PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patologie 1 - B00048 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathology 1
Zajišťuje: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00310)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 120 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Pavel Dundr, PhD.operační rukavice pro pitevní praktika (nesterilní)
Další informace: http://pau.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 48
Garant: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 3.r._19/20
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00380, B01604
K//Je korekvizitou pro: B00384
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Jarmila Bártová (11.10.2017)
Základy patologie buňky. Obecné strukturální změny buněk orgánů a tkání u chorobných stavů a jejich patogeneze. Obecné charakteristiky zánětlivých procesů. Morfologické změny vznikající při infekčních nemocech. Morfologické změny u autoimunních chorob. Obecná onkologie. Morfologie přednádorových stavů.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. (12.03.2020)

Doporučená:

 • Zámečník, Josef, (ed.). Patologie. Praha: LD Prager Publishing, 2019, 915 s. ISBN 978-80-270-6457-1.
 • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Obecná patologie. Praha: Galén, 2011, 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.
 • Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo. Speciální patologie. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 430 s. ISBN 978-80-246-1442-7.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Michaela Bártů (23.10.2019)

Předmět Patologie 1 je zakončený získáním neklasifikovaného zápočtu.

Zápočet je udělován kruhovými vyučujícími na konci semestru na základě splnění požadované docházky - nejvyšší možný počet tolerovaných, omluvených absencí je 3 za semestr.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Jarmila Bártová (11.10.2017)

 

Průběh zkoušky ( po letním semestru ) - Patologie 1 a 2

Zkoušení preparátů

 • Předmětem zkoušky je popisné zhodnocení a diagnóza dvou preparátů.
 • Tuto část zkoušky musí studenti absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu se svým učitelem skupiny. Někteří, zejména ti, kteří se hlásí na předtermíny, mohou tuto část zkoušky složit dříve ( v předposledním týdnu).
 • Neuspěje-li student, musí si se svým učitelem skupiny domluvit náhradní termín.
 • Jednou úspěšně složená zkouška z preparátů zůstává platná i pro případné další termíny ústních zkoušek v tomtéž roce.
 • V případě opakování v dalším roce zkouška z preparátů před udělením zápočtu být opakována musí.

 

Ústní zkouška - zkoušeny jsou 3 ústní otázky.

 • Podmínkou ústní zkoušky je zápočet a úspěšná zkouška z preparátů.
 • Na přípravu každé otázky má student pět minut - buď 15 minut vcelku na všechny otázky, popř. odpovídající část, střídá-li se u jednoho examinátora více studentů, může být přípravný čas rozložen.
 • pořadí otázek je pevné – nelze začínat druhou či poslední
 • žádná z otázek nesmí být zodpovězena nedostatečně
 • ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky, zejm. ne mobilní telefony či vlastní poznámky pořízené jindy než v přípravné době
 • občerstvení a nápoje se konzumují před zkouškou, nikoli při zkoušce, či v přípravné době.
 • návštěva toalety v případě již zadaných otázek může být dle uvážení examinátora důvodem k zadání jiných otázek
 • reprobační interval se doporučuje nejméně jeden týden
 • volba konkrétního examinátora není možná.

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

REGRESIVNÍ ZMĚNY

 1. Obecné mechanismy buněčného poškození
 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza
 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady
 4. Hyperplazie
 5. Hypertrofie
 6. Atrofie
 7. Metaplazie
 8. Patologie buněčných organel a cytoskeletu
 9. Poruchy metabolismu a intracelulární hromadění metabolitů
 10. Intracelulární hromadění lipidů - steatóza
 11. Intracelulární hromadění proteinů
 12. Amyloidóza
 13. Hromadění glykosaminoglykanů a mukoviscidóza
 14. Poruchy metabolismu glycidů
 15. Exogenní pigmenty
 16. Endogenní pigmenty
 17. Patologická kalcifikace
 18. Poruchy přesunu vody, hydratace a zduření buněk
 19. Projevy oběhového selhávání na srdci
 20. Projevy oběhového selhávání mimo srdce
 21. Trombóza
 22.  Embolie
 23.  Hyperémie
 24. Ischémie
 25. Infarkt
 26. Edém
 27. Dehydratace
 28. Hemoragie
 29. Šok a kolaps
 30. Definice zánětu a jeho příčiny
 31. Makroskopické projevy zánětu
 32. Základní mikroskopické projevy zánětu
 33. Akutní zánět
 34. Fáze zánětlivého procesu
 35. Buněčná složka zánětlivého procesu
 36. Další vývoj akutního zánětu. Hojení akutního zánětu
 37. Chronický zánět
 38. Systematika exsudativních zánětů
 39. Povrchové záněty a jejich hojení
 40. Intersticiální záněty a jejich hojení
 41. Granulomatózní (specifické) záněty
 42. Tuberkulóza – formy a projevy
 43. Primární (preimunní) typ tuberkulózy
 44. Adultní (postprimární) tuberkulóza
 45. Sarkoidóza
 46. Získaná syfilis
 47. Kongenitální syfilis
 48. Lepra
 49. Celkové příznaky zánětu
 50. Regenerace a reparace
 51. Hojení ran
 52. Hojení trombů, hematomů a fraktur
 53. Mechanismy poškození tkání a organismu imunitními reakcemi
 54. Patologie transplantace
 55. Autoimunitní choroby
 56. Imunitní nedostatečnost
 57. Definice a klasifikace nádorů
 58. Charakteristiky benigních, hraničních  a maligních nádorů
 59. Lokální růstové vlastnosti nádorů. Metastazování
 60. Vrozené a získané preneoplastické stavy, prekancerózy
 61. Kancerogeny
 62. Molekulární podstata vzniku nádorů. Nestabilita genomu
 63. Typing, grading a staging nádorů
 64. Nepravé nádory (pseudotumory)
 65. Epitelové nádory
 66. Mezenchymové nádory
 67. Nádory z mezotelové výstelky - mezoteliomy
 68. Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně
 69. Neuroektodermové nádory
 70. Melanocytární nádory
 71. Germinální nádory
 72. Smíšené nádory
 73. Interakce viru a hostitelské buňky
 74. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí sliznic a kůže
 75. Morfologické projevy nejčastějších virových infekcí respiračního traktu
 76. Mechanismus bakteriálního poškození
 77. Projevy infekce - celkové a místní
 78. Morfologické projevy nejčastějších grampozitivních bakteriálních infekcí
 79. Morfologické projevy nejčastějších gramnegativních bakteriálních infekcí
 80. Infekce acidorezistentními tyčkami
 81. Infekce spirochetami
 82. Infekce anaerobními bakteriemi
 83. Infekce obligatorními intracelulárními bakteriemi
 84. Morfologické projevy nejčastějších střevních parazitárních onemocnění: (giardióza, amébóza, taenióza, ascaridóza, oxyuriáza, strongyloidóza, ankylostomóza ...)
 85. Morfologické projevy nejčastějších systémových parazitárních onemocnění (trypanosomóza, toxokaróza, schistosomóza, leishmanióza, hydatidóza, trichinóza, filarióza ...)
 86. Toxoplazmóza
 87. Malárie
 88. Sexuálně přenosné infekce
 89. Mykózy povrchové
 90. Mykózy hluboké
 91. Chemické příčiny patologických stavů
 92.  Fyzikální příčiny patologických stavů

 93.  Poruchy výživy

 94. Vrozené poruchy vývoje – typy, příčiny, patogeneze, důsledky

    

  SPECIÁLNÍ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

   

   PATOLOGIE OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

 95. Vaskulitis

 96. Aneurysma

 97. Ateroskleróza

 98. Nemoci žil, varixy

 99. Nádory z krevních cév

 100. Patologie lymfatických cév

 101. Vrozené srdeční vady

 102. Ischemická choroba srdce

 103. Hypertenze, hypertenzní srdce

 104. Patologie plicního oběhu

 105. Nemoci endokardu

 106. Revmatická horečka a porevmatické postižení srdce

 107. Infekční endokarditida

 108. Neinfekční endokarditidy

 109. Chlopenní vady

 110. Nemoci myokardu

 111. Nemoci perikardu

 112. Stařecké choroby srdce

 113. Nádory srdce

  PATOLOGIE KREVNÍHO ÚSTROJÍ

 114. Anémie

 115. Chronické myeloproliferativní choroby

 116. Myelodysplastické syndromy

 117. Leukémie

 118. Plazmocytární nádory a nemoci z ukládání monoklonálních imunoglobulinů

 119. Krvácivé choroby

 120. Vrozené poruchy srážlivosti

 121. Získané poruchy srážlivosti

  LYMFATICKÉ UZLINY A SLEZINA

 122. Lymfadenitidy

 123. Nezánětlivé lymfadenopatie

 124. Nádory lymfatických uzlin a extranodální lymfatické tkáně (lymfomy)

 125. Nehodgkinské lymfomy

 126. Hodgkinův lymfom (Hodgkinova choroba)

 127. Histiocytóza z Langerhansových buněk

 128. Splenomegalie

  PATOLOGIE THYMU

 129. Onemocnění thymu

  PATOLOGIE DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

 130. Nenádorové nemoci nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu

 131. Nádory nosu, paranazálních sinusů, nazofaryngu

 132. Nenádorové nemoci hrtanu a průdušnice

 133.  Nádory hrtanu a průdušnice

 134. Bronchitis, bronchostenóza  a bronchiektazie

 135. Astma bronchiale

 136. Změny vzdušnosti plicní tkáně

 137. Poruchy plicní cirkulace

 138. Plicní edém

 139. Plicní embolie - tromboembolická choroba

 140. Difúzní alveolární poškození

 141. Záněty plic - klasifikace

 142. Bronchopneumonie a krupózní pneumonie

 143. Intersticiální plicní záněty

 144. Granulomatózní plicní procesy

 145. Pneumokoniózy

 146. Nádory bronchů a plic

 147. Patologický obsah pleurální dutiny

 148. Pleuritis

 149. Nádory pleurální dutiny

  PATOLOGIE TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

 150. Dutina ústní - regresivní a metabolické změny, pigmentace

 151. Akutní záněty dutiny ústní

 152. Chronické záněty dutiny ústní

 153. Nádory a pseudotumory měkkých tkání dutiny ústní

 154. Orofaciální epitelové nádory

 155. Vývojové poruchy zubů

 156. Zubní kaz

 157. Pulpitis. Periodontitis.  Parodontopatie

 158. Cysty dutiny ústní a krku

 159. Odontogenní nádory

 160. Nenádorové nemoci slinných žláz

 161. Nádory slinných žláz

 162. Nemoci hltanu a tonzil

 163.  Nenádorové nemoci jícnu

 164. Nádory jícnu

 165. Záněty žaludku

 166. Peptický vřed

 167. Nádory žaludku

 168. Divertikly

 169. Malabsorpční syndrom

 170. Infekční záněty střeva

 171. Idiopatické střevní záněty

 172. Appendicitis

 173. Poruchy souvislosti a změny polohy střeva

 174. Ileus

 175. Nádory střev

 176. Nemoci pobřišnice

 177. Hernie

  PATOLOGIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST

 178. Vývojové poruchy jater

 179. Regresivní změny jater (nekróza, apoptóza, střádání, ikterus …)

 180. Metabolické poruchy jater

 181. Ikterus a chоlestáza

 182. Virové a autoimunitní hepatitidy

 183. Imunitně podmíněné záněty intrahepatálních žlučových cest

 184. Lékové a jiné chemické hepatopatie

 185. Cirhóza jater

 186. Nádory a nádorům podobné léze jater a intrahepatálních žlučových cest

 187. Nenádorové nemoci žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

 188. Nádory žlučníku a extrahepatálních žlučových cest

 189. Nenádorové nemoci slinivky břišní

 190. Nádory slinivky břišní

  PATOLOGIE MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

 191. Vývojová onemocnění ledvin

 192. Onemocnění tubulů a intersticia

 193. Morfologické projevy „benigní“ a maligní hypertenze v ledvinách

 194. Ateroskleróza, infarkt ledviny a nekróza kůry ledviny

 195. Vaskulitidy postihující ledviny

 196. Diabetická nefropatie (glomeruloskleróza a další změny ledvin při cukrovce)

 197. Rychle progredující glomerulonefritidy

 198. Glomerulopatie projevující se nefrotickým syndromem

 199. Nemoci glomerulů projevující se hematurií

 200. Systémový lupus erytematodes a postižení ledvin při SLE

 201. Transplantace ledviny a morfologické projevy rejekce

 202. Nádory ledvin

 203. Nenádorová onemocnění vývodných cest močových

 204. Nádory vývodných cest močových

   PATOLOGIE MUŽSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ

 205. Nenádorová onemocnění penisu a skrota

 206. Nádory penisu a skrota

 207. Nádory varlete

 208. Nemoci nadvarlete

 209. Nenádorová onemocnění prostaty a semenných váčků

 210. Nádory prostaty a semenných váčků

  PATOLOGIE ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ A PRSU

 211. Nenádorová onemocnění vulvy

 212. Nádory vulvy

 213. Nenádorová onemocnění vaginy

 214. Nádory vaginy

 215. Nenádorová onemocnění děložního hrdla

 216. Prekancerózy děložního hrdla

 217. Nádory děložního hrdla

 218. Nenádorová onemocnění děložního těla

 219. Nádory děložního těla

 220. Nemoci vejcovodů

 221. Ovariální cysty

 222. Epitelové nádory ovaria

 223. Germinální nádory ovaria

 224. Gonadostromální a smíšené nádory ovaria

 225. Choroby placenty

 226. Patologie těhotenství

 227. Nenádorová onemocnění prsu

 228. Nádory prsu

 229. Nemoci mužského prsu

  PATOLOGIE CENTRÁLNÍHO NERVSTVA A PERIFERNÍCH NERVŮ

 230. Edém mozku, hydrocefalus

 231. Poruchy krevního oběhu CNS - ischemie, hemoragie

 232. Krvácení do mozkových obalů

 233. Fraktury lebky, komoce a kontuze mozková

 234. Záněty mozkových obalů, mozku a míchy

 235. Degenerativní onemocnění CNS

 236. Demyelinizační onemocnění

 237. Prionová onemocnění

 238. Epilepsie - epileptické syndromy

 239. Perinatální poškození CNS

 240.  Nádory mozku a mozkových plen

  PATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU

 241. Poruchy vývoje skeletu

 242. Rachitis a osteomalacie

 243. Fibrózní osteodystrofie a renální osteopatie

 244. Atrofie, osteopenie a osteoporóza

 245. Nekróza kosti

 246. Zlomeniny kostí a jejich hojení

 247. Záněty kostí

 248. Tumoriformní léze a nádory kostí

 249. Nenádorová onemocnění kloubů

 250. Pseudotumory a nádory kloubů

 251. Nemoci šlach a šlachových pochev

 252. Onemocnění svalů

  PATOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

 253. Nenádorová onemocnění hypofýzy

 254. Nádory hypofýzy a hypofyzární syndromy

 255. Onemocnění epifýzy

 256. Nenádorová onemocnění štítné žlázy a tyreoidální syndromy

 257. Nádory štítné žlázy

 258. Nenádorová onemocnění příštítných tělísek a paratyreoidální syndromy

 259. Nádory příštítných tělísek

 260. Nenádorová onemocnění kůry nadledvin

 261. Nádory kůry nadledvin

 262. Syndromy kůry nadledvin

 263. Nemoci a syndromy dřeně nadledvin

 264. Nemoci a syndromy Langerhansových ostrůvků

  PATOLOGIE KŮŽE

 265. Neinfekční záněty kůže

 266. Infekční záněty kůže

 267. Záněty vlasových folikulů

 268. Benigní nádory kůže epitelové a mesenchymové

 269. Maligní nádory kůže epitelové a mesenchymové

 270. Pigmentové névy a melanom

  PERINATÁLNÍ PATOLOGIE

 271. Mors praenatalis  a mors neonatalis

 272. Porodní poranění

 273. Časný a pozdní asfyktický syndrom

 274. Mozkové krvácení, nekrotizující enterokolitis  a další komplikace novorozeneckého období

   

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý01.10.2019Úvod. Úloha a metody patologie, zdraví, nemoc, příčiny a klasifikace chorob prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek03.10.2019Typy a příčiny poškození buňky a tkání. Nekróza a apoptóza. Osud poškozené tkáně. prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Úterý08.10.2019Úvod do patologie organel, sekreční proces a jeho poruchy MUDr. Helena Hůlková, Ph.D. 
Čtvrtek10.10.2019Steatóza, základy buněčné a orgánové patologie mitochondriálních a peroxisomálních poruch doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 
Úterý15.10.2019Amyloid a amyloidóza doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. 
Čtvrtek17.10.2019Buněčná a orgán. patologie poruch degradace glykogenu, distribuce vody a iontů (edém). Kalcifikace fyziologická a heterotopická. Kalcifikace intra- a extracelulární. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý22.10.2019Autogenní pigmenty prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek24.10.2019Hematogenní pigmenty vznikající extra- a intravaskulárně. Ikterus. Projevy hemoglobinémie. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý29.10.2019Exogenní pigmentace prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek31.10.2019Příčiny a projevy oběhové nedostatečnosti. Patomorfologie šoku. doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 
Úterý05.11.2019Místní poruchy krevního oběhu. Trombóza, embolie, hyperemie, ischemie, infarkt. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek07.11.2019Zánět I. Definice zánětu, příčiny zánětu. Patomorfologie akutní fáze zánětu. Zánětlivý exsudát. Funkce jednotlivých buněk, úloha mediátorů. Fagocytóza a její poruchy. MUDr. Radek Jakša 
Úterý12.11.2019Zánět II. Hojení akutního zánětu, rezoluce, organizace, regenerace, hojení ran, reparativní pochody. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek14.11.2019Zánět III. Systematika exsudativních zánětů kůže, serózních blan, sliznice a intersticiální záněty. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Úterý19.11.2019Zánět IV. Chronické záněty. Granulomatózní zánětlivé procesy. Fibroplastické procesy prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek21.11.2019Infekční choroby I. Patomorfologie tkáňových změn při bakteriálních infekcích prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Úterý26.11.2019Infekční choroby II. Patomorfologie tkáň. změn při virových infekcích prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek28.11.2019Obecná onkologie I. poruchy buněčné proliferace a růstu. Hypertrofie, hyperplázie, metaplázie. Nádor jako porucha buněčné proliferace a diferenciace, molekulární biologie nádoru, onkogeneze. Vzájemné účinky hostitele a nádoru. prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Úterý03.12.2019Biologie nádorového růstu, prekancerózy, klasifikace a patomorfologické metody diagnostiky nádorů, metody prognózy. prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 
Čtvrtek05.12.2019Základy molekulární patologie nádorových onemocnění. Molekulárně biologické metody používané v molekulární patologii. RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D. 
Úterý10.12.2019Mezenchymové nádory prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Čtvrtek12.12.2019Nádory krvetvorné a lymfoidní tkáně MUDr. Jan Stříteský, CSc. 
Úterý17.12.2019Epitelové nádory MUDr. Radek Jakša 
Čtvrtek19.12.2019Neuroektodermové nádory prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
Pondělí06.01.20206.1.2020 - 10. 1. 2020 Integrovaný blok mikrobiologie a patologie 
Úterý14.01.2020Patologie cév doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. 
Čtvrtek16.01.2020Vrozené srdeční vady. Patologie endokardu MUDr. Lenka Planičková 
Úterý21.01.2020Patologie myokardu doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 
Čtvrtek23.01.2020Patologie dýchacího systému prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK