PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pracovní lékařství a toxikologie - B00113 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Occupational Medicine and Toxicology
Zajišťuje: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00560)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.plášť, fonendoskop, průkaz studentaPraha 2, Na Bojišti 1, posluchárna v přízemí
Další informace: http://nempov.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 113
Garant: doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00632
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Karcinogeny_LF1-SIS.ppt Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Akutní inhalační poškození plic-SIS.ppt Akutní inhalační poškození plic MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Akutní intoxikace, houby.ppt Intoxikace houbami MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Akutní intoxikace léky.ppt Akutní intoxikace léky MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Akutní intoxikace, obecná část.ppt Akutní intoxikace-obecná část MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Exogenní alergická alveolitidaSIS.ppt Exogenní alveolotida MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout fyz_fakt_LF1_SIS.ppt Fyzikální faktory MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Kožní choroby z povolání-SIS .ppt Kožní choroby z povolání prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Legislativa_LF1-2018-2019-SIS.ppt Legislaviva nemocí z povolání MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Neurologické nemoci z povolání.pptx Neurologické nemoci z povolání MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Organická rozpouštědla_SIS.pdf Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Pracovně lékařská služba-SIS.pptx Pracovně-lékařská péče v ČR MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Prof. rinitida SIS.ppt Alergická rinitida prof. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout Prof.astma SIS.ppt Profesionální astma bronchiale MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
stáhnout S. Zakharov - Rekreacni drogy 1. LF UK. Verze SIS.ppt Rekreační drogy prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout S. Zakharov- Ionizující záření 1. LF UK. Verze SIS.ppt Ionizující záření prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. (19.06.2019)
Výuka je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, profesionální neurologii, ortopedii, dermatologii, problematiku fyzikálních faktorů (hluk), nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, ionizujícím zářením). Zahrnuje i profesionální toxikologii, profesionální karcinogeny, pracovně lékařskou preventivní péči. Orientuje se také na klinickou toxikologii, první pomoc při otravách léky, kyselinami a louhy, toxickými plyny, návykovými látkami, rostlinami a houbami (Toxikologické informační středisko).
Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. (16.05.2019)

Pelclova D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 3., doplněné vydání, Karolinum Praha 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3, 978-80-246-2607-9 http://nempov.lf1.cuni.cz/monografie-a-skripta

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. (19.06.2019)

Účast na výuce je vyžadována v celém rozsahu. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem zodpovědným za výuku.

Pro udělení zápočtu je nutno, aby student prezentoval vyšetření pacienta na klinice a navrhl vyšetřovací program a doporučil další postup a v písemném testu musí prokázal

dostatečné základní znalosti v oboru. V případě neúspěchu v písemném testu bude student připuštěn ke zkoušce z oboru až po jeho úspěšném absolvování (povoleno 4,5 chybných bodů, test může opakovat maximálně 3x).
Otázky z oboru nemocí z povolání 
 

1.                   

Profesionální alergická rinitida.

 

Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy.

2.                   

Exogenní alergická alveolitida (chronická forma).

 

Antidota při intoxikacích.

3.                   

Pneumokonióza uhlokopů.

 

Intoxikace paracetamolem, benzodiazepiny, morfinem a antidepresivy (tricyklická, SSRI).

4.                   

Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění).

 

Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem.

5.                   

Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility, účinky na zárodek a plod).

 

Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí.

6.                   

Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy).

 

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání.

7.                   

Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, benzín a deriváty ropy, halogenované uhlovodíky).

 

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví.

8.                   

Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform).

 

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

9.                   

Intoxikace oxidem uhelnatým.

 

Halucinogeny: psychedelika (“klasické halucinogeny”), delirianty, disociativa.

10.               

Ohrožení nemocí z povolání, hlášení a sociálně-právní důsledky. Biologické expoziční testy.

 

Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový).

11.               

Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

 

Rekreační drogy. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom.

12.               

Onemocnění z vibrací.

 

Intoxikace rtutí, zdravotní rizika, prevence.

13.               

Intoxikace olovem, zdravotní rizika, prevence.

 

Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika.

14.               

Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (chlór, oxidy dusíku, benzín, kovy).

 

Intoxikace methemoglobinizujícími látkami.

15.               

Exogenní alergická alveolitida (akutní forma).

 

Kontaminace radionuklidy. Diagnostika, externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení. Střediska speciální zdravotní péče o o osoby ozářené v ČR. 

16.               

Porucha sluchu z hluku.

 

Benigní pneumokonióza - svářečská plíce. Horečka z kovů.

17.               

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí. Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko.

 

Profesionální astma bronchiale. 

18.               

Silikóza plic.

 

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC).

 


Infomace o první výuce:


Na první stáž se studenti dostaví v 8 hod. na Kliniku nemocí z povolání, Praha 2, Na Bojišti l, do posluchárny v přízení kliniky.

Pro absolvování stáží a praktických cvičení je nutno mít k disposici vlastní plášť a fonendoskop, studentský průkaz. Studenti budou informováni v prvním dni výuky, na který den je třeba tyto pomůcky přinést.

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
0Pondělí08:00 - 09:40stážNemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání a právní předpisy. Biologické expoziční testy.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
09:55 - 11:35stážIntoxikace akutně působícími látkami (kyseliny, hydroxidy, kyanidy a methemoglobinizující látky, organofosfáty) a kumulativní jedy (rodenticidy, olovo, rtuť) v práci i doma.prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 
11:40 - 12:25stážPneumokoniózy - silikóza plic, pneumokonióza uhlokopů, svářečská plíce a nemoci z azbestu.MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 
Úterý08:00 - 08:45stážProfesionální kožní onemocnění.MUDr. Alena Machovcová, MBA, Ph.D. 
08:55 - 09:40stážToxikologické informační středisko, bezpečnostní listy, EAPCCT. 
08:55 - 10:40stážPracovní anamnéza. Práce studentů s pacienty.MUDr. Kamil Vlček 
09:55 - 10:40stážDemonstrace RTG dokumentace pneumokonióz.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
10:50 - 11:35stážPracovně lékařská péče - náplň práce. Preventivní prohlídky. Podpora zdraví. 
11:40 - 12:25stážProfesionální karcinogeny.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Středa08:00 - 08:45stážProfesionální neurologická onemocnění. 
08:55 - 10:40stážToxikologie organických rozpouštědel. Toxikologie rekreačních drog.doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 
10:50 - 12:25stážOnemocnění z fyzikálních faktorů (přetěžování končetin, vibrace, hluk). Video.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Čtvrtek08:00 - 08:45stážOnemocnění ionizujícího záření. Léčba ozářených osob. doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 
08:55 - 10:40stážPracovní anamnéza. Práce studentů s pacienty. 
08:55 - 09:40stážToxikologické informační středisko, bezpečnostní listy, EAPCCT. 
09:55 - 10:40stážDemonstrace RTG dokumentace pneumokonióz.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
10:50 - 12:25stážDemonstrace vyšetřených pacientů studenty. Filmová ukázka.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Pátek08:00 - 09:40stážProfesionální alergická rinitida a bronchiální astma. Exogenní alergická alveolotida. Akutní inhalační trauma.MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 
09:55 - 11:35stážAkutní intoxikace - první pomoc a léčení. Intoxikace léky. Intoxikace oxidem uhelnatým. Intoxikace houbami.MUDr. Jiří Valenta 
11:40 - 12:25stážKontrola vědomostí - zápočtový test. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK