PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Onkologie - B00120
Anglický název: Clinical Oncology
Zajišťuje: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00630)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr.Martin Matějů
Staré označení: 764
Garant: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Martin Matějů, Ph.D. (16.02.2018)
Předmět Onkologie se vyučuje v 5. ročníku. Výuka probíhá formou blokové stáže, která trvá 2 týdny a probíhá na 5 různých pracovištích onkologické kliniky 1.LF UK. Stáž je zaměřena na podání rámcových informací o epidemiologii, kancerogenezi, primární a sekundární prevenci, léčebných modalitách a jejich sekvencích, hodnocení léčebné odpovědi, paliativní a symptomatické péči, psychoterapii v onkologii, léčebné rehabilitaci. Kromě klíčových znalostí z oboru onkologie je stáž zaměřena na rozvoj souvisejících dovedností, schopností, postojů i hodnot důležitých pro uplatnění budoucího lékaře v praxi i ve společnosti (kritické myšlení, rozhodování, komunikativní dovednosti, sociální kompetence).
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Martin Matějů, Ph.D. (09.02.2019)

Výuka se skládá z následujících součástí:

1. Semináře (viz níže)
2. Práce u lůžka (viz níže)
3. Seznámení se s pracovišti (viz níže)

ad 1.

Témata seminářů:

· úvod do onkologie, symptomatologie nádorových onemocnění , diagnostické metody a postupy v onkologii, léčebné modality a jejich sekvence, terapeutický cíl
· anamnéza v onkologii
· molekulární podstata nádorového bujení
· karcinom prsu
· karcinom pankreatu
· dědičné nádorové syndromy
· kolorektální karcinom
· karcinom prostaty
· nádory plic
· nádory ledvin
· nádory hlavy a krku
· imunoterapie
· akutní stavy v onkologii
· zavádění nových léčebných prostředků, klnické studie
· nádory testes
· radioterapie v léčbě nádorových onemocnění
· komunikace s onkologickým nemocným, psychoonkologie

ad 2.
Rozhovor s onkologickým pacientem.
Odběr anamnézy.
Fyzikální vyšetření onkologických pacientů.
Rozbory kazuistik.
Aktivní účast při vizitách.

ad 3.
Seznámení se s lůžkovým pracovištěm.
Seznámení se s radioterapeutickým pracovištěm.
Seznámení se s prací na denním stacionáři.
Seznámení se s prací na ambulanci.

Detailní rozvrh výuky, adresy stáží, užitečné odkazy : https://goo.gl/7ydRUd

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Martin Matějů, Ph.D. (09.02.2019)

1. Speciální Onkologie.  Büchler T. a kol. /Maxdorf, 2018/

2. Onkologie - minimum pro praxi. Tomášek J. a kol / Axonite 2015/

3. Onkologie v klinické praxi. Jan Novotný,Pavel Vítek a kol. /Mladá fronta 2012/

4. Radiační onkologie v praxi - 4. aktualizované vydání. Šlampa P. a kol /MOÚ 2014/  

5. Základy klinické onkologie. Klener P. /Galén 2011/ 

6. Klinická onkologie. Petruželka L., Konopásek B. /Karolinum, 2003/

Modrá kniha ČOS - dostupná online na linkos.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK