PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická neurologie a klinická psychiatrie - B00761 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Clinical neurology and clinical psychiatry
Zajišťuje: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Staré označení: 761
Garant: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00760, B00762
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RAB02458 (18.10.2010)
Stručná historie oboru. Neurobiologie a neurochemie duševních a nervových poruch, genetické koncepce, možnosti genetické diagnostiky, výhled terape. Interdisciplinární spolupráce, diferenciálně diagnostické a terapeutické rozvahy. diagnostika nejzávažnějších stavů v neurologii a psychiatrii a jejich terapeutické řešení. Ontogeneze lidské psychiky, plasticita mozku. Kazuistické semináře zaměřené na potřebu praktických lékařů a specialistů jiných oborů. Individuelní práce na oddělení . Nosologické a syndromologické jednotky v psychiatrii a neurologii, vývojová psychiatrie a neurologie. První pomoc v psychiatrii. Suicidologie. Právní postavení duševně nemocných a soudní psychiatrie.
Literatura
Poslední úprava: RUZ04610 (09.11.2010)

Raboch : Psychiatrie - testy, 2. vyd. 2009.

Zvolský : Speciální psychiatrie, 1994.

Zvolský : Obecná psychiatrie, 1997.

Raboch J., Zvolský P. a kol.: Psychiatrie Galén 2001,

Horáček J. a kol.: Psychotické stavy v klinické praxi, Acad.Med. Prag. 2003.

Waldinger R. J.: Psychiatry for medical students, third edition. American Psychiatric Press, Washington 1997.

Hales R. E., Yudofsky S. C., Talbott J. A.: Textbook of Psychiatry, third edition. American Psychiatric Press, Washington, 1999.

Gastpar M. T., Kasper S., Linden M.: Psychiatrie. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1996.

Fuller, G.: Neurologické vyšetření snadno a rychle. Grada, 2008. .

Komárek, V.: Dětská neurologie: vybrané kapitoly. Galén, 2008. .

Mumenthaler, M.: Neurologická diferenciální diagnostika. Grada, 2008. .

Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J.: Neurologie, Galén, Praha 2002.

Ambler Z.: Základy neurologie, šesté přepracované a doplněné vydání, Galén Karolinum 2006

Ambler Z.,Bednařík J.,Růžička E. a kol.: Klinická neurologie speciální, Triton, 2010

Mumenthaler M., Mattle H.: Neurologie, Grada publishing, Praha 2001.

Raboch J.,Pavlovský P. et al. Klinická psychiatrie v denní praxi, Galén Praha, 2008

E-learning - http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/index.php?page=edu_elearning

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RUZ04610 (08.11.2010)

Otázky pro VI. ročník

761- Klinická neurologie a psychiatrie (6. roč.) - otázky ke zkoušce

z neurologie)

Pokud není jinak uvedeno, předmětem otázek jsou diferenciální diagnóza a léčba uvedených chorobných stavů

1. Paroxymální stavy epileptické a neepileptické etiologie

2. Poruchy vědomí, jejich klinické hodnocení, apalický syndrom, neurointensivní péče

3. Metabolické a toxické encefalopatie a neuropatie

4. Ischemické a hemoragické cévní mozkové příhody - jejich příčiny, diagnostika, terapie a prevence

5. Poruchy nočního spánku a nadměrná denní spavost

6. Kraniocerebrální traumata - akutní diagnostika a léčba, možné komplikace

7. Úrazy míchy, míšních kořenů a periferních nervů

8. Svalová slabost

9. Poruchy řeči

10. Hypokinetický extrapyramidový syndrom

11. Primární a polékové hyperkinetické syndromy

12. Závrať, poruchy chůze a pády

13. Demyelinisační postižení centrálního a periferního nervového systému

14. Expansivní intrakraniální procesy

15. Akutní bolest hlavy

16. Chronická bolet hlavy

17. Bolesti v zádech a šijní oblasti, vertebrogenní kořenové syndromy

18. Opoždění psychomotorického vývoje u dítěte

19. Hyperkinetické dítě

20. Poruchy paměti a demence

OTÁZKY Z PSYCHIATRIE VI. ROČNÍK

1. Akutní a přechodné psychotické poruchy (Dg F 23.x) a jiné akutní psychotické poruchy ? diferenciální diagnostika

2. Akutní a přechodné psychotické poruchy (F 23) ? první pomoc, léčba

3. Schizofrenie, diferenciální diagnóza, léčba

4. Alkoholismus ? škodlivé užívání, syndrom závislosti, dg. kritéria, léčba

5. Opioidy ? syndrom závislosti, klinický obraz léčba

6. Psychostimulancia + kokain ? syndrom závislosti, klinický obraz, léčba

7. Trvalé psychické změny při dlouhodobém užívání alkoholu, sociální důsledky, ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické

8. Manický syndrom ? diferenciální diagnóza léčba thymoprofylaxe

9. Depresivní syndrom ? klinický obraz diferenciální diagnóza

10. Rekurentní deprese ? klinický obraz, léčba, thymoprofylaxe

11. Sebevražednost

12. Neurotické poruchy v ordinaci praktického lékaře ? příčiny, klinický obraz, terapie

13. Kognitivně behaviorální terapie, autogenní trénink, hypnóza

14. Úzkostné stavy ? diferenciální diagnostika, terapie

15. Akutní stavy v důsledku užívání psychofarmak (neuroleptika, antidepresiva, anxiolytika).

16. Organické psychické poruchy a způsobilost k právním úkonům. Znalecké posuzování

17. Psychotické poruchy a suicidalita v dětském a adolescentním věku.

18. Hospitalizace a léčba bez souhlasu pacienta. Otázky nozognózie, agravace a simulace. Ochranné psychiatrické léčení.

19. Sociální psychiatrie, komplexní péče o pacienty po ukončení hospitalizace. Ústavy sociální péče, role opatrovníka.

20. Stavy zmatenosti ? klinický obraz, diferenciální diagnostika, léčba.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK