PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie - klinika - B00074
Anglický název: Surgery
Zajišťuje: I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00660)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/125, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 125 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: as.MUDr.Jakub Tesař , e mail jakub.tesar@seznam.cz1.den bloku se dostaví studenti na posluchárnu I.CHK v 7.00 hodin
Další informace: http://chir.1.lf1.cuni.cz
Staré označení: 74
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Je prerekvizitou pro: B01408
Ve slož. prerekvizitě: B01055
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TES10029 (13.09.2013)
Uplatnění znalostí z propedeutiky a speciální chirurgie,praxe na odděleních a operačních sálech v roli sekundárního lékaře,teoretická a praktická příprava ke státní závěrečné zkoušce z chirurgie.Diagnostika chirurgických onemocnění,jednotlivé orgány a systémy, indikace k operaci,chirurgické výkony,asistence při operacích,intenzivní péče v chirurgii, pooperační komplikace,převazy,zacházení s nemocnými. Účast při ranních vizitách,uplatnění znalostí z propedeutiky,komunikace s pacientem, praktická výuka speciální chirurgie, účast při převazech, indikace k operaci, pooperační péče,důraz na aktivitu studentů , aktivní zapojení do práce lékaře, účast na ranních konferencích včetně rtg vizit, účast při práci lékařů na ambulancích a operačních sálech včetně asistence, na oddělení JIP, řešení pooperačních komplikací.Odborné semináře. Literatura: Doporučená literatura: Speciální chirurgie Zeman M. et al., CHirurgická propedeutika Zeman et al., Traumatologie Pokorný.
Sylabus
Poslední úprava: TES10029 (13.09.2013)

SYLLABUS z chirurgie speciální


Vzhledem k tomu, že výuka chirurgie doznala v posledních letech výrazné restrikce v stážích i přednáškách, vzniká nový sylabus z chirurgie speciální. Je zkrácen o kapitoly z neurochirurgie, urologie a orthopedie a maxilofaciální chirurgie jejichž výuku garantují v plném rozsahu tyto odbornosti včetně kontroly znalostí studentů. Všeobecné chirurgii zůstává

výuka obecné a speciální chirurgie s důrazem na výuku diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních a urgentní traumatologie.

Předpokládá se úzký vztah mezi vyučujícím a studentem u lůžka nemocného. Je tedy třeba zvýšit zájem o aktivní přístup k samostudiu. Stáž by měla být pro studenta intenzivní a má mít význam především didakticko-konzultační charakter. Vyučující by spíše měl předávat studentům svoje zkušenosti a zapojovat studenty do praxe.

Toho však nelze docílit jinak, než že studenti budou přicházet do stáží teoreticky připraveni a nikoliv v základech neznalí.

Po praktické stránce ve stážích by se studenti měli seznamovat s během chirurgického zařízení v ambulantních složkách, na odděleních včetně intenzivních a na operačním sále.

Dále pod dohledem mohou při výkonech asistovat, lze jen doporučit všímat si praktického vedení anestezie a analgezie, asistovat při podávání injekcí, transfuzí a infuzí, punkcí tělních dutin. Mohou pod dozorem zavádět močové cévky,provádět suturu rány, provádět incize,přikládat dlahy a sádry ,vše pod důsledným dozorem lékaře.


Při stážích je třeba ze strany učitelů požadovat dochvilnost a vzorné chování, vyžadovat osobní čistotu, čistotu plášťů a přezůvek. V neposlední řade zkontrolovat znalosti a připravenost studentů k probírání předem ohlášené tématiky. Svým podpisem a zápisem absolvované stáže vyučující svou osobou garantuje, že student je dobře připraven k absolvování další klinické stáže před SRZk z chirurgie v VI.ročníku.


VÝUKA SPECIÁLNÍ CHIRURGIE - IV.ročník /témata /CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY


CHIRURGIE PRSU - diagnostika a léčba

Záněty prsu.

Benigní léze prsu

Cystadenosarcoma phyllodes.

Karcinom prsní žlázy-epidemiologie, rizikové faktory, vyhledávání a diagnostika, klasifikace TNM, chirurgická léčba a adjuvantní chemoterapie a aktinoterapie.

Gynekomastie a karcinom prsu mužů.


CHIRURGIE HRUDNÍKU A PLIC - diagnostika a léčba

Pneumothorax, drenáže hrudníku

Záněty plic a pleury včetně empyemu hrudníku, plicní absces.

Nádory plic a průdušek benigní (bronchiální adenom a hamartom) a maligní (karcinom plic). Metastatické nádory plic.

Nádory pleury a výpotek při maligním onemocnění.

Hrudní operace v přehledu (pneumektomie, lobectomie , VATS)CHIRURGIE MEZIHRUDÍ - diagnostika a léčba.

Záněty mediastina.

Syndrom horní duté žíly.

Nádory a cysty mezihrudí

Pneumomediastinum.


CHIRURGIE JÍCNU - diagnostika a léčba.

Vrozené anomálie a atrezie jícnu.

Poranění a poleptání jícnu.

Divertikly jícnu.

Achalázie jícnu, reflexní choroba a hiátové hernie-diagnostika a léčba.

Benigní nádory jícnu.

Maligní nádory jícnu.


CHIRURGIE SRDCE A VELKÝCH CÉV - diagnostika a léčba.

(Výuku zajišťuje kardiochirurgická klinika )

Vrozené srdeční vady-otevřená tepenná dučej, vrozené anomálie hrudní aorty, vrozené koronární anomálie, defekty srdečních přepážek, vrozené zúžení chlopní, kombinované vady srdeční.

Získané srdeční vady-nádory srdce, konstriktivní perikarditis, ICHS, výduť srdce

Atroioventrikulární blok a poruchy rytmu.

Mimotělní oběh.

Kardiostimulace.

Mechanická podpora srdce.

Srdeční operace včetně transplantace srdce.


CÉVNÍ CHIRURGIE - diagnostika a léčba.

(Výuku zajišťuje kardiochirurgická klinika)

Akutní tepenné příhody.

Chronické uzávěrové syndromy.

Diabetická noha

Žilní městky DK.

Žilní trombóza DK a pánve, TEN.

Posttrombotický syndrom, chronický a akutní lymfedém.CHIRURGIE BŘICHA A NPB


Chirurgie břišní stěny, břišní kýly.

Chirurgie slinivky břišní

Chirurgie sleziny

Chirurgie jater a žlučových cest,laparoskopie

Chirurgie žaludku a duodena

Chirurgie tenkého a tlustého střeva , onemocnění anorekta

Retroperitoneum: poranění, krvácení, záněty a nádory retroperitonea


Náhlé příhody břišní: definice, symptomatologie ,klinické vyšetření , diagnostika

Rozdělení na neúrazové zánětlivé a ileózní, úrazové, krvácení do GIT, haemoperitoneum


TRAUMATOLOGIE

Úloha traumatologie a traumatologa v chirurgii

Poranění hlavy a mozku

Poranění axiálního skeletu, distorze, luxace a fraktury oblasti páteře.

Poranění měkkých částí krku

Poranění hrudníku.

Poranění pánve, acetabula.

Poranění horní končetiny

Poranění dolní končetiny

Polytraumata

Chirurgická léčba ,traumatologické operace


PLASTICKÁ CHIRURGIE

Terminologie

Lalokové a přenosové techniky


Výuka studentů IV.ročníku 1.LF UK v Praze
ve školním roce 2013 - 2014 .

Výuka chirurgie bude pětitýdenní , bloková , vždy pro 4 studijní skupiny.

První studijní skupina rozvrhem daného bloku bude vždy stážovat po celou dobu 5 týdnů na chirurgické klinice nemocnice na Bulovce , přednosta prof.MUDr.F.Antoš,CSc. Jde o skupiny 1,3,5,7 . Tam se budou
hlásit vždy 1.den blokové stáže. Patronem výuky je as.MUDr.Bartoška.

Ostatní 3 skupiny bloku budou stážovat na I.chirurgické klinice VFN Praha 2, U nemocnice 2 , přednosta prof.MUDr.Z.Krška ,CSc , na kardiochirurgické klinice VFN, přednosta prof.MUDr.J.Lindner,CSc, na chirurgické ambulanci polikliniky VFN,Karlovo nám. 32, vedoucí lékař MUDr.I.Rathous, na oddělení plastické chirurgie nemocnice na Bulovce, přednosta doc.MUDr.J.Měšťák,CSc, na chirurgickém oddělení Thomayerovy nemocnice, přednosta doc.MUDr.Šimša, PhD.

Tyto 3 studijní skupiny se shromáždí vždy 1.den stáží na posluchárně I.chirurgické kliniky VFN v 7.00 hodin. Studenti budou zde rozděleni do 5 podskupin a seznámeni s organizací výuky. První podskupina bude stážovat hned na I.chirurgické klinice VFN po dobu 1 týdne. Další 4 podskupiny budou stážovat na pracovištích výše uvedených po dobu 1 týdne se střídáním po týdnu , kam se rozejdou ihned po skončení informační schůzky. Způsob střídání podskupin studentů bude uveden v tabulce ve vývěskové skříňce pro 4.ročník a navíc jej dostane vždy vedoucí jednotlivých podskupin.
Začátky stáží jsou v 7.00 hodin , konec stáží ve 12.00 hodin .

Stáž na FP VFN bude denně, kromě středy. Každou středu polovina tam stážujících studentů má zajištěnou denní stáž na "OB klinik" Krejcárek/ tram.č.10 z Karlova náměstí nebo výstup metro Palmovka a tram. č.1,10,19 směr Ohrada/vedoucí prof.MUDr.Martin Fried,CSc. Začátek v 7.50 hodin. Druhá polovina skupiny bude stážovat od 7.30 hodin na oddělení transplantační chirurgie IKEM , lékař pověřený výukou doc.MUDr.Martin  Oliverius,CSc.

Studenti stážující na chirurgické ambulanci fakultní polikliniky mají možnost navštívit proktologickou ambulanci /pondělí, úterý, čtvrtek / a dále ambulanci hojení ran /MUDr.Kopecká/.
Poznámka: vždy jednotlivě- ne celá skupina, nutné se rozdělit.

Výuka studentů na I.chirurgické klinice bude organizována tak , že od 7.00 do 9.30 hodin bude student u lůžka nemocného , na operačním sále nebo na ambulancích kliniky se svým učitelem dle rozdělení. Studenti
přichází na oddělení určeného asistenta-učitele po převlečení v šatně. V šatně se doporučuje nechávat pouze oblečení ,nikoli dokumenty,peníze,šperky, počítače atd.- šatny nejsou hlídané.

K výuce se doporučuje bílý plášť, kalhoty a košili či tričko, bílé přezutí, fonendoskop,psací potřeby, poznámkový sešit. Student vyhledá svého určeného asistenta na oddělení a řídí se jeho pokyny. V případě, že bude lékař zaneprázdněn v průběhu psaní vizity, budou studenti pod vedením vedoucího příslušného oddělení.

Poté se studenti budou účastnit všech aktivit svého asistenta / účast na ranním hlášení, operačním sále, ambulancích/. Vyžadujeme krátké nehty a upravené vlasy. 15 minut před začátkem seminářů se studenti převlečou do civilního oděvu a přichází na zasedací místnost v I.patře I.chirurgické kliniky, kde budou probíhat semináře z chirurgie. Semináře budou vždy pro všechny studenty stážující na I.chirurgické klinice , nikoli pro studenty, kteří momentálně stážují mimo kliniku. Semináře povede určený učitel, témata a čas začátku jsou dány předem dle rozpisu. Upozorňujeme studenty, že začátky seminářů jsou různé a mohou se operativně měnit, nutno sledovat operační program pro příslušný týden, který je vždy dostupný buď na odděleních či u pí. sekretářky.

Při praktické a při seminární části výuky bude vyžadována od studentů aktivní účast, zájem a odborná příprava. Stáže a semináře jsou pro všechny studenty povinné a účast bude kontrolována formou podpisů na prezenčním listě. Za každý den bude student stážující na I.chirurg.klinice potřebovat 2 podpisy od učitelů- jeden za praktickou část výuky a jeden za účast na semináři. Na ostatních pracovištích budou studenti dostávat jen jeden podpis za každý den. Organizace výuky na těchto ostatních pracovištích je individuální a určená tímto pracovištěm. Prezenční list je důležitým dokladem pro udělení zápočtu . Vyžadujeme 100% účast. Nepřítomnost studenta na výuce musí být omluvena a nahrazena. Náhrada výuky, stáže je možná pouze po domluvě s učitelem. Přichází v úvahu i odpolední nebo víkendové stáže. Kromě úplné prezence na výuce je podmínkou udělení zápočtu závěrečný test.
Případné problémy během výuky řeší as. MUDr.Jakub Tesař. Vhodné dny úterý odpoledne.

Výuka pro školní rok 2013-2014 začíná dne 30.9. 2013.

V Praze dne 13.9.2013

prof.MUDr.Z.Krška,CSc
přednosta I.chirurgické kliniky VFN Praha


as. MUDr. Jakub TesařSemináře IV. ročník
2013 - 2014


Pondělí 9.30 - 10.45 Chirurgie mléčné žlázy
as. MUDr. Jindřich Šuk,
as. MUDr. Ivana Schwarzbacherová
10.45 - 12.00 Traumatologie HK a DK
as. MUDr. Karel Kudrna,
as. MUDr. Josef Kraus, MUDr. Filip Burget

Úterý 9.30 - 10.45 Chirurgie plic a mediastina
as. MUDr. Stanislav Čermák, as. MUDr. Stanislav Trča
10.45 - 12.00 Chirurgie hlavy a páteře
as. MUDr. Martin Sedlář

Středa 9.00 - 10.00 Chirurgie tenkého a tlustého střeva
as. MUDr. Jiří Hubík, as. MUDr. Oldřich Paul
10.00 - 12.00 Chirurgie jícnu
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Čtvrtek 9.00 - 10.00
Chirurgie žaludku, sleziny a břišní stěny
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., as. MUDr. Jan Ulrych
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00 Základy plastické chirurgie
as. MUDr. Š. Staňková
NPB zánětlivé a ileózní
as. MUDr. Roman Fraško

Pátek 9.00 - 10.00
Chirurgie jater a žlučových cest
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., as. MUDr. David Hoskovec
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00 Chirurgie slinivky břišní
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.
Chirurgie štítné žlázy
as. MUDr. Jiří Klofanda, as. MUDr. Ivo Rathous

Literatura
Poslední úprava: TES10029 (13.09.2013)


Povinné učebnice:

M. Zeman a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada,Avicenum, 3. vyd., 2011
M. Zeman et al.: Speciální chirurgie, Galén, 2.vyd. 2006
P. Pafko: Základy speciální chirurgie, , Galén, 1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-7262-402-7
Doporučené učební texty:
Z. Krška, M. Zavoral: Krvácení do gastrointestinálního traktu , Triton, 1. vyd., 2007
J. Šváb: Náhlé příhody břišní, , Galén, 1. vyd., 2007, ISBN-13: 978-80-7262-485-0
P. Pafko, J.Kabát, V. Janík: Náhlé příhody břišní,operační manuál, , Grada, 1. vyd., 2005, ISBN-10: 80-247-0981-3
Z.Krška a kol.: Miniinvazivní intervenční medicina, Triton, 2001, ISBN 80-7254-162-5
Páral: Malý atlas obvazových technik, , Grada,1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-247-2255-9
Z.Krška a kol.: Techniky a technologie v chirurgii,Grada,2011

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TES10029 (13.09.2013)

K výuce se doporučuje bílý plášť, kalhoty a košili či tričko, bílé přezutí, fonendoskop,psací potřeby,
poznámkový sešit.
Vyžadujeme krátké nehty a upravené vlasy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK