PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - B03161 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pathophysiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (11-00180)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 13
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3, Z [HT]
letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 180 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/vyukaobecnainformace
Garant: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Korekvizity : B03121
Prerekvizity : B03119, B03120
Záměnnost : B00385
Je prerekvizitou pro: B00078, B00613, B00128, B00114, B00402, B00120, B00118, B00760, B00762, B03007, B00410, B00304, B00305, B03011, B00579, B00307, B00602, B00084, B01395, B02980, B01946, B00098, B00126, B00033, B01311, B00791, B00080, B00121, B02107, B00113, B00308, B00082, B00122, B00123, B02105, B00116, B00129, B01336
Je záměnnost pro: B00385
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)
Patologická fyziologie navazuje na studium teoretických předmětů a představuje přímé spojení s obory klinickými. Studuje příčiny a mechanismy vzniku nemocí a jejich symptomů, zabývá se funkčními změnami organismu, orgánů, tkání a buněk během vzniku a rozvoje nemocí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)

Cílem výuky je vybavit studenty poznatky o biologických příčinách a mechanismech rozvoje patologických stavů. Důraz je kladen na změny funkce organismu provázející lidská onemocnění a příčiny a mechanismy vzniku nemocí.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)
Přednášky ZS:

Patologická Fyziologie. Historie oboru. Definice zdraví a nemoci. Orgánová, buněčná a molekulová úroveň poznání etiologie a patogeneze nemoci.

Patofyziologie onemocnění krvetvorby a krve. Hematopoetická kmenová buňka. Selhání krvetvorby. Vznik patologického klonu a klonální hematopoeza.

Lymfoproliferační onemocnění (ALL, CLL, lymfomy, plazmocytom).

Anémie a polycytémie.

Myeloproliferativní onemocnění (CML, AML, MDS).

Imunohematologie. Patofyziologie posttransfuzních reakcí. Transplantace kostní dřeně a patofyziologie posttransplantačních reakcí.

Hypoxie tkání a organismu. Patofyziologické základy léčby kyslíkem.

Patofyziologie poruch hemostázy: hemorhagické diatézy a trombofilie.

Patofyziologie kardiovaskulárního systému. Srdeční insuficience a srdeční selhání.

Kardiomyopatie. Vaskulopatie. Ateroskleróza.

Srdeční vady a chlopenní vady.

Tlak krve. Arteriální hypertenze/hypotenze.

Ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu.

Etiologie a patogeneze arytmií.

Aplikace patofyziologie v klinické kardiologii.

Patofyziologie respirace, respirační insuficience.

Poruchy mechaniky dýchání - obstrukční a restrikční plicní onemocnění. Plicní fibrózy.

Patogeneze astmatu a chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc (CHOBPN).

Poruchy ventilačně-perfuzních vztahů.

Patofyziologie ledvinových onemocnění, Glomerulární a tubulární poruchy.

Patofyziologie akutního selhání ledvin.

Patofyziologie chronické renální insuficience a selhání (chronické onemocnění ledvin).

Poruchy acidobazické rovnováhy, vlivy respirace, ledvin a změn metabolismu.

Poruchy hydratace a iontového složení vnitřního prostředí. Dehydratace. Edémy.

Aplikace patofyziologie v klinické nefrologii.

Poruchy funkce GIT. Patofyziologie ústní dutiny a jícnu. Dysfagie. Gastroesofageální reflux.

Patofyziologie žaludku. Vředová choroba. Gastritidy.

Malabsorpční syndromy, patofyziologie tenkého a tlustého střeva. Poruchy exokrinní funkce pankreatu.

Poruchy funkce jater, žlučových cest.

Patogenetické mechanismy v rozvoji geneticky podmíněných onemocnění (Funkční důsledky, patologických variant genů).

Semináře ZS:

Úvod, informace o výuce. Vyšetřovací metody v hematologii I. + II.

Vyšetření hemostázy

Vyšetření poruch kardiovaskulárního systému I. - hemodynamika; II. - ischemie myokardu a poruchy srdečního rytmu

Interaktivní seminář - rozbor EKG křivek / Kazuistika kardiologie

Vyšetření poruch acidobazické rovnováhy a minerálního metabolismu

TEST - Hematologie a Kardiologie

Vyšetření poruch respiračního systému; ledvin - patofyziologické aspekty

Interaktivní seminář - ledviny, respirace, vnitřní prostředí

Vyšetření poruch GIT - jícen, žaludek, střevo

TEST - Respirace, Ledviny, Vnitřní prostředí

Speciální semináře ZS:

Železo, sideropenická anémie, přetížení železem

Patofyziologie šoku

Akutní poruchy hemostázy (DIC, hluboká žílní trombóza, pulmonální embolie)

Kardiologické kazuistiky

Patofyziologie intoxikací (Otravy)

Patogeneze onemocnění s bronchiální obstrukcí

Patofyziologie respirace s využitím simulačních modelů

Přednášky LS:

Patofyziologie vývoje, růstu a stárnutí.

Reakce zánětlivá a stresová; Poruchy imunitních reakcí.

Patofyziologie nádorového bujení.

Obezita.

Poruchy endokrinních regulací. Poruchy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin. Poruchy endokrinního pankreatu, diabetes mellitus. Poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek.

Poruchy reprodukce; Nervový systém - syndromy.

Poruchy smyslů, zrak a sluch; Poruchy vědomí a kognitivních funkcí; Neurologické kazuistiky.

Motorika, kosti a svaly.

Semináře LS:

Vyšetření poruch GIT - pankreas a játra

Interaktivní seminář - GIT

Interaktivní seminář - obecná patofyziologie

Prezentace studentů I - molekulová patofyziologie

TEST - GIT, obecná patofyziologie

Prezentace studentů II - molekulová patofyziologie

Vyšetření poruch endokrinního systému

Akutní komplikace DM - kazuistiky endokrinologie

Prezentace studentů III - molekulová patofyziologie / Kazuistiky

Vyšetření nervového systému

TEST - endokrinologie, nervový systém. Rozbor esejů.

Speciální semináře LS:

Patofyziologie bolesti

Interaktivní seminář - vyšetření ventilace, kazuistika

Patofyziologie v kazuistikách

Interaktivní simulační (SIM) seminář - akutní medicína

Patofyziologie smyslů

Selhání imunitní tolerance: patofyziologie a kazuistika

Modely patologických stavů na zvířatech

Interaktivní seminář (JIP) - Integrativní patofyziologie (počítačová simulace)

Syndrom systémové zánětové odpovědi a syndrom multiorgánového selhání

Biochemie a patofyziologie kostní tkáně a osteoporóza

Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)

Povinná:

  • Nečas, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2009, 377 s. ISBN 978-80-246-1688-9.
  • Nečas, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009, s. ISBN 978-80-246-1712-1.
  • Maruna, Pavel. Zkušební testy z patologické fyziologie. Praha: Karolinum, 2015, 198 s. ISBN 978-80-246-2891-2.
  • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012, 416 s. ISBN 978-80-247-3555-9.
  • Rokyta, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015, 680 s. ISBN 978-80-247-9902-5.

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Kolářová (12.02.2020)

Výuka je realizována formou přednášek a seminářů.

Seminární výuka má více forem a snaží se, aby se studenti nejen poznatkům učili, ale učili se také poznatky sami vyhledávat, hodnotit, pracovat s nimi.

Součástí jsou i některá praktická cvičení/simulace včetně Simulačního centra na Fyziologickém ústavu 1. LF UK.

V LS studenti vypracují esej (seminární práci) k hlubšímu rozboru některých patofyziologických témat a mají ústní referát o molekulárních mechanismech hrajících roli v patogenezi závažných chorob.

Výuka začíná systematickým probíráním patofyziologie orgánových systémů (přibližně odpovídajícím klinickým oborům) a v jejím průběhu jsou probírány obecné patofyziologické děje, které prostupují klinickými obory. V integrující části jsou probírána témata obecné patologické fyziologie a zejména v LS jsou součástí výuky i rozbory kazuistik.

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
6Pondělí09:00 - 10:30seminářAplikovaná patofyziologie I.MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 
průměr: 4, hodnoceno: 3x
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK