PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní neurovědy - B02855 (volitelný předmět)
Anglický název: Congnitive neuroscience
Zajišťuje: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:16/0, Z [HS]
letní s.:0/16, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 32 [hodiny]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: robert.rusina@vfn.cz
Další informace: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-29.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (30.09.2019)
Kognitivní neurovědy jsou multidisciplinárním oborem, od klinické orientace přes aplikovaný výzkum až po základní výzkum, s přesahem do řady specializací (neurologie, psychiatrie, neuropsychologie, rehabilitace, neurobiologie, neuroekonomie, paliativní péče). Volitelný předmět je koncipován jako dvousemestrový, teoreticko-praktický; teoretická část je rozvržena do patnácti dvouhodinových bloků seminářů včetně principů neuropsychologického vyšetření a jeho korelace se zobrazovacími metodami (magnetická rezonance, CT, SPECT, aj.); následně bude probíhat šestnáct hodin praktické výuky formou workshopu a účasti na neurologickém i neuropsychologickém vyšetření pacientů a kazuistických rozborů. Koncepce předmětu umožní jedinečným způsobem nahlédnout možnosti a výhody spolupráce zavedeného multidisciplinárního týmu. Hlavním cílem předmětu je seznámení s podstatou kognitivních neurověd, získání schopnosti orientovat se v neuropsychologickém hodnocení hlavních kognitivních domén (paměť, řeč, frontální funkce, emoce) a v problematice diferenciální diagnostiky demencí, důraz bude kladen i na kritickou četbu textů a práci se zdrojovou literaturou. Účastníci kurzu získají dovednosti v následujících oblastech: schopnost samostatného screeningového vyšetření základních kognitivních funkcí, orientace v základech diferenciální diagnostiky demencí, hodnocení kognitivních funkcí, práce s odbornou literaturou, komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky.Praktickým výstupem bude sepsání komentované kazuistiky na závěr kurzu, podpořené relevantními zdroji a doplněné diskusí, s potenciálním cílem prezentace na studentské konferenci nebo zveřejnění v odborném periodiku.
Studijní opory
Poslední úprava: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (18.02.2020)

Určení předmětu:

Předmět je určen studentům 4.-6. ročníku se zájmem o kognitivní neurologii a demence, absolvování výuky neurologie a psychiatrie je s výhodou, není však nezbytným předpokladem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK