PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lékařská chemie a biochemie 2 - B01604 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Chemistry and Biochemistry 2
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/5, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 135 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ULBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO)Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEOKruhy 2001-2010 veškeré organizační informace na webových stránkách ÚLBLD
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Staré označení: 606
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Korekvizity : B00003, B01603
Je prerekvizitou pro: B00048, B00050, B00925, B00051, B02856, B00385, B00384
Je záměnnost pro: B03120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (27.05.2019)
Základy fyzikální, anorganické a organické chemie ve vztahu k biochemii člověka a medicíně – principy biochemických pochodů v lidském těle, struktury a vlastnosti látek, které se v organizmu vyskytují za fyziologických a patologických okolností, a obecné zákonitosti jejich metabolizmu. Hlavní metabolické přeměny – přeměny živin a jejich význam pro tvorbu a uchovávání energie a pro tvorbu strukturních a informačních molekul, základy přeměny cizorodých látek (xenobiochemie). Molekulárně biologické principy fungování lidského organizmu – dynamika informačních molekul, intracelulární, mezibuněčné a systémové mechanizmy řízení metabolických pochodů a vybrané příklady biochemie orgánových soustav a jejich poruch za patologických stavů. Přehled bioanalytických přístupů – metody detekce biochemických a molekulárně biologických ukazatelů patologických stavů.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (26.09.2019)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.
MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077. 
Alberts B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky (český překlad angl. vydání z r. 1998, editor českého překladu A.Kotyk). Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001
Elektronické výukové materiály uvedené na adrese http://ulbld.lf1.cuni.cz a http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 
Koolman J. a Rohm K.H. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4.vydání)

Doporučená literatura

Hiršová D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání)
Koolman J. a Rohm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart
(poslední vydání)
Murray R.K. a spol. Harper's Biochemistry McGraw-Hill, Inc., USA
(poslední vydání).
Alberts B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New
York (poslední vydání)
Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006
Elliott W.H. a Elliott D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford
University Press (poslední vydání)
Gerg J.M., Tymoczko J.L. a Stryer L. Biochemistry. W.H.Freeman and Co.,
New York (poslední vydání)
Vodrážka Z. Biochemie Academia, Praha 2002

Voet D., Voetová J.G. Biochemie Victoria Publishing, Praha 1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. (31.05.2019)

Podmínky udělení zápočtu a podrobnosti ke zkoušce pro kroužky 2001-2010 jsou uvedeny v samostatných vyhláškách na webových stránkách ÚLBLD./ Kruhy 2011-2020 na webu UBEO

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (08.11.2017)

SEZNAM OTÁZEK Z LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE KE ZKOUŠCE

.

I. Základy fyzikální, anorganické a organické chemie

 

1.       Typy chemických vazeb, slabé interakce.

 

2.       Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, význam v organismu.

 

3.       Disperzní soustavy, rozpustnost látek, pravé a koloidní roztoky, emulze a suspenze.

 

4.       Difuze, osmóza, osmotický a onkotický tlak, dialýza, příklady z biochemie.

 

5.       Energetika chemických reakcí, Gibbsova energie a entropie, aplikace na metabolické děje.

 

6.       Chemická rovnováha, Guldbergův-Waageův  zákon. Kinetika a energetika následných a vratných reakcí, aplikace v enzymologii.

 

7.       Základní metody pro separaci makromolekul (elektroforéza, chromatografie, vysolování) a jejich využití v klinické praxi.

 

8.       Spektrofotometrie, princip a využití v klinické biochemii.

 

9.       Elektrolytická disociace, disociační konstanta, silné a slabé elektrolyty, příklady z biochemie.

 

10.   Brönstedova teorie kyselin a zásad, rovnováha v protolytických reakcích, příklady

 

z biochemie.

 

11.   Iontový součin vody, pH a jeho význam v medicíně.

 

12.   Amfolyty, jejich vlastnosti, příklady z biochemie.

 

13.   Pufry, výpočet pH, význam v organismu.

 

14.   Oxidace a redukce, oxidoredukční potenciál, závislost na koncentraci reaktantů, příklady

 

z biochemie.

 

15.   Srážecí reakce, součin rozpustnosti, tvorba komplexu, koordinační sloučeniny, příklady a jejich význam v biochemii a medicíně.

 

16.   Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků.

 

17.   Kyslík a jeho anorganické sloučeniny, reaktivita, vlastnosti .

 

18.   Peroxidace lipidů.

 

19.   Toxikologicky významné prvky, mechanismus působení vybraných toxických sloučenin (CO, KCN, HCN, H2S, těžké kovy).

 

20.   Biologický a metabolický význam stopových prvků.

 

21.   Struktura organických sloučenin, izomerie, příklady z metabolických drah.

 

22.   Halogen- a nitroderiváty uhlovodíků, příklady toxikologicky a lékařsky významných sloučenin.

 

23.   Sirné deriváty uhlovodíků, příklady lékařsky významných sloučenin.

 

24.   Aminy, význam v biochemii.

 

25.   Alkoholy, fenoly, aldehydy a ketony, uplatnění v metabolismu. Látky používané jako

 

dezinfekční prostředky, mechanismus jejich účinku.

 

26.   Karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin, uplatnění

 

v biochemii.

 

27.   Dusíkaté, kyslíkaté a sirné heterocykly, význam.

 

28.   Strukturní charakteristiky aminokyselin, dělení, reakce, význam .

 

29.   Peptidy, peptidová vazba, příklady biologicky významných peptidů.

 

30.   Bílkoviny, struktura, vlastnosti a funkce.

 

31.   Sacharidy, rozdělení, struktura, stereochemie, biologický význam.

 

32.   Reakce a deriváty monosacharidů, disacharidy, O- a N- glykosidová vazba, příklady.

 

33.   Homopolysacharidy a heteropolysacharidy, struktura, výskyt a význam v organismu.

 

34.   Proteoglykany, glykoproteiny, struktura, vlastnosti, příklady.

 

35.   Lipidy - klasifikace, struktura, vlastnosti, funkce v organismu.

 

36.   Mastné kyseliny.

 

37.   Fosfolipidy a sfingolipidy, struktura, vlastnosti a význam.

 

38.   Steroly, žlučové kyseliny a steroidní hormony, struktura, funkce a význam v organismu.

 

 

 

II. Základy metabolismu

 

1.       Struktura enzymů (jednoduché a složené; apoenzym a holoenzym; kofaktory: koenzymy, prosthetické skupiny, koaktivátory; oligomerní struktura); mnohočetné enzymové formy a isoenzymy. Klasifikace enzymů. Příklady, význam.

 

2.       Enzymová aktivita a její měření, fyzikálně chemické faktory ovlivňující aktivitu enzymů, regulace enzymů (exprese, kovalentní modifikace, allosterické vlivy). Využití enzymologie v medicíně.

 

3.       Energetika enzymové katalýzy. Kinetika monomerních a oligomerních enzymů, příklady. Km, kcat, katalytická účinnost enzymu.

 

4.       Inhibice enzymů: kompetitivní, nekompetitivní, kovalentní, allosterická. Využití enzymových inhibitorů v medicíně.

 

5.       Dýchací řetězec. Oxidativní fosforylace.

 

6.       Tzv. „makroergní“ sloučeniny, fosforylace na substrátové úrovni, pohon endergonních reakcí.

 

7.       Citrátový cyklus, amfibolický charakter, průběh, regulace.

 

8.       Obecné mechanismy přeměny aminokyselin, deaminace, transaminace, dusíková bilance.

 

9.       Koenzymy oxidoredukčních, karboxylačních a dekarboxylačních reakcí.

 

10.   Tvorba amoniaku, jeho detoxikace, ureosyntetický cyklus a jeho regulace, hyperamonémie.

 

11.   Metabolismus aminokyselin skupiny pyruvátu a oxalacetátu, zapojení těchto aminokyselin do

 

metabolických procesů.

 

12.   Metabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin skupiny 2-oxoglutarátu, sukcinyl-CoA,

 

s rozvětveným řetězcem, zapojení aminokyselin do metabolických procesů.

 

13.   Katabolismus aromatických aminokyselin, poruchy.

 

14.   Metabolismus sirných aminokyselin.

 

15.   Biosyntéza, biodegradace a funkce nejdůležitějších biogenních aminů.

 

16.   Konverze aminokyselin do specializovaných produktů: kreatin, S-adenosylmethionin, karnitin, taurin a jejich význam.

 

17.   Glykolýza, regulace, oxidace pyruvátu, pyruvátdehydrogenázový komplex.

 

18.   Glukoneogeneze, regulace.

 

19.   Syntéza a degradace glykogenu, regulace.

 

20.   Pentózový cyklus, regulace.

 

21.   Metabolismus galaktózy a fruktózy, poruchy.

 

22.   Metabolismus kyseliny glukuronové a její význam v organismu.

 

23.   Biosyntéza mastných kyselin.

 

24.   Tvorba ketolátek z acetyl-CoA, metabolické příčiny, význam.

 

25.   Oxidace mastných kyselin, energetický výtěžek, karnitinový systém.

 

26.   Triacylglyceroly, biosyntéza, degradace.

 

27.   Biosyntéza a odbourávání fosfolipidů (glycerofosfolipidů a sfingolipidů).

 

28.   Biosyntéza prostaglandinů, thromboxanů a leukotrienů .

 

29.   Biosyntéza cholesterolu a její regulace, úloha HMG-CoA reduktázy a SREBP proteinu .

 

30.   Přeměna a vylučování cholesterolu, biosyntéza žlučových kyselin a její regulace.

 

31.   Biosyntéza a degradace steroidních hormonů.

 

32.   Transport lipidů, úlohy lipoproteinů, struktura lipoproteinové částice. Elektroforéza lipoproteinů.

 

33.   Transport endogenního a exogenního cholesterolu (vznik, přeměna a úloha chylomiker, VLDL, LDL a HDL lipoproteinů).

 

34.   Biosyntéza tetrapyrrolů – hemu a její poruchy.

 

35.   Degradace tetrapyrrolů – hemu a její poruchy.

 

36.   Metabolismus purinových nukleotidů, regulace, inhibitory, poruchy.

 

37.   Metabolismus pyrimidinových nukleotidů, regulace, inhibitory, poruchy.

 

38.   Reaktivní formy kyslíku, vznik a význam, antioxidanty.

 

 

 

III. Základy biochemie orgánů a funkcí

 

1.       Vzájemné biochemické vztahy metabolismu sacharidů a ostatních živin.

 

2.       Glykemie, regulace, diagnostika (oGTT, glykovaný hemoglobin).

 

3.       Metabolismus tukové tkáně.

 

4.       Regulace biosyntézy hemu, rozdíly mezi hepatocytem a erythroidní buňkou, metabolismus

 

Železa.

 

5.       Mechanismus účinku hormonů regulujících vodní a minerálový metabolismus.

 

6.       Hormonální regulace energetického metabolismu.

 

7.       Biochemické pochody při trávení živin.

 

8.       Biochemické funkce hepatocytu a jater, možnosti biochemické diagnostiky poškození

 

hepatocytu a jaterních funkcí.

 

9.       Biotransformace endogenních a exogenních látek, typy biotransformačních procesu, toxické

 

a kancerogenní látky v životním prostředí.

 

10.   Pufrové systémy organismu, funkce a význam pro acidobazickou rovnováhu.

 

11.   Metabolismus erytrocytů.

 

12.   Významné proteiny krevní plazmy, význam v organismu (albumin, Ig, proteiny

 

akutní fáze, transportní proteiny).

 

13.   Hemokoagulace, kaskáda koagulačních faktorů, úloha trombocytů.

 

14.   Fibrin, fibrinolýza. Mechanismus účinku antikoagulačních látek.

 

15.   Moč – fyziologické a patologické součásti.

 

16.   Extracelulární matrix, extracelulární polysacharidy a proteiny (kolagen, elastin) – struktura, vlastnosti, funkce.  Metabolismus kolagenu.

 

17.   Biochemie pojiva (chrupavka, kost).

 

18.   Biochemie kůže (bariérová funkce, vitamín D, cytokeratiny, mezibuněčná spojení, biosyntéza melaninů).

 

19.   Kontraktilní aparát, řízení kontrakce hladké a kosterní svaloviny.

 

20.   Markery poškození svalové tkáně, význam, stanovení.

 

21.   Biochemie vidění, Waldův cyklus, transducinový cyklus.

 

22.   Biochemie smyslů (chuť, čich).

 

23.   Biochemie nervových synapsí, neurotransmitery.

 

24.   Katecholaminy - biosyntéza, biodegradace.

 

25.   Steroidní hormony - struktura receptorů pro steroidní hormony, mechanismus účinku, funkce.

 

26.   Peptidové hormony - mechanismy účinku, funkce.

 

27.   Lokální mediátory (cytokiny, růstové faktory, chemokiny) - funkce, mechanismus účinku.

 

28.   Hormony štítné žlázy a jejich funkce v regulačních dějích.

 

29.   Struktura a funkce jednotlivých částí imunoglobulinů. Třídy imunoglobulinů, vlastnosti a funkce. Monoklonální protilátky - příprava, využití.

 

30.    Molekulární podstata diverzity imunoglobulinů primární a sekundární protilátkové odpovědi, somatická rekombinace, izotypový přesmyk.

 

31.   Molekulární základy buněčné imunity – rozpoznání patogenu, efektorové mechanismy.

 

MHC molekuly - struktura, funkce, mechanismy prezentace antigenů Tc a Th lymfocytům

 

32.   Základní imunochemické metody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA.

 

33.   Vitamíny rozpustné v tucích.

 

34.   Vitamíny rozpustné ve vodě.

 

35.   Struktura, složení a vlastnosti buněčných membrán.

 

36.   Transport látek přes membrány.

 

37.   Cytoskelet.

 

38.   Kompartmentace biochemických procesů na subcelulární úrovni.

 

IV. Základy buněčné a molekulární biologie

 

1.       Principy, mechanismy a význam mezibuněčné komunikace a intracelulárních signálně-transdukčních kaskád.

 

2.       Druhy membránových receptorů, jejich ligandy, biologický význam, příklady.

 

3.       Jaderné receptory, heat-shock proteiny, interakce jaderných receptorů s DNA.

 

4.       Amplifikace, integrace a vzájemná komunikace („cross-talk“) signálních drah .

 

5.       G-proteiny - struktura, aktivace, funkce .

 

6.       Typy a úloha druhých poslů v přenosu signálu .

 

7.       Mechanismus a význam reverzibilní fosforylace v signální transdukci.

 

8.       Signalizace stimulovaná růstovými faktory (MAPK, PKB/AKT) a cytokiny (JAK- STAT).

 

9.       Signální dráhy závislé na proteolýze, příklady. Signální úloha HIF v odpovědi na hypoxii.

 

10.   Signalizace využívající NO, medicínský význam.

 

11.   Struktura a funkce DNA.

 

12.   Struktura a funkce RNA.

 

13.   Organizace prokaryontního, eukaryontního a mitochondriálního genomu.

 

14.    Techniky sekvenování DNA (Sanger, NGS, sekvenování lidského genomu) .

 

15.   Klasifikace lidské genomové DNA podle repetitivnosti a podle funkce, pseudogeny, transpozony.

 

16.   Replikace eukaryontní DNA, replikační aparát a jeho regulace.

 

17.   Reparace DNA - BER, NER, MMR, přímá reparace modifikovaných bazí.

 

18.   Reparace DNA - HR, NHEJ.

 

19.   Transkripce prokaryontní a eukaryontní genomové DNA. Transkripční faktory, vazba DNA-protein.

 

20.   Struktura mRNA, posttranskripční úpravy (cap, poly A, splicing).

 

21.   RNA interference, druhy a funkce nekódujících RNA .

 

22.   Regulace genové exprese na úrovni transkripce.

 

23.   Genetický kód a jeho vlastnosti.

 

24.   Eukaryontní, prokaryontní translace. Regulace translace.

 

25.   Třídění , transport a posttranslační úpravy proteinů .

 

26.   Biosyntéza glykoproteinů a jejich význam .

 

27.   Vezikulární transport. Endocytóza a exocytóza.

 

28.   Restrikční enzymy a další nástroje genového inženýrství, konstrukce rekombinantních molekul DNA a proteinů. Klonování DNA.

 

29.   Metody frakcionace buňky, elektroforéza nukleových kyselin a proteinů.

 

30.   Polymerázová řetězová reakce, uplatnění PCR v klinické diagnostice, RT-PCR a využití této

 

techniky.

 

31.   Povaha genových mutací, mutace dědičné a získané, polymorfismy, mini- a mikrosatelitové

 

sekvence a jejich využití.

 

32.   DNA a RNA viry – struktura a replikace.

 

33.   Protoonkogeny.

 

34.   Tumor supresorové geny.

 

35.   Buněčný cyklus, úloha komplexu cyklinů a cdks (cyklin dependentní kinázy).

 

36.   Ubikvitinace proteinů a proteazomová degradace proteinů, příklady.

 

37.   Biochemie apoptózy, příklady pro-  a antiapoptotických genů/proteinů. Kaspázy. Úloha mitochondrií v buněčné smrti.

 

38.   Epigenetika, modifikace histonů, metylace DNA, význam.

 


SEZNAM VZORCU PRO ZKOUŠKU Z LÉK. CHEMIE A BIOCHEMIE
? Alifatické uhlovodíky nasycené i nenasycené: základní homologní radu nasycených
uhlovodíku až po C10, isopren. Cykly.
? Aromatické uhlovovodíky: benzen, benzpyren
? Heterocyklické uhlovodíky: furan, pyran, pyrrol, purin, pyridin, pyrimidin, thiofen,
thiazol, imidazol, indol, kyselina nikotinová,
? Alkoholy: základní rada, glycerol, sfingosin
? Aldehydy a ketony: methanal, ethanal, aceton, (retinal)
? Aminy-prim., sek., terc., kvarterní amoniové soli, nitrily-(kyanidy, iminy-
Schiffovy baze)
? Karboxylové kyseliny: základní radu do C10 (též triviální názvy), kyselina štavelová,
vinná, fumarová, malonová, maleinová, �-hydroxymáselná, glutarová, deriváty
kyseliny uhlicité-mocovina, kyselina citronová, palmitová stearová, linoleová,
arachidonová
? Substitucní a funkcní deriváty kyselin - aminokyseliny, hydroxykyseliny,
ketokyseliny, estery vcetne esteru anorganických kyselin s alkoholy, amidy
? Anhydridy, ethery
? Sulfidy, disulfidy, thioly, thioestery
? Mastné kyseliny: palmitová, stearová, olejová, arachidonová, linolová, linolenová
? Metabolity glykolysy, citrátového cyklu, �-oxidace, cyklu mocoviny,
(pentosafosfátového cyklu, premeny aminokyselin - zde znalost vzorcu výchozích
sloucenin, konecných produktu a medicínsky významných meziproduktu )
? Triacylglyceroly, sfingomyelin, ceramid, kyselina fosfatidová, glycerofosfolipidy,
cerebrosidy
? 20 základních aminokyselin vyskytujících se v proteinech, ornithin, citrullin, kyselina
�-aminolevulová,
? Deriváty aminokyselin: dipeptidy, glutathion, trijodtyronin, thyroxin, histamin,
serotonin, kyselina �-aminomáselná, DOPA, dopamin, adrenalin, noradrenalin,
acetylcholin, (karnitin)
? Základní baze, oxopuriny, nukleosidy a nukleotidy, cAMP, ATP, (kyselina
orotová)
? (Koenzymy: NAD+, FAD, pyridoxalfosfát, koenzym Q, biotin)
? (Hem, bilirubin)
? Monosacharidy: glukosa, galaktosa, fruktosa, ribulosa, (kys. askorbová),
hexosaminy, uronové kyseliny, redukované cukry, glykosidy, fosfáty
? Disacharidy: sacharosa, maltosa, laktosa, isomaltosa
? Polysacharidy -škrob, glykogen,
? Struktura polypeptidového a polynukleotidového retezce, struktura glykogenu
? Steroidy: Steran, cholesterol, (progesteron, aldosteron, kortisol, testosteron, estradiol,
kyselina cholová, vitaminy D, dehydroepiandrosteron)
? Kreatin, (kreatinin)
Poznámka: u sloucenin uvedených v závorce stací znalost základní struktury od které jsou
odvozeny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK