PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - B00119 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Gynekologická-porodnická klinika 1. LF UK a FNB (11-00437)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr.Karel Hurt,DrSc, email: hurt@prahainfo.com
Další informace: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/gynekologicko-porodnicka-klinika/
Staré označení: 119
Garant: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Karel Hurt, DrSc. (27.01.2019)
Gynekologie a porodnictví, vyšetřovací metody, porod, onkologická prevence.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Karel Hurt, DrSc. (27.01.2019)

Seznámení se základy oboru Gynekologie a Porodnictví formou přednášek a praktické stáže na pracovištích kliniky FNB

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Karel Hurt, DrSc. (27.01.2019)

 

 

 

Výuka gynekologie a porodnictví ve FN Na Bulovce

 

 

Je nutný bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámeček k šatní skříni a psací potřeby.

 

Praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých pracovištích kliniky

 

od 8.00 do 10.30, přednášky v posluchárně od 10.30 do 12.00

 

 

 

Témata přednášek :

Pondělí  Úvod a organizace stáží                                   as.dr.K.Hurt,DrSc.

              Fyziologická gravidita, vývoj plodu, partus                                      

Úterý     Vyšetřovací metody v porodnictví                  as.dr.M.Lincová

Středa    Vyšetřovací metody v gynekologii                as.dr.H. Neumannová

Čtvrtek  Operační přístupy v gynekologii                    prof. dr.M.Zikán, PhD.                              

Pátek     Patologie časného těhotenství                         as .dr.B. Sehnal, PhD.           

 


Pondělí Fyziologie ženy                                            as.dr.D.Kolařík, PhD.

Úterý     Metody malé chirurgie v gynekologii        prof.dr.M.Halaška,DrSc.                  

Středa    Infekce v graviditě                                      as.dr.M.Mojhová

Čtvrtek  Patologie mléčné žlázy                                as.dr.K.Rauš

Pátek     Situs pelvicus, Forceps, Sectio caesarea     as.dr.K.Hurt,DrSc.                                                                                                               

                                                                                                      

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Karel Hurt, DrSc. (24.03.2020)

Povinná:

 • Povinná:

  • Základní

  ČECH, E. HÁJEK, Z. MARŠÁL, K.SRP, B. Porodnictví. Praha: Grada, 2006. 544 s. ROB, L., MARTAN,


  A., CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 2. dopl. a přeprac. vyd.Praha: Galén, 2008. 319 s.

  Doplňková

  DOLEŽAL, A. Porodnické operace. Praha: Grada, 2007. 376 s.


  ŽIVNÝ, J. et al.: Gynekologie a porodnictví: testy. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum - Galén, 2007. 376 s.


  CALDA, P: Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. Praha: Aprofema, 2007. 268 s.


  CIBULA, D. PETRUŽELKA, L. Onkogynekologie. Praha : Grada Publishing, 2009. 614 s.


  CIBULA, D. Abdominální hysterektomie v anatomických souvislostech. Praha: Grada, 2007. (DVD)


  HÁJEK, Z. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada, 2004. 443 s.


  MAŠATA, J., JEDLIČKOVÁ, A., ŘEZÁČOVÁ, J., MARTAN, A., HALAŠKA, M.: Infekce v gynekologii a porodnictví. Praha: Maxdorf, 2004. 371 s.


  TURYNA, R., SLÁMA, J. Kolposkopie děložního hrdla. Praha, Galén, 2010.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. (29.04.2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

lékařství jako jistě nejsložitější studijní obor je jeden z mála, které nelze studovat dálkově. Jistě, existuje mnoho krásných učebnic psaných odborníky a bohatě ilustrovaných, mnoho kvalitních skript, která jistě utvářejí myšlení medika a formují jeho náhled na obor. V posledních letech je nepopiratelný význam elektronizace a databází, které studium usnadňují. Přesto, či právě proto je však nezastupitelný význam kontaktu s učitelem, který váš náhled koriguje a především pacientem, který je konkrétním důvodem a zaměřením našeho studia. Jste to právě vy, kdo často volají po rozšíření praktických stáží a větším kontaktu s pacienty. Je to zcela správné. Jak však postupovat v situaci, která vás jako studenty a nás jako pedagogy postihla. Jak postupovat za současných podmínek a přiblížit naplnění curricula, které máte splnit pro dosažení absolutoria. Pokusili jsme se udělat několik změn, které nás k němu přiblíží.

Od 4.5.2020 je dle rozhodnutí vlády, doporučení RUK i kolegia děkana 1. LF UK možná praktická výuka, pokud počet studentů nepřesáhne 5. S ohledem na počet studentů v každém běhu dvoutýdenní stáže na naší klinice je smysluplná praktická výuka při rozdělení studentů do takto malých skupin tak, aby se průběžně vystřídali, prakticky nemožná. Provedli jsme také průzkum mezi jednotlivými skupinami pacientek na naší klinice, které se bohužel k možnosti přítomnosti dalších osob při poskytování zdravotní péče staví negativně. Proto zůstává v platnosti organizace výuky, jak uvedeno níže:

Vycházejme z náplně gynekologie a porodnictví v 5. ročníku na naší fakultě. To má svoji teoretickou a praktickou část.

Teoretická část bude mimo studium doporučené literatury realizována vypracováním eseje na dané konkrétní téma, které bude každému studentovi sděleno formou mailu, včetně požadavků na její vypracování. Tato zadání budou zaslána vždy studentům konkrétních skupin, které by měly v té době stáž absolvovat, nikoliv celé téměř polovině ročníku najednou. Nežádejte prosím výměnu témat, z důvodu vašeho počtu to není možné. Ze stejného důvodu a kvůli  hodnocení vašich prací  nežádejte prosím změnu skupiny, či dřívější zaslání tématu eseje. Po jejím vypracování ji studenti zašlou formou mailu na zadanou adresu a následně bude zhodnocena s výsledkem akceptováno, akceptováno s výhradami a nutné přepracovat.

Praktická část stáže sestává z poloviny plánovaných dvou týdnů tj. 20 hodin. Vzhledem k nemožnosti jejich absolvování v současné době je asi jedinou možností ji realizovat v průběhu vaší letní stáže v délce trvání dvou týdnů, přidáním těchto hodin k  průběhu jednotlivých pracovních dnů, či několika dnů ke stáži navíc. S předáním potvrzení z uvedeného pracoviště a s realizovanou esejí bude studentům udělen zápočet, zápočet z letní praxe nezávisle na tom.

Pevně doufáme, že v té době bude možné udělit zápočet nejen do SISu, ale i do indexu. Předpoklad tohoto postupu je založen na premise uvolnění současného krizového stavu v následujících měsících.

Vítáme zájem studentů o obor a rádi poskytneme další informace či zodpovíme dotazy při nejasnostech elektronickou konzultací, se svými dotazy kontaktujte prosím prof. Halašku na emailu: michael.halaska@lf1.cuni.cz

Děkujeme také všech dobrovolníkům z řad studentů, dobrovolnická činnost s potvrzením zdravotnického zařízení bude uznán jako praktická část výuky.

Získání zápočtu je tedy možné třemi způsoby:

1) vypracování eseje + prodloužení prázdninové praxe
2) dobrovolnictví 1 týden + prodloužení prázdninové praxe (bez eseje)
3) dobrovolnictví 2 týdny = celá stáž gyn.-por. 5. ročník (bez eseje)

Prázdninová praxe je samostatným předmětem, který je třeba splnit standardním způsobem, avšak lze též plnit formou dobrovolnictví.

S pozdravem

Michal Zikán

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Karel Hurt, DrSc. (21.05.2020)

Vážení kolegové, dovolujeme si vám nastínit postup při vypracování vaší práce. Téma eseje dostanete mailem a to vždy konkrétní "stážující" skupina.  Možné dotazy ohledně témat a jejich zasílání jsou zodpovězeny v pasáži metody výuky /pasáž sylabus nemůžeme editovat/.  Délka práce- minimálně 10 stran psaného textu, velikost písma do 12, řádkování do 2. Tabulky a grafy jsou doporučeníhodné, ale nezapočítávají se do délky vlastního textu. Na závěr literatura, zdroje odkud jste čerpali vaše informace. Ideální by byly odkazy v textu, je to vyšší level, pokud nepůjde tak prostý seznam. Eventuelní odkazy v textu pouze číslem ne celou citaci, která by celkově prezentovala čtvrtinu textu. Čas na její vypracování je do jednoho měsíce /kalendářní, ne porodnický lunární/. Práci prosím zasílejte mailem na adresu pana profesora Halašky: michael.halaska@lf1.cuni.cz

který vás též  bude informovat o výsledku. Mail se schválením práce si vytisknete. Po absolvování praktické části stáže vám bude udělen zápočet na sekretariátu kliniky po telefonické domluvě /sekr. 266083229/. Pro zápočet bude tedy třeba dvou potvrzení /mail, potvrzení z praxe/. Témata zasíláme i studentům, kteří měli vycestovat v programu Erasmus. Pokud se Vám povedlo stáž již absolvovat, neberte na tento mail a další zřetel. Věříme, že se s lehce přivřenýma očima podaří vhodně zrealizovat vaší stáž z GPK v 5. ročníku naší fakulty.

Vážení kolegové, plánujeme v nejbližší době realizovat porodnické webináře. Vždy budou informováni právě "stážující" studenti. Větší množství není možné, systém pravidelně padá. Pro zajištění funkčnosti se prosím nepřihlašujte další. Adresu a čas dostanou stážující studenti mailem.

Vlastní  realizace zápočtu pro studenty, kteří zvolí jeden ze třech postupů  uvedených výše, bude po předložení vašich materiálů na sekretariátu kliniky zápisem do Vašeho indexu. Následně bude zápočet zapsán do SISu. Termín si prosím domluvte s p. sekretárkou na tel. č. 266083229.

Pro studenty, kteří zvolí zapsání zápočtu z prázdninové praxe také u nás, platí stejný postup. Krásný den.

 

Vážení kolegové, dovoluji si dát ještě jeden update informací, tentokrát se týkající dobrovolnictví. Vyskytly se některé nejasnosti a misinterpretace, proto si dovoluji vše uvést na pravou míru. Dobrovolnictví lze použit k plnění jednotlivých nebo i všech povinností jak uvedeno výše. Rozhodně nemusí být v oboru gynPor /bylo by to krásné, ale technicky neřešitelné/. Mělo by být v nějaké činnosti, která facilituje  činnosti ve zdravotnictví teoreticky či prakticky. Délka by měla rámcově odpovídat tomu, co nahrazuje  v počtu dnů, pokud by hodin bylo výrazně hodně tak i zkráceně.  Ve zdůvodnitelných případech je možná i jiná modifikace. Předpokládáme, že drtivá většina lidí má tuto činnost sjednánu smluvně, za úhradu. Je to konečně i správný postup z právního hlediska. Málo lidí si může dovolit zdravotnictví sponzorovat. Od doby co Féničané vymysleli peníze je to normální postup. Není tedy překážkou použití tohoto potvrzení k zápočtu u žádného studenta, nebyl u těch, kteří zápočet již dostali a nevidíme důvod, proč by měl být v budoucnosti. S nejlepšími pozdravy Karel Hurt

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK