PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pracovní lékařství a toxikologie - B00113 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Occupational Medicine and Toxicology
Zajišťuje: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00560)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.plášť, fonendoskop, průkaz studentaPraha 2, Na Bojišti 1, posluchárna v přízemí
Další informace: http://nempov.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 113
Garant: doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00632
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Legislativa_LF1_SIS.ppt Legislativa prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Exogenni alergicka alveolitida.ppt Exogenní alergická alveolitida prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout fyz_fakt_LF1_S IS.ppt Fyzikální faktory prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout HEPATOTOXICITA, NEFROTOXICITA.ppt Hepatotoxicita, Nefrotoxicita prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Intoxikace houbami 2014.pdf Intoxikace houbami 2014 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Karcinogeny_LF1_SIS.ppt Karcinogeny prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Kožní choroby z povolání-SIS .ppt Kožní choroby z povolání prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Nemoci nervového systemu_SIS.pptx Nemoci nervového systemu prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Neurologické_nemoci_z_povolání.pdf Neurologické_nemoci_z_povolání prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Onemocnění nervového systemu_2016.pdf Onemocnění nervového systemu_2016 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Onemocnění způsobená azbestem 2015.ppt Onemocnění způsobená azbestem prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Organická rozpouštědla_SIS.pdf Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Pneumokoniózy.pdf Pneumokoniózy prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Pracovně lékařská služba_SIS.pptx Pracovně lékařská služba prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Profesionální astma.ppt Profesionální astma prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Profesionální rinitida.ppt Profesionální rinitida prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Rekreacni_drogy-11.2011.ppt Rekreační drogy prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout S. Zakharov - Rekreacni drogy 1. LF UK. Verze SIS.ppt Rekreační drogy prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout S. Zakharov- Ionizující záření 1. LF UK. Verze SIS.ppt Ionizující záření prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Silikóza a uhlokopská pneumokonióza 2015.ppt Silikóza a uhlokopská pneumokonióza prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout Urban_handouts_2016.pdf Urban_handouts_2016 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout 2014 AKUTNÍ INHALAČNÍ POŠKOZENÍ.pdf Akutní inhalační poškození prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout 2014 Akutní intoxikace léky.pdf Akutní intoxikace léky prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
stáhnout 2014 Akutní intoxikace obecná část.pdf Akutní intoxikace obecná část prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. (18.05.2015)
Výuka je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, profesionální neurologii, ortopedii, dermatologii, problematiku fyzikálních faktorů (hluk), nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, ionizujícím zářením). Zahrnuje i profesionální toxikologii, profesionální karcinogeny, pracovně lékařskou preventivní péči. Orientuje se také na klinickou toxikologii, první pomoc při otravách léky, návykovými látkami, rostlinami a houbami (Toxikologické informační středisko).
Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. (27.01.2015)

Pelclova D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 3., doplněné vydání, Karolinum Praha 2014, 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3, 978-80-246-2607-9 http://nempov.lf1.cuni.cz/monografie-a-skripta


Tuček M, Cikrt M a Pelclová D: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučeným standardy. Praha: Grada 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. (08.03.2018)

Účast na výuce je vyžadována v celém rozsahu. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem zodpovědným za výuku.

Pro udělení zápočtu je nutno, aby student prezentoval vyšetření pacienta na klinice a navrhl vyšetřovací program a doporučil další postup.

V písemném testu musí student prokázat dostatečné základní znalosti v oboru.

V případě neúspěchu v písemném testu bude student připuštěn ke zkoušce z oboru až po jeho úspěšném absolvování (povoleno 4,5 chybných bodů,  test může opakovat maximálně 3x).
Otázky z oboru nemocí z povolání pro školní rok 2017/2018
 

1.                   

Profesionální alergická rinitida.

 

Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy.

2.                   

Exogenní alergická alveolitida (chronická forma).

 

Antidota při intoxikacích.

3.                   

Pneumokonióza uhlokopů.

 

Intoxikace paracetamolem, benzodiazepiny, morfinem a antidepresivy (tricyklická, SSRI).

4.                   

Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění).

 

Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem.

5.                   

Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility).

 

Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí.

6.                   

Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy).

 

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání.

7.                   

Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, trichloretylen, perchloretylen, benzín).

 

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví.

8.                   

Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform).

 

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

9.                   

Intoxikace oxidem uhelnatým.

 

Halucinogeny: psychedelika (“klasické halucinogeny”), delirianty, disociativa.

10.               

Ohrožení nemocí z povolání, hlášení a sociálně-právní důsledky. Biologické expoziční testy.

 

Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový).

11.               

Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

 

Rekreační drogy. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom.

12.               

Onemocnění z vibrací.

 

Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

13.               

Intoxikace olovem a jeho sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

 

Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika.

14.               

Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (chlór, oxidy dusíku, benzín, kovy), horečka z kovů.

 

Intoxikace methemoglobinizujícími látkami.

15.               

Exogenní alergická alveolitida (akutní forma).

 

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC).

16.               

Profesionální astma bronchiale.

 

Porucha sluchu z hluku.

17.               

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí. Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko.

 

Benigní pneumokonióza - svářečská plíce. Horečka z kovů.

18.               

Silikóza plic.

 

Kontaminace radionuklidy. Diagnostika, externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.

 


Infomace o první výuce:


Na první stáž se studenti dostaví v 8 hod. na Kliniku nemocí z povolání, Praha 2, Na Bojišti l, do posluchárny v přízení kliniky.

Pro absolvování stáží na lůžkách a praktických cvičení je nutno mít k disposici vlastní plášť a fonendoskop, studentský průkaz. Studenti budou informováni v prvním dni výuky, na který den je třeba tyto pomůcky přinést.

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
0Pondělí08:00 - 09:40stážNemoci z povolání a právní předpisy. Biologické expoziční testy.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
09:55 - 11:35stážIntoxikace methemoglobinizujícími látkami a kyanidy. Intoxikace pesticidy, olovem, rtutí. Poškození kyselinami a louhy. Bezpečnostní listy.prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 
11:40 - 12:25stážPneumokoniózy.MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 
Úterý08:00 - 08:45stážProfesionální kožní onemocnění.MUDr. Alena Machovcová, MBA, Ph.D. 
08:55 - 09:40stážToxikologie organických rozpouštědel.doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 
09:55 - 11:35stážOnemocnění ionizujícího záření. Léčba ozářených osob. Rekreační drogy.doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 
11:40 - 12:25stážProfesionální karcinogeny.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Středa08:00 - 08:45stážPracovně lékařská péče. Preventivní prohlídky. Podpora zdraví.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
08:55 - 09:40stážToxikologické informační středisko - seminář. 
08:55 - 10:40stážPracovní anamnéza. Práce studentů s pacienty.MUDr. Kamil Vlček 
09:55 - 10:40stážDemonstrace RTG dokumentace pneumokonióz.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
10:50 - 12:25stážOnemocnění z fyzikálních faktorů (přetěžování končetin, vibrace, hluk).MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Čtvrtek08:00 - 08:45stážProfesionální neurologická onemocnění.doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 
08:55 - 10:40stážPracovní anamnéza. Práce studentů s pacienty. 
08:55 - 09:40stážToxikologické informační středisko - seminář 
09:55 - 10:40stážDemonstrace RTG dokumentace pneumokoniózMUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
10:50 - 12:25stážDemonstrace vyšetřených pacientů studenty.MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 
Pátek08:00 - 09:40stážProfesionální alergická rinitida a bronchiální astma. Exogenní alergická alveolotida. Akutní inhalační trauma.MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 
09:55 - 11:35stážAkutní intoxikace - první pomoc a léčení. Intoxikace léky. Intoxikace oxidem uhelnatým. Intoxikace houbami.MUDr. Jiří Valenta 
11:40 - 12:25cvičeníZápočtový test. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK