PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická imunologie - B00033 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Clinical Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz,
Staré označení: 33
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Prerekvizity pro zápis Mikrobiologie 2 pro LEK}, {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00382, B00384, B00385
Je prerekvizitou pro: B02921, B01966, B02418
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)
Výuka v rámci týdenního bloku je sestavena z několika přednášek a dále seminářů, které jsou založeny především na rozboru kasuistik pacientů. V rámci předmětu jsou shrnuty základní poznatky o struktuře, mechanismech a funkcích imunitního systému. Větší část je věnována imunopatologickým procesům a jejich manifestaci v jednotlivých systémech organismu. Součástí výuky je i přehled používaných laboratorních vyšetření v rámci diferenciálně diagnostického procesu, interpretace jejich výsledků a možné terapeutické postupy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Aplikace základních imunologických poznatků a mechanismů v klinických jednotkách a v jednotlivých lékařských oborech. Vyšetřovací a terapeutické postupy.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Struktura, mechanismy a funkce imunitního systému. Zánět a protiinfekční imunita, imunopatologické reakce, imunodeficience, autoimunita, alergie, nádorová imunologie, regulace imunity, transplantace. Klinická mikrobiologie ve vztahu k poruchám imunitních mechanismů. Možnosti vyšetřování a způsob diagnostické rozvahy, terapeutické postupy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Splněné prerekvizity. Zápočet z předmětu Základy imunologie.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

prerekvizity splněné

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Přednášky a semináře dle rozpisu, návštěva ambulance dle individuální domluvy. Výuka probíhá v týdenních blocích během zimního a letního semestru. Blok je vždy vypsán pro konkrétní studijní skupinu v termínech podle rozvrhu. Zahájení v pondělí v 8.00, rozpis konkrétních témat v jednotlivých dnech může být změněn. Termíny zkoušky v týdnu následujícím po blokové výuce a ve zkouškovém období.

Vyučující: zimní semestr: dr. Čechová (týden 1, 6), dr. Petanová (týden 7, 8, 15), dr. Posová (týden a) 

Vyučující: letní semestr: dr. Čechová (týden ), dr. Petanová (týden ), dr. Posová (týden )

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Humlová Z. a kol.: Imunopatologické stavy v kazuistikách. Mladá fronta, Praha, 2016.

Krejsek, J., a kol.: Imunologie člověka. Nukleus HK, 2017.

Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013 a novější vydání.

Kuby Immunology (7th, Seventh Edition) - By Owen, Punt, & Stranford Textbook Binding - January 1, 2013

Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blackwell Publishing, 2006 a novější vydání, český překlad (2018)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Zápočet na základě splněné docházky 90% a aktivní účasti.

Ústní zkouška (3 otázky)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (23.05.2019)

Aktivní účast, zápočet na základě alespoň 90% docházky. Vyšší absence bude řešena individuálně. Zkouška: předpokladem je udělený zápočet, ústní forma, 3 otázky (1 otázka z každého okruhu I.-III.).

Zkušební okruhy předmětu klinická imunologie

 I. Vybrané zkušební okruhy z obecné imunologie

1.                  Základní charakteristika přirozené imunity

2.                  Buňky přirozené imunity

3.                  Humorální složky přirozené imunity

4.                  Fagocytóza

5.                  NK buňky

6.                  Dendritické buňky a jejich význam (včetně klinického využití)

7.                  Cytokiny - základní charakteristiky, funkční skupiny, příklady využití v terapii

8.                  Prozánětlivé cytokiny (+ aplikace poznatků o jejich funkcích v klinické praxi)

9.                  Komplementový systém

10.               Základní charakteristika adaptivní imunity

11.               Antigen prezentující buňky´

12.               Rozdíly v rozpoznávání antigenů T a B buňkami

13.               Aktivace T a B lymfocytů

14.               Specifické cytotoxické reakce

15.               Základní typy a biologické funkce protilátek

16.               Monoklonální protilátky - použití v diagnostice a v terapii

 II. Vybrané zkušební okruhy ze  speciální  imunologie

1.                  Mezibuněčná komunikace

2.                  Slizniční imunitní systém (struktura, funkce); orální tolerance

3.                  Zánět (typy, složky, fáze zánětlivé reakce)

4.                  Klinické a laboratorní známky zánětu

5.                  Imunopatologické reakce -  typy, srovnání s fyziologickými reakcemi, klinické příklady

6.                  Imunopatologická reakce I. typu

7.                  Imunopatologické reakce II. typu

8.                  Imunopatologické reakce III. typu

9.                  Imunopatologické reakce IV. typu

10.               Antireceptorové protilátky

11.               Protinádorová imunita, terapie

12.               Imunologická tolerance (centrální, periferní)

13.               Transplantace, rejekce štěpu a možnosti prevence

14.               Transplantace, reakce štěpu proti hostiteli

15.               Srovnání antiinfekční obrany proti intracelulárním a extracelulárním patogenům

16.               Aktivní a pasivní imunizace, adjuvans

  III. Klinická imunologie a alergologie (mechanizmy vzniku, klinické projevy, příklady onemocnění, základní diagnostické a terapeutické možnosti)

1.                  Chronický zánět a jeho komplikace

2.                  Primární protilátkové imunodeficience

3.                  Primární buněčné imunodeficience

4.                  Poruchy komplementu

5.                  Hereditární angioedém

6.                  Poruchy fagocytózy a klinické projevy

7.                  Diagnostika primárních imunodeficiencí

8.                  Získané imunodeficience

9.                  Terapeutické využití imunoglobulinů

10.               Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - obecná charakteristika, příklady

11.               Systémová autoimunitní onemocnění  - obecná charakteristika, příklady

12.               Systémový lupus erythematodes

13.               Sjogrenův syndrom

14.               Antifosfolipidový syndrom

15.               Vaskulitidy - základní klasifikace, klinické projevy

16.               Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění

17.               Základní skupiny imunosupresivních léků

18.               Anafylaktická reakce

19.               Alergická rinokonjunktivitida - mechanizmy vzniku, projevy, terapie

20.               Alergie a bronchiální astma

21.               Potravinová alergie, intolerance

22.               Alergie na léky

23.               Diagnostika alergií a jejich terapie

24.               Imunomodulační terapie

25.               Imunopatologické stavy v hematologii

26.               Imunopatologické stavy v neurologii

27.               Imunopatologické stavy v respiračním systému

28.               Imunopatologické stavy v ORL

29.               Imunopatologické stavy v gastroenterologii

30.               Imunopatologické stavy v dermatologii

31.               Imunopatologické stavy v nefrologii

32.               Imunopatologické stavy v reprodukci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK