Syndromy kůry nadledvin

 263. Nemoci a syndromy dřeně nadledvin

 264. Nemoci a syndromy Langerhansových ostrůvků

  PATOLOGIE KŮŽE

 265. Neinfekční záněty kůže

 266. Infekční záněty kůže

 267. Záněty vlasových folikulů

 268. Benigní nádory kůže epitelové a mesenchymové

 269. Maligní nádory kůže epitelové a mesenchymové

 270. Pigmentové névy a melanom

  PERINATÁLNÍ PATOLOGIE

 271. Mors praenatalis  a mors neonatalis

 272. Porodní poranění

 273. Časný a pozdní asfyktický syndrom

 274. Mozkové krvácení, nekrotizující enterokolitis  a další komplikace novorozeneckého období

   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK