PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž - B01053 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology Practice before State Examination
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.MUDr.M.Tuček,CSc.
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00033, B00384, B00385
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HOL02040 (06.06.2008)
Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie: epidemiologie prostředí, toxikologie, rizikové faktory ve výživě, rizikové faktory v pracovním prostředí, v interiérech, epidemiologie infekční, neinfekční - rizikové faktory, prevence - životní styl, podpora zdraví
Sylabus
Poslední úprava: SLA01900 (16.02.2011)

Tématická náplň

1) Hygiena, základní pojmy a definice oboru, základní metody práce. Primární prevence, její význam a uplatnění v praxi, limity. Biologické metody monitorování expozice. Faktory prostředí jako možný zdroj poškození zdraví člověka.

2) Neionizující záření v životním prostředí, zdroje, účinky. UV záření, účinky, ochrana zdraví, ozonové poruchy, vývoj. Ionizující záření, zdroje, aplikace v medicíně, ochrana zdraví. Hluk a vibrace, pojem hladina, měření, hodnocení, ochrana zdraví. Klimatické faktory, měření, hodnocení, doporučené hodnoty. Osvětlení denní, umělé a sdružené, typy oslnění, problematika laserů.

3) Voda a zdraví, fyziologický význam vody v organismu. Hygienické požadavky na pitnou vodu, teplou užitkovou vodu a balenou vodu. Individuální a hromadné zásobování pitnou vodou, principy úpravy vody ve vodárnách. Příprava pitné vody v havarijních situacích a polních podmínkách. Zdravotní rizika z vody, infekce z vody.

4) Člověk a prostředí, vliv prostředí na zdraví člověka Složky a faktory prostředí. Biologický monitoring znečištění prostředí.

5) Životní styl a výživa. Základní pojmy. Složení a význam jednotlivých druhů potravin Výživa starších kojenců, dětí a mládeže. Hodnocení spotřeby potravin - metody, tabulky složení potravin, doporučené dávky živin. Zásady správné výživy dospělé populace, česká výživová doporučení, hlavní nedostatky ve výživě české populace.

6) Vnitřní prostředí budov. Biologické, chemické a fyzikální rizikové faktory v budovách, možnosti ovlivnění zdravotního stavu obyvatel/uživatelů budov.

7) Základní princip závislosti na tabáku, diagnostika a léčba - role všech zdravotních profesí v prevenci a léčbě této nemoci. Prevalence, morbidita a mortalita onemocnění spojených s užíváním tabáku, historie a průběh tabákové epidemie. Různé druhy tabákových výrobků prevence jejich užívání, pasivní kouření.

8) Hygiena práce a zdraví při práci, zaměření, historie a legislativa. Definice základních pojmů - expozice, nebezpečí, riziko, hodnocení rizika. Hodnocení expozice - základ hodnocení rizik při práci Analýza rizik při práci. Identifikace nebezpečí. Hodnocení a řízení rizik při práci. Vlastní hodnocení rizika úrazů a zátěží faktory pracovního prostředí, kategorizace prací. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v praxi. Příklady podnikové praxe. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

9) Epidemiologie - základní pojmy a definice oboru. Epidemiologická metoda práce - studie deskriptivní, analytické, experimentální. Základní ukazatelé zdravotního stavu.

10) Rizikové faktory KVO - ovlivnitelné a neovlivnitelné. Mortalita v důsledku KVO u nás a ve světě. Ateroskleróza, její vznik, stádia, a klinická manifestace z epidemiologického hlediska. Metabolický syndrom, diabetes mellitus, obezita a dyslipidémie. Stres akutní, chronický, chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření.

11) Nádorová epidemiologie. Trendy v incidenci a mortalitě nádorových onemocnění u nás a ve světě, nejvýznamnější rizikové faktory. Onkologický registr. Genotoxické a epigenetické karcinogeny.

12) Epidemiologie infekčních onemocnění. Proces šíření nákazy: zdroj, přenos, vnímavý jedinec. Preventivní a represivní protiepidemická opatření. Eliminace, eradikace nákazy. Hlavní skupiny infekčních nemocí.

13) Nozokomiální nákazy, definice, proces šíření nozokomiálních nákaz, rizikové faktory. Rezistence mikroorganizmů. Prevence. Metody dekontaminace, sterilizace, dezinfekce. Bariérové ošetřovací techniky, zásady práce s biologickým materiálem. Hygiena rukou.

14) Očkování. Typy a druhy očkovacích látek. Indikace a kontraindikace očkování. Správná očkovací praxe. Možnosti kombinace očkovacích látek. Postvakcinační reakce. Členění očkování v ČR. Očkování imunokompromitovaných pacientů. Očkování v těhotenství.

15) Statistika. Základní soubor (populace), výběr, princip statistické indukce. Míry polohy a variability. Gaussovo normální rozložení. Čtyřpolní a kontingenční tabulka. Měření závislosti, korelace a regrese. Obecný postup při testování hypotéz, hladiny významnosti. Atributivní a relativní riziko; odds ratio. Požadavky na vyšetřovací techniky.

16) Prezentace seminární/terénní práce (literární rešerše, sběr dat, šetření na pracovišti) po zpracování dat do tabulek a grafů a jejich vyhodnocení. Diskuse.

Literatura
Poslední úprava: KRA01701 (05.01.2014)

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA

1. Bencko,V. a kol.: Hygiena a epidemiologie. Učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2006.

2. Kudlová E., Bencko V., Holcátová I., Králíková E., Novotný L., Rameš J., Schejbalová M., Slámová A.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2008.

3. Podstatová H.: Základy epidemiologie a hygieny. Karolinum, 2009.

PRO OBOR HYGIENA:

1. Bencko,V. a kol.: Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2000.

2. Bencko,V.,Cikrt,M.,Lener,J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada - Avicenum Praha, 1995.

3. Kolektiv autorů: Manuál prevence v lékařské praxi. SZÚ, 1998 - 2002.

4. Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. Grada Publishing, a.s. Praha, 2005.

5. Baron, L., Brácha, J.,Cikrt, M., Langer, F., Kempa , V., Komárek, L.,Melin, B., Pelclová, D., Tuček, M.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích. Státní zdravotní ústav, 2. aktualizované vydání, Praha 2009, 61 s. ISBN: 80-7071-310-5.

6. Kudlová E., Mydlilová A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Publishing, 2005.

PRO OBOR EPIDEMIOLOGIE
1. Kolektiv autorů: Epidemiologie - výukové texty pro studenty 1. LF UK., Univerzita Karlova, Karolinum Praha 2002.

2. Gopfertová,D., Pazdiora, P., Dáňová, J.:Epidemiologie infekčních nemocí, Univerzita Karlova, Karolinum Praha 2002.

3. Šimon J. a kol.: Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční. Grada Publishing, Praha, 2001.

4. Beran J., Havlík J., Vonka V.: Očkování - minulost, přítomnost, budoucnost. Galén, 2005.

5. Beran J., Havlík J. a kol.: Lexikon očkování. Maxdorf Jessenius, 2008.

6. Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum Praha, 1998.

7. Zvárová, J.: Biomedicíncká statistika I. Základy statistiky pro biomedicínské obory. www.lf1.cuni.cz (Studium -> Elektronická podpora výuky -> Elektronické učební texty EuroMISE).

8. Beneš, J. a kol.: Infekční lékařství. Galen, 2009.

9. Králíková, E. et al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA CIZOJAZYČNÁ

1. Maroni M., Seifert B., Lindvall, T.: Indoor Air Quality. A Comprehensive Textbook. Elsevier, 1995.

2. Levy, B.S., Wegman, D.H.: Occupational Health. Recognizing and preventing work-related disease. Little, Brown and Company, Boston, 1988.

3. Guidelined for drinking-water quality. WHO, 1984.

4. Moon, G., Gould, M. et all.: Epidemiology: an introduction. Open University press, Bickingham, 2001.

5. Beaglehole, R., Bonita R., Kjellstrom, T.: Basic epidemiology. WHO, Geneva, 1993.

6. Stewart B.W., Kleihues P.: World Cancer Report, WHO/IARCPress, Lyon, 2003.

7. Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J., Teppo L., Thomas D.B.: Cancer Incidence in Five Continents Vol. VIII. Iarc Scientific Publications No. 155, IARCPress Lyon, 2002.

8. IARC Handbooks of Cancer Prevention, Vol. 6: Weight Control and Physical Activity. IARCPress, Lyon, 2002.

9. Riboli E., Lambert R.: Nutrition and Lifestyle:Opportunities for Cancer Prevention. IARC Scientific Publications No. 156. IARCPress, Lyon, 2002.

10. Doc Santos Silva I.: Cancer Epidemiology: Principles and Methods. IARCPress, Lyon, 1999.

11. Greenberg R.S., Daniels S.R., Flanders W.D., Eley J.W., Boring J.R.: Medical Epidemiology. Lange Medical Books, New York, 2001.

12. Rothman K.J., Greenland S.: Modern Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1998.

13. Adami H.-O., Hunter D., Trichopoulos D.: Textbook of Cancer Epidemiology. Oxford Univ. Press 2002.

14. LaDou J.: Current Occupational & Environmental Medicine. The Mc Graw-Hill Companies, Inc. 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SLA01900 (30.10.2012)

1.       Hygiena, definice, historie. Ochrana a podpora zdraví.

2.       Zátěž organismu prachem a tuhými aerosoly, prevence.

3.       Zátěž organismu chemickými látkami, prevence.

4.       Toxické a alergenní účinky chemických látek, prevence

5.       Pozdní účinky chemických látek, prevence.

6.       Zátěž organismu hlukem, prevence. Hladiny a typy hluku.

7.       Zátěž organismu hlukem. Specifické a systémové účinky hluku, prevence a ochrana.

8.       Zátěž organismu vibracemi, prevence.

9.       Zátěž organismu abnormálním atmosférickým tlakem, prevence.

10.   Tepelně vlhkostní mikroklima, prevence negativního vlivu na organismus. Tepelná pohoda.

11.   Zátěž organismu ionizujícím zářením (stochastické a nestochastické účinky).

12.   Principy ochrany před ionizujícím zářením, kategorie pracovišť, kategorie pracovníků.

13.   Zátěž organismu neionizujícím zářením/ elektromagnetickými poli, prevence.

14.   Zátěž organismu UV zářením, prevence. Ozónová porucha.

15.   Problematika laserů, zdravotní rizika, ochrana zdraví.

16.   Celková fyzická zátěž organismu, prevence.

17.   Lokální fyzická zátěž organismu, prevence.

18.   Psychická zátěž organismu, prevence.

19.   Zraková zátěž. Problematika denního a umělého osvětlení.

20.   Zraková zátěž. Problematika oslnění.

21.   Expozice biologickým činitelům/agens, prevence.

22.   Monitorování faktorů prostředí. Biologické monitorování.

23.   Problematika hygienických limitů.

24.   Ovzduší a zdraví, zdravotní význam složek znečištění ovzduší. Emise, imise, smog.

25.   Zdravotní problematika emisí z dopravy.

26.   Práce a zdraví, poškození zdraví z práce, prevence.

27.   Analýza rizik při práci, principy hodnocení a řízení rizik, komunikace a percepce rizik.

28.   Práce a zdraví, kategorizace prací, faktory/zátěže a parametry.

29.   Práce a zdraví, hodnocení zátěže faktory pracovního prostředí, prevence.

30.   Práce a zdraví. Rizikové zátěže ve zdravotnictví, možnosti prevence.

31.   Práce a zdraví. Principy posuzování zdravotní způsobilosti práci, lékařské posudky.

32.   Práce a zdraví. Prohlídky pracovišť a pracovnělékařské prohlídky.

33.   Fyzikální faktory ve vnitřním prostředí budov, zdravotní význam, prevence (ionizující záření, mikroklima).

34.   Voda a zdraví, vodní zdroje, vodárenská úprava vody, distribuce, zdravotní zajištění, havarijní situace.

35.   Voda a zdraví, kontaminace chemická a (mikro)biologická. Zdravotní rizika z vody.

36.   Pitná voda, požadavky na kvalitu, hygienické limity.

37.   Voda a zdraví, pitný režim, ochranné nápoje. Balená voda.

38.   Zdravotní rizika z odpadů a z půdy, prevence.

39.   Expozice organismu toxickým kovům, prevence.

40.   Hlavní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy) a jejich zdravotní význam.

41.    Minerální látky a jejich zdravotní význam.

42.   Stopové prvky a jejich zdravotní význam.

43.   Vitamíny a jejich zdravotní význam.

44.   Druhy potravin a jejich význam ve výživě člověka. 

45.   Toxické látky v potravinách, prevence otrav z potravin.

46.   Význam mikroorganismů v potravě člověka..

47.   Výživová potřeba a výživová doporučení obecně a v různých obdobích života.

48.   Hodnocení výživového stavu.

49.   Poruchy výživového stavu, prevence.

50.   Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb.

51.   Zdravotní problematika radonu a jeho dceřiných produktů, prevence.

52.   Chemické látky ve vnitřním prostředí budov (anorganické, organické ), zdravotní význam, prevence.

53.   Alergie a alergeny v prostředí, epidemiologické aspekty, prevence.

54.   Hygienická a epidemiologická problematika ubytování/bydlení.

55.   Zdraví dětí a mladistvých.

56.   Stáří a problematika zdravého stárnutí organismu.

57.   Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

58.   Epidemiologie nádorových onemocnění. Trendy v nádorové epidemiologii.

59.   Epidemiologie nádorových onemocnění. Rizikové faktory nádorových onemocnění.

60.   Epidemiologie závislosti na tabáku.

61.   Princip kontroly tabáku, role zdravotnických profesí v prevenci a léčbě.

62.   Pasivní kouření..

63.   Epidemiologie závislostí na alkoholu a ilegálních návykových látkách.

64.   Epidemiologie, definice oboru, význam pro praxi.

65.   Epidemiologická metoda práce - základní pracovní postupy.

66.   Hodnocení účinku v epidemiologických studiích. Asociace a kauzalita.

67.   Ukazatelé nemocnosti a úmrtnosti. Incidence, prevalence.

68.   Vyjadřování síly asociace. Relativní a atributivní riziko. Odds ratio.

69.   Epidemiologické studie, typy a etické problémy.

70.   Intervenční studie, randomizovaný kontrolovaný klinický pokus.

71.   Kohortová studie, typické problémy.

72.   Studie případů a kontrol, typické problémy.

73.   Průřezová studie, typické problémy.

74.   Validita observačních  epidemiologických studií. Bias selekční a informační. Rušivý faktor (confounder).

75.   Základní soubor (populace), výběr, princip statistické indukce.

76.   Míry polohy a variability.

77.   Gaussovo normální rozložení a interval spolehlivosti pro průměr.

78.   Čtyřpolní a kontingenční tabulka.

79.   Měření závislosti, korelace a regrese.

80.   Obecný postup při testování hypotéz, hladina významnosti.

81.   Požadavky na vyšetřovací techniky, senzitivita a specificita.

82.   Epidemiologie infekčních onemocnění. Proces šíření nákazy, charakteristiky.

83.   Zdroj a vnímavý jedinec v procesu šíření nákazy.

84.   Epidemiologie nákaz přenášených vzdušnou cestou.

85.   Epidemiologie nákaz přenášených alimentární cestou.

86.   Epidemiologie nákaz přenášených krví.

87.   Epidemiologie nákaz kůže a povrchových sliznic.

88.   Epidemiologie transmisivních nákaz.

89.   Preventivní a represivní protiepidemická opatření.

90.   Dezinfekce, metody, kontrola účinnosti.

91.   Sterilizace, metody, kontrola účinnosti.

92.   Problematika nemocničních nákaz. Rizikové faktory, prevence, represe.

93.   Vakcinace a imunizace.

94.   Typy a druhy očkovacích látek, reakce po očkování, kontraindikace.

95.   Členění očkování, očkovací kalendář v ČR.

96.   Novinky vakcinační strategie  v ČR a  ve světě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK