PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie 2 - B00380
Anglický název: Physiology 2
Zajišťuje: Fyziologický ústav 1. LF UK (11-00150)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. O. Kittnar, CSc. MBA
Další informace: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Staré označení: 380
Garant: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Korekvizity : B00003, B00030
Je prerekvizitou pro: B00048, B00050, B01194, B00051, B00385, B00384
Je záměnnost pro: B03119
Ve slož. prerekvizitě: B00079, B03138
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (28.01.2019)
Výuka fyziologie je vyučována v zimním a letním semestru II. ročníku. Zahrnuje přednášky (celkem 75 hod. v ZS, 90 hod. v LS) a praktická cvičení (60 hod. v obou semestrech). Přednášky zimního semestru zahrnují fyziologii buňky, obecnou neurofyziologii včetně fyziologie svalů, krev, oběhový, dýchací a trávicí systém. Letní semestr je věnován regulacím, na kterých se podílejí ledviny, hormonální systém a centrální nervový systém. Praktická výuka je zaměřena na ověření teoretických znalostí a výuku určitých dovedností, a to jak experimentálně na zvířeti, tak i vyšetřováním některých funkcí lidského organismu a jejich regulací. Výuka je doplněna počítačovými modely. Účast na přednáškách není povinná, nicméně se doporučuje, účast na praktických cvičeních je povinná. Praktická cvičení – 4 hod. týdně v ZS i LS po studijních skupinách dle sylabu. Bodový systém praktických cvičení - požadavky: Písemné či ústní přezkoušení z vypsaného tématu v úvodu praktických cvičení (nutná samostatná domácí teoretická příprava), aktivní účast na všech prováděných úlohách konkrétního praktika a samostatné vedení protokolu jsou podmínkou pro úspěšné absolvování praktických cvičení. Jednotlivá témata praktických cvičení jsou v každém semestru zařazena do bloků praktických cvičení, ve kterých se vybraná témata vyučují a kdy je možné si praktické cvičení po předchozí domluvě nahradit. Po skončení každého bloku praktických cvičení následuje závěrečný seminář a přezkoušení z každého tématu daného bloku. Za úspěšné absolvování všech praktických cvičení a za přezkoušení z každého praktického cvičení při závěrečném semináři získá student vždy jeden bod (maximální počet bodů za zimní semestr: 20, za letní semestr: 20). Podmínky pro udělení zápočtu v ZS i LS: 1. získaný minimální počet bodů = celkový počet bodů minus 3 body (alespoň 17 bodů z 20) 2. úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu 3. předložení protokolů; zápisy z absolvovaných praktických cvičení musí být vždy potvrzeny podpisem vedoucího cvičení. V případě, že student nedosáhne v daném semestru minimálního počtu bodů a/nebo nenapíše úspěšně zápočtový test, zápočet v posledním týdnu výuky nezíská. Chybějící povinnosti je možné splnit při přezkoušení až ve zkouškovém období (přihlásí se prostřednictvím SISu) v řádných termínech vypsaných pro zkoušku z fyziologie. Absolvovat lze pouze jednu povinnost (tj. 1 bod nebo zápočtový test) v jednom zkušebním týdnu. Předmět je v letním semestru ukončen zkouškou. Více informací na webové stránce Fyziologického ústavu: http://fyziologie.lf1.cuni.cz/medici-a-zubni-lekarstvi
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (07.02.2019)

SYLABUS VÝUKY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE PRO STUDENTY VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ (B00380) – LS 2018/2019

Skupiny A, B, C – všeobecné lékařství

Na praktická cvičení si přineste čistý bílý plášť s viditelně umístěným průkazem studenta a zámek na skříňku.

1. výukový týden (18.2.-22.2.2019)

 - Úvod do praktických cvičení – organizace studia, ANS

   STUDENTI SI DO ÚVODNÍHO CVIČENÍ PŘIPRAVÍ AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (z učebnice a

   protokolu)

 

2. - 4. výukový týden (25.2.-15.3.2019)

2.

3.

4.

Glykemická křivka

A

C

B

Zrak

B

A

C

SIM – anestezie

C

B

A

 

5. výukový týden (18.3.-22.3.2019)

- Seminář, opakování

 

6. – 8. výukový týden (25.3.-12.4.2019)

6.

7.

8.

Fyziologie ledvin, polyurie

A

C

B

Fyziologie zátěže

B

A

C

SIM – monitoring

C

B

A

 

9. výukový týden (15.4.-17.4.2019)

- Seminář, opakování

 

10. výukový týden (23.4.-26.4.2019)

- Nahrazování (úterý a středa – program výuky z 11.-13.t.; čtvrtek a pátek-opakování z 9.t.)

 

11. – 13. výukový týden (30.4.-17.5.2019)

11.

12.

13.

Reflexy, vědomí, EEG

A

C

B

Sluch, řízení motoriky

B

A

C

SIM – shrnutí

C

B

A

 

14. výukový týden (20.5.-24.5.2019)

- Seminář, opakování + ZÁPOČTOVÝ TEST

 

15. výukový týden (27.5.-31.5.2019)

- Konzultace a zápočty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVE!!!!

Čtvrtek 18.4.2019 - děkanský den – 9. výukový týden

Pátek 19.4.2019 - státní svátek – 9. výukový týden

Pondělí 22.4.2019 - státní svátek – 10. výukový týden

Středa 1.5.2019 - státní svátek – 11. výukový týden

Středa 8.5.2019 - státní svátek – 12. výukový týden

Úterý 14.5.2019  - rektorský den – 13. výukový týden

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (11.10.2017)

1. Lékařská fyziologie - Otomar Kittnar a kolektiv (Grada 2011)

2. Atlas fyziologických regulací – Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček (Grada 2009)

3. Atlas fyziologie člověka – S. Silbernagl, A. Despopoulos (Grada 2016)

4. Základy lékařské fyziologie – Miloš Langmeier a kolektiv (Grada 2009)

5. Nárys fyziologie člověka I. – VI. (Carolinum)

6. Slovníček lékařské fyziologie – S. Trojan, M. Langmeier et al. (Galén 2006)

7. Kontrolní otázky z fyziologie – Stanislav Trojan a kol. (Triton 2005)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. (23.04.2020)

Pravidla konání zkoušek z předmětu Fyziologie ve Fyziologickém ústavu

 

TERMÍNY ZKOUŠKY Z FYZIOLOGIE v AR 2019/2020 - AKTUALIZOVANÁ VERZE NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12.3.2020

Předtermín: 2.6. 2020 ve 13:00 (Přihlášky na předtermín prostřednictvím SISu pouze po souhlasu vedoucího učitele skupiny) 

Řádné termíny: 9.6. (a dále vždy od 8:30), 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 28.7.

Presemestrální termíny: 1.9., 8.9., 15.9.

  

A)     Vypsání termínů zkoušek

Do konce 4. výukového týdne letního semestru budou prostřednictvím SISu vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat. Tento počet termínů bude konečný. Počet přihlášených na zkoušku nebude omezen.

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:

a) 1x předtermín v 15. výukovém týdnu od 1.6.-5.6.2020

b) 4x termín v řádném zkouškovém období od 8.6.-3.7.2020

c)1x termín v období prázdnin v týdnu od 24.8.-28.8.2020

d) 2x termín v 2. části řádného zkouškového období 31.8.-9.9.2020.

 

B)     Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale vlastní konání zkoušky je limitováno udělením obou zápočtů. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

 

C)     Nedostavení se ke zkoušce a omluva

 

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, tak není klasifikován, ale termín zkoušky propadáPo propadnutí termínu se lze přihlásit na další termín zkoušky. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející. Student se musí omluvit písemně s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání omluvy bude student informován.

 

D)     Opakování zkoušky

 

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkouškyDalší zkušební termíny nebudou vypsány.

Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

 

E)      Pravidla průběhu zkoušky

 

FORMA ZKOUŠKY

Ústní

 

Zkouška z fyziologie má tři části:     

1. zhodnocení EKG křivky

2. jednu vylosovanou otázku z praktických cvičení 

3. tři vylosované teoretické otázky 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Zkouška z fyziologie je skládána ve zkouškovém období na konci 2. ročníku. Úspěšné zhodnocení EKG křivky je podmínkou pokračování ve zkoušce. Neúspěch v jakékoliv části zkoušky znamená její ukončení a hodnocení neprospěl (a). To však neplatí při druhém opravném termínu, kdy bude zkouška pokračovat i při neúspěchu zhodnocení EKG křivky. V prvním i druhém opravných termínech se opakují všechny tři části zkoušky.

 

Na zkoušku si studenti s sebou přinesou:

a) k ověření totožnosti některý z následujících dokladů: index, ISIC, občanský průkaz, cestovní pas

b) vyplněné vlastní „Protokoly k praktickým cvičením“ ke kontrole, nelze je ovšem použít k přípravě otázky z praktických cvičení!

Počet přihlášených na zkoušku není omezen.

 

F)  Doporučené literární prameny:

 

a.      Lékařská fyziologie - Otomar Kittnar a kolektiv (Grada 2011)

b.      Atlas fyziologických regulací – Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček (Grada 2009)

c.      Atlas fyziologie člověka – S. Silbernagl, A. Despopoulos (Grada 2016)

d.      Základy lékařské fyziologie – Miloš Langmeier a kolektiv (Grada 2009)

e.      Nárys fyziologie člověka I.–VI. (Carolinum)

f.       Slovníček lékařské fyziologie – S. Trojan, M. Langmeier et al. (Galén 2006)

g.      Kontrolní otázky z fyziologie – Stanislav Trojan a kol. (Triton 2005)

 

G) ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

 

1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí

2. Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, akční potenciál pracovní svaloviny

3. Postup vlny depolarizace myokardem ‑ vztah k EKG, elektrická osa srdeční

4. Princip elektrokardiografie, svody, Einthovenův trojúhelník

5. EKG, popis křivky, význam vyšetření

6. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu

7. Dráždivost a refrakterní perioda myokardu

8. Srdeční automacie, gradient srdeční automacie

9. Srdeční revoluce

10. Srdeční výdej, řízení, změny

11. Vztah tlak ‑ objem během srdečního cyklu

12. Práce a výkon srdce, minutový objem srdeční, systolický objem, ejekční frakce, srdeční index

13. Metabolizmus myokardu, zajištění O2 a energie

14. Receptory v krevním oběhu, druhy, funkce

15. Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu, změny krevního tlaku během srdečního cyklu

16. Tlak krve v jednotlivých částech oběhové soustavy, vliv gravitace na krevní tlak

17. Srovnání plicního a tělního oběhu

18. Tlak krve v artériích, arteriální tep, vliv pružnosti tepen na hemodynamiku

19. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti, CVP, venózní tep

20. Krevní kapiláry, funkce, řízení mikrocirkulace

21. Tvorba tkáňového moku, přestup tekutiny, látek a plynů stěnou kapiláry

22. Zásobení životně důležitých orgánů krví

23. Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem

24. Koronární oběh a jeho zvláštnosti

25. Placentární a fetální oběh krve

26. Oběh krve v mozku

27. Portální oběh

28. Hemodynamika krevního oběhu, „preload“, „afterload“, tlak, průtok, viskozita

29. Distribuce krve v krevním oběhu, odpor cévního řečiště

30. Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž

31. Řízení krevního tlaku

32. Humorální a nervová regulace srdeční činnosti

33. Místní regulační mechanizmy krevního průtoku

34. Celkové regulační mechanizmy krevního oběhu

35. Centra řízení krevního oběhu, interakce místních a celkových regulačních mechanizmů krevního oběhu

36. Přehled dýchací soustavy, význam dýchání

37. Dýchací cesty, plicní objemy, alveolární ventilace, mrtvý prostor

38. Zevní dýchání, ventilace, distribuce, perfuze a difuze

39. Mechanika vdechu a výdechu

40. Intrapulmonální a intratorakální tlak

41. Alveolární a atmosférický vzduch, složení, obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu

42. Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních

43. Povrchové napětí v alveolech, surfaktant

44. Compliance a elastance, dechová práce, odpor dýchacích cest

45. Hypoxie, její druhy; hyperbarie a hyperoxie

46. Obranné dýchací reflexy

47. Transport O2 krví, vazbová křivka

48. Hemoglobin ‑ molekula, typy, množství, deriváty

49. Transport CO2 krví

50. Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemu plic

51. Reakce dýchacího systému na zátěž a hypoxii, adaptační změny

52. Funkční morfologie ledvin

53. Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve

54. Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí

55. Glomerulární filtrace

56. Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu

57. Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči

58. Protiproudový výměnný a multiplikační systém, význam

59. Transport iontů v ledvinách

60. Transport organických látek v ledvinách

61. Funkční zkoušky ledvin, clearance

62. Řízení činnosti ledvin

63. Vztah ledvin a endokrinních funkcí, juxtaglomerulární aparát

64. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin

65. Přehled mechanizmů udržujících acidobazickou rovnováhu

66. Krev jako nárazníkový systém

67. Význam plic v udržování acidobazické rovnováhy

68. Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy

69. Hemostáza

70. Hemokoagulace, přehled faktorů

71. Koagulační kaskáda; fibrinolýza

72. Přirozené antikoagulační faktory

73. Funkce jater – přehled

74. Úloha jater v metabolizmu glycidů, tuků a bílkovin

75. Poplachová reakce organizmu

76. Krevní skupiny; ABH, Rh, HLA systém

77. Buňka (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)

78. Životní cyklus buňky

79. Apoptóza a nekróza

80. Děje na buněčné membráně

81. Ionotropní a metabotropní receptory

82. Transmembránový transport

83. Typy iontových kanálů, jejich význam, akvaporiny

84. Tělní tekutiny

85. Homeostáza

86. Fyziologie stárnutí

87. Fyziologie dětského věku, jednotlivé vývojové periody

88. Funkce krve a její obecné vlastnosti

89. Krevní plazma ‑ funkce složení, objem a jeho změny

90. Organické a anorganické součásti krevní plazmy, hodnoty

91. Plazmatické bílkoviny, množství, druhy, funkce

92. Bílé krvinky ‑ druhy, funkce, počet a jeho změny

93. Granulocyty, funkce, tvorba, kinetika

94. Lymfocyty, druhy, funkce; lymfatická tkáň

95. Monocyty a makrofágy, přehled funkcí

96. Krevní destičky, morfologie, složení, funkce a význam

97. Červené krvinky, morfologie, funkce, membrána, metabolizmus

98. Tvorba krevních elementů, krvetvorné kmenové buňky, ontogeneze krvetvorby

99. Faktory nezbytné pro erytropoézu, železo, vitaminy; řízení krvetvorby

100. Mízní cévy, tvorba, tok a funkce mízy

101. Fyziologický význam sleziny

102. Hemolýza, její druhy

103. Nespecifické imunitní mechanizmy

104. Specifické mechanizmy imunity

105. Vývoj imunitních mechanizmů, imunitní odpověď

106. Voda v lidském těle, hospodaření, ztráty, získávání

107. Fyziologie ústní dutiny, sliny, složení, význam a řízení sekrece

108. Sání, žvýkání a polykání

109. Žaludek, trávení, řízení motility, odlišnosti u kojenců,

110. Žaludeční šťáva, tvorba a význam HCl, řízení sekrece

111. Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita, mechanizmy resorpce

112. Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece

113. Žluč, tvorba, složení, význam, řízení

114. Význam duodena pro trávení

115. Přehled trávení a resorpce jednotlivých živin

116. Tlusté střevo, činnost, mikrobiální osídlení, defekace

117. Motilita zažívacího traktu a její řízení

118. Střevní nervový systém, význam

119. Přehled gastrointestinálních hormonů

120. Význam, metabolizmus, funkce a distribuce lipidů v organizmu

121. Význam bílkovin v organizmu, metabolizmus, dusíková bilance

122. Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu, glykémie

123. Kinetika železa v organizmu

124. Vitamíny rozpustné ve vodě

125. Vitamíny rozpustné v tucích

126. Základní a celková přeměna energie

127. Regulace příjmu potravy, energetická homeostáza, hormony tukové tkáně

128. Tělesná teplota; výměna tepla mezi organizmem a prostředím, hypertermie, hypotermie

129. Mechanizmy termoregulace, termogeneze

130. Fyziologické funkce kůže

131. Hormony, rozdělení, význam

132. Mechanizmy účinku hormonů na cílové buňky

133. Řízení metabolizmu sacharidů, glykémie

134. Řízení výdeje, místo a mechanizmus účinků mineralokortikoidů

135. Význam somatotropního hormonu a prolaktinu

136. Langerhansovy ostrůvky, produkce a účinky hormonů

137. Štítná žláza, biosyntetická a sekreční činnost jejích buněk

138. Dřeň nadledvin ‑ sympatoadrenální systém

139. Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

140. Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky

141. Řízení metabolizmu Ca2+

142. Význam Ca2+ v organizmu

143. Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, účinky, řízení

144. Tvorba, účinky a metabolizmus katecholaminů

145. Účinky hormonů štítné žlázy

146. Tkáňové hormony, charakteristiky, přehled

147. Hormonální systémy související s reprodukcí

148. Ovariální a menstruační cyklus

149. Ženský reprodukční systém

150. Mužský reprodukční systém

151. Fyziologie těhotenství, endokrinní funkce placenty, laktace a její řízení, složení mléka

152. Funkce vývodných cest močových, mikční reflex

153. Vznik svalového stahu, membránový potenciál

154. Nervosvalová ploténka, stavba, funkce

155. Řízení činnosti kosterního svalu, inervace, motorická jednotka

156. Kosterní sval, mechanika svalového stahu, únava, metabolizmus, zdroje energie

157. Základní typy svalů ‑ jejich funkce a inervace

158. Svalová vřeténka, γ-systém, Golgiho šlachové tělísko

159. Svalový tonus, typy, význam, řízení

160. Hladká svalovina, fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu, řízení tonu

161. Stavba a funkce nervové buňky

162. Membránové potenciály

163. Klidový membránový potenciál, podmínky vzniku

164. Iontová a molekulární podstata akčního potenciálu nervového vlákna, srovnání AP a PSP

165. Podmínky vzniku akčního potenciálu a jeho vedení, refrakterní fáze, vliv kalémie

166. Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu – srovnání

167. Postsynaptické potenciály, vznik a význam

168. Stavba a funkce synapse

169. Presynaptická a postsynaptická inhibice, postsynaptické potenciály

170. Synaptické mediátory a modulátory

171. Mediátorové systémy

172. Neurosekrece

173. Gliové buňky, typy, funkce; hematoencefalická bariéra

174. Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS

175. Vnitřní prostředí CNS

176. Klasifikace nervových vláken

177. Interneuronální integrační mechanizmy, presynaptické a postsynaptické modulační okruhy

178. Reflex a jeho jednotlivé prvky, klasifikace reflexů

179. Metabolizmus nervové tkáně, životní cyklus nervové buňky

180. Komorový systém, mozkomíšní mok ‑ tvorba, složení a význam

181. Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS

182. Molekulární biologie receptorů (stavba, možnosti ovlivnění agonisty, antagonisty, modulace)

183. Receptory, činnost, rozdělení

184. Receptorový potenciál, adaptace

185. Chuť a čich

186. Optický aparát oka; okohybné svaly, pohyby očí, prostorové vidění

187. Neurofyziologie sítnice

188. Funkce sítnice, zraková dráha, projekční oblasti

189. Funkce středního a vnitřního ucha a sluchová dráha

190. Statokinetické čidlo, mechanizmy řízení rovnováhy

191. Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce

192. Percepce bolesti

193. Funkce míchy

194. Přehled mechanizmů řízení hybnosti

195. Monosynaptické a polysynaptické míšní reflexy, význam

196. Obranné reflexy , význam

197. Napínací a obrácený napínací reflex, význam

198. Postojové a vzpřimovací reflexy, význam

199. Spinální centra motoriky, alfa a gama motoneurony

200. Cholinergní systém, význam

201. Katecholaminergní systém, význam

202. Serotoninergní systém, význam

203. Opěrná a cílená motorika

204. Činnost bazálních ganglií

205. Funkce mozečku

206. Bdění a spánek

207. Fyzikální podstata elektrických projevů mozku, metody jejich zpracování

208. Funkce talamu

209. Funkce retikulární formace

210. Funkce limbického systému

211. Centrální oddíly autonomního nervového sytému

212. Periferní oddíly ANS, ovlivnění jednotlivých orgánů autonomním nervovým systémem

213. Funkce hypotalamu

214. Nepodmíněné reflexy, motivace, emoce, instinkty

215. Mechanismy učení a paměti, podmíněný reflex

216. Mechanismy řízení chování

217. Specifické rysy nervové činnosti u člověka, řeč

218. Projekční a senzorické oblasti mozkové kůry

219. Asociační oblasti mozkové kůry

220. Dominance a specializace hemisfér

221. Biologické rytmy

222. Nervová a humorální regulace cévního systému, vazomotorické nervy

223. Řízení dýchání: dechové centrum, vliv periferních a centrálních receptorů

224. Řízení sekrece hormonů

225. Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému

226. Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy

227. Hormony neurohypofýzy

228. Regulační vztahy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin

 

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY - PRAKTICKÁ ČÁST

 
1. Membránový potenciál

Model membránového potenciálu, blokátory Na+ a K+ kanálů – účinky

Vliv výkyvů koncentrace K+ na KMP

Propustnost membrány pro K+, spontánní depolarizace

2. Krevní elementy

Počet krevních elementů, posuny v červené a bílé řadě, význam

Stanovení koncentrace hemoglobinu, význam

Hematokrit, přepočítané hodnoty červeného krevního obrazu, význam

Sedimentace, známky zánětu, význam 

3. Hemostáza

Účast trombocytů v hemostáze

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), význam vyšetření

Tromboplastinový čas (Quick), INR, význam vyšetření

Principy inhibice hemokoagulace in vivo a in vitro, monitorování této léčby

4. Krevní skupiny

Krevní skupiny, předtransfuzní vyšetření, krevní převod, praktické příklady

Inkompatibilita matky a plodu v Rh systému

Inkompatibilita v AB0 systému, potransfuzní reakce

5. Kardiovaskulární systém

Měření krevního tlaku, význam

Srdeční ozvy

Vliv gravitace na krevní tlak

Měření centrálního žilního tlaku (CVP), význam

EKG – zapojení základních svodů, princip zobrazení výchylek napětí v jednotlivých svodech

EKG – analýza kmitů a vln

EKG – význam vyšetření

6. Respirační systém

Vitální kapacita plic, statická spirometrie, význam vyšetření

Dynamická spirometrie, význam vyšetření

Osobní spirometrie, FVC, FEV1, PEF – význam

Saturace SpO2, princip a význam vyšetření 

7. Metabolizmus

Měření energetické přeměny u potkana, funkce štítné žlázy

Měření klidové energetické přeměny u člověka

Denní energetická bilance u člověka, posouzení nadváhy

8. Glykémie

Glykemická křivka u laboratorního potkana, reakce organizmu na příjem glukózy

Orální glukózový toleranční test, význam vyšetření

Osobní glukometrie, princip vyšetření, význam

9. Ledviny

Osmotická a vodní polyurie

Glomerulární filtrace, vyšetření clearance, význam

Ovlivnění diurézy (bilance tekutin, výkyvy v průtoku krve ledvinou, důsledky zablokování Na-K-2Cl transportéru v Henleově kličce, mechanizmus účinku manitolu)

10. Zrak

Visus, stanovení blízkého a vzdáleného bodu

Refrakční vady, presbyopie

Oftalmoskopie, astigmatizmus, perimetrie

11. Autonomní nervový systém

Ovlivnění fyziologických funkcí sympatikem a parasympatikem

Monitorování fyziologických funkcí potkana

Účinky sympato/parasympato-mimetik/lytik na jednotlivé orgány

12. CNS, statokinetika

Reflexy u člověka (myotatické, exteroceptivní, ERP, pupilární RFX), význam vyšetření

Vyšetření mozečku

Vyšetření kinetického čidla – hodnocení nystagmu, ataxie

13. Sluch

Vyšetření sluchu – ladičkové zkoušky, zkouška řečí

Audiometrie

Tympanometrie

14. Zátěž

Reakce organizmu na zátěž

Význam ergometrického vyšetřování, Test W170

Metabolické změny v průběhu stupňující se zátěže, VO2max

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK