PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historie feministických teorií - YMG107
Anglický název: History of Feminist Theories
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG45PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Korekvizity : YMG108, YMG109
Záměnnost : YMG04PEG0, YMG04PPZI, YMG45PPZI, YMG54PPZI
Je korekvizitou pro: YMG108, YMG109
Je prerekvizitou pro: YMG040
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (03.10.2017)
Kurz zoznamuje študentky a študentov so základnými pojmami a argumentmi feministických teórií. Ťažisko kurzu tvorí objasnenie hlavných diskusií v tzv. prvej a druhej vlne feminizmu. V tomto zmysle sleduje spojenie feminizmu s ďalšími dominantnými politickými ideológiami 19. a 20. storočia – liberalizmom a socializmom. Ďalej predstavuje zásadný príspevok k teoretickému uchopeniu rodového poriadku (genderového řádu), ktorý predstavil radikálny feminizmus druhej vlny, ako aj komplexnosť spojenia uchopenia rodového (genderového) útlaku v spojitosti so sexualitu, „rasou“ a etnicitou. V závere sa zameriava na dôsledné objasnenie chápania performativity rodu a rekapituluje pojem rod (gender) a od neho odvodené pojmy opisujúce rodové (genderové) usporiadanie spoločnosti.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (27.09.2018)

Historie feministických teorií

zimný semester 2018/2019

prezenčné štúdium– štvrtok: 9:30 – 11:30 (Vokovice, FHS1) / kombinované štúdium – 4 bloky, sobota: 9:00 – 12:00 (Vokovice, FHS1) - Presný sylabus pre študentky a študentov kombinovaného štúdia je dostupný ako pdf súbor v SISe.

Katedra genderových studií FHS UK v Prahe

 

Ľubica Kobová, PhD. (Lubica.Kobova@fhs.cuni.cz)

Konzultačné hodiny: pondelok 16:30 – 18:45 (Vokovice, C015), pre študentky a študentov kombinovaného štúdia aj v sobotu 12:00 – 13:30. Na konzultácie sa ideálne prihlasujte prostredníctvom online formulára https://goo.gl/aaenHU.

 

Anotácia

Kurz zoznamuje študentky a študentov so základnými pojmami a argumentmi feministických teórií. Ťažisko kurzu tvorí objasnenie hlavných diskusií v tzv. prvej a druhej vlne feminizmu. V tomto zmysle sleduje spojenie feminizmu s ďalšími dominantnými politickými ideológiami 19. a 20. storočia – liberalizmom a socializmom. Ďalej predstavuje zásadný príspevok k teoretickému uchopeniu rodového poriadku (genderového řádu), ktorý predstavil radikálny feminizmus druhej vlny, ako aj komplexnosť spojenia uchopenia rodového (genderového) útlaku v spojitosti so sexualitu, „rasou“ a etnicitou. V závere sa zameriava na dôsledné objasnenie chápania performativity rodu a rekapituluje pojem rod (gender) a od neho odvodené pojmy opisujúce rodové (genderové) usporiadanie spoločnosti.

Prvú časť hodiny tvorí výklad vyučujúcej, ktorý podá potrebný rámec pre ďalšie diskusie. Druhú časť hodiny tvoria diskusie študujúcich, ktoré vychádzajú z prečítaných textov.

 

Ciele predmetu

·        Ozrejmiť si rozličné teoretické vysvetlenia príčin rodovej (genderovej) nerovnosti a ich normatívne východiská.

·        Zvnútorniť potrebu chápať prednosti a deficity teórií vo vzťahu k historicko-politickému dianiu.

·        Posilniť schopnosť porozumenia náročnejším teoretickým textom.

 

Požiadavky ku skúške (8 kreditov) a hodnotenie

a)      Účasť na hodinách je povinná. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete hodiny zúčastniť, informujte ma e-mailom alebo ústne.

b)     Povinnosťou každej študentky, každého študenta je prečítať povinnú literatúru na každú hodinu a byť pripravená, pripravený o povinnej literatúre diskutovať (20 %).

Pripravenosť na diskusiu obnáša:

-        Ak nestanovím inak, tak stručný konspekt, ktorý jasne identifikuje tému, tézu, argument a hlavné pojmy textu. (Ku konspektu pozri text Hany Havelkovej „O čem je odborný text: metoda konspektu“, s. 5 – 6 in Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v semináříchPraha: Katedra genderových studií FHS UK.) Konspekt nemusí byť napísaný na počítači, stačí rukou – je to vaša vlastná príprava na hodinu, ktorú máte na hodine pri sebe.

-        Sformulovanie aspoň jednej otázky týkajúcej sa povinných textov alebo jednej námietky vzťahujúcej sa k argumentu textu (včítane pokusu o odpoveď na vznesenú námietku). Otázku alebo námietku napíšte ku konspektu.

Uvedenú písomnú prípravu budem kontrolovať priebežne a náhodne.

c)      Dve krátke priebežné písomné úlohy, ktoré zhodnotia kritické pochopenie prebranej látky (40 %). Prvá úloha zhodnotí pochopenie východísk prvej vlny feminizmu a textu Beauvoir. Druhá úloha zhodnotí pochopenie východísk druhej vlny feminizmu. – Všetky písomné úlohy odovzdávate prostredníctvom systému Turnitin (https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin). Základný návod na jeho používanie je dostupný v SISe.

d)     Záverečná písomná skúška zameraná na kritické zhodnotenie pojmov, argumentov a ich komparáciu (40 %). Píše sa ako tzv. take-home exam v skúškovom období; termíny budú ohlásené na poslednom stretnutí.

e)      Akademická integrita: Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v seminářích. Praha: Katedra genderových studií FHS UK.

 

Logistika kurzu

·        Pokiaľ to vaša finančná situácia a ekologické povedomie umožňujú, čítajte povinnú literatúru na hodiny vo vytlačenej podobe. Sústredenie sa na vytlačený text, fyzickú knihu, je zväčša lepšie než na text v elektronickej podobe. Umožňuje tiež rýchlejšie listovanie a dobré anotovanie na okrajoch.

·        Pokiaľ je to možné, skúste sa na hodinách zaobísť bez používania laptopov a píšte si poznámky rukou.

·        V prípade, že trpíte poruchou učenia alebo existuje iný závažný dôvod, pre ktorý potrebujete na vypracovanie úloh viac času alebo moju ďalšiu pomoc, dajte mi vopred vedieť.

 

Prehľad hodín a povinnej literatúry

(4. októbra) Dekanské voľno, imatrikulácia

 

1. týždeň (11. októbra): Feminizmus a feministická teória

hooks, b. (1991). Theory as liberatory practice. Yale Journal of Law & Feminism, 4(1), Article 2.

 

2. týždeň (18. októbra): Feminizmus v kontexte osvietenstva, Francúzskej revolúcie a univerzalizmu ľudských práv

Deklarace práv člověka a občana. (2015). In D. Tinková (Ed.), Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce. (pp. 62 – 64). Praha: Academia.

de Gouges, O. (2015). Deklarace práv ženy a občanky (E. Tinková, Trans.). In D. Tinková (Ed.), Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce. (pp. 74 – 82). Praha: Academia.

 

3. týždeň (25. októbra): Prvá vlna feminizmu: liberálny feminizmus

Wollstonecraft, M. (1904). Obrana práv žen (A. Holmová, Trans.). Laichter: Praha. Výber: Věnování (pp. 1 – 7).

Wollstonecraft, M. (1998). Obhajoba ženských práv (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 19 – 26). Praha: Sociologické nakladatelství.

Mill, J. S. (1998). Podrobení žen (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 27 – 37). Praha: Sociologické nakladatelství.

 

4. týždeň (1. novembra): Prvá vlna feminizmu: socialistický feminizmus

Engels, F. (1949). Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (J. Bílý & P. Levit, Trans.). Praha: Svoboda. Výber: s. 47, 48, 54 – 56, 59 – 60, 61 – 63, 63 – 64, 66 – 77. (V súbore v SISe sú červenou preškrtnuté časti, ktoré nečítate a zelenou na ľavom okraji sú označené časti, ktoré čítate.)

Kollontaj, A. M. (1920). Rodina v kommunistickém státě. Chicago, Ill.: Dělnický kroužek. Výber.

 

5. týždeň (8. novembra): Medzi vlnami: Simone de Beauvoir

Beauvoir, S. d. (1967). Druhé pohlaví (J. Kostohryz & H. Uhlířová, Trans.). Praha: Orbis. Výber: Úvod (s. 7 – 24), Mýty (s. 133 – 143), Nezávislá žena (s. 350 – 355 a 382 – 386).

 

6. týždeň (15. novembra): Druhá vlna feminizmu: liberálny feminizmus

Friedan, B. (1998). Ženská mystika (K. Hilská, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 57 – 67). Praha: Praha: Sociologické nakladatelství.

Jaggar, A. M. (1977). Political philosophies of women´s liberation. In M. Vetterling-Braggin, F. A. Elliston, & J. English (Eds.), Feminism and philosophy (pp. 5 - 21). Totowa, New Jersey: Littlefield, Adams & Co.

 

7. týždeň (22. novembra): Druhá vlna feminizmu: radikálny feminizmus

Millett, K. (1998). Sexuální politika (P. Slabá, Trans.). In L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení (pp. 69 – 88). Praha: Sociologické nakladatelství.

Daly, M. (1978). Gyn/ecology : the metaethics of radical feminism. Boston: Beacon Press. Výber: Prelude to the First Passage, s. 37 – 42.

 

8. týždeň (29. novembra): Druhá vlna feminizmu: marxistický a socialistický feminizmus

Ehrenreich, B. (2000/2001). Život bez otce : promýšlení teorie socialistického feminismu. Feministický kultúrny časopis ASPEKT(1), 38 – 41.

Federici, S. (2013). Mzda proti domácej práci. In Bod nula : texty o mzde za domácu prácu (pp. 9 – 15). Bratislava - Praha: Kolektivně proti kapitálu. Dostupné na: http://protikapitalu.org/down/Federici-Bod_nula.pdf

(Resp. Federici, S. (2012). Wages against housework Revolution at point zero : housework, reproduction, and feminist struggle (pp. 15 / 22). Oakland & New York & London: PM Press & Common Notions & Autonomedia.)

 

9. týždeň (6. decembra): Kritika druhej vlny feminizmu: proti jeho heteronormativite a belošstvu

The Combahee River Collective : A black feminist statement. (1978). In Z. R. Eistenstein (Ed.), Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism (pp. 362 – 372). New York: Monthly Review Press.

Wittig, M. (2004). Nerodíme sa ako ženy (Ľ. Hábová, Trans.). In J. Cviková, J. Juráňová, A. Daučíková, & Ľ. Kobová (Eds.), Lesby-by-by : aspekty politiky identít (pp. 367 – 376). Bratislava: ASPEKT.

(Resp. Wittig, M. (1992). One is not born a woman The straight mind and other essays (pp. 9 – 20). New York: Harvester - Wheatsheaf.)

 

10. týždeň (13. decembra): Performativita genderu (rodu)

Butler, J. (2014). Trampoty s rodom : feminizmus a podrývanie identity (J. Juráňová, Trans. 2., revidované vydanie ed.). Bratislava: ASPEKT. Výber: 3. kapitola, časť 4 (Telesné zápisy, performatívne subverzie, s. 203 – 225); Záver: Od paródie k politike (s. 225 – 235). – Určite pracujte s druhým prepracovaným vydaním prekladu a nie s prvým vydaním z roku 2003.

(Resp. Butler, J. (1999). Gender trouble : feminism and the subversion of identity. London – New York: Routledge, 2., doplnené vydanie)

Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality I. : Vůle k vědění (Č. Pelikán, Trans.). Praha: Herrmann a synové. Výber: IV. Dispozitiv sexuality, 2. Metoda, s. 108 – 115 (po Pravidlo imanence), s. 120 (Jde obecně o to...).

 

11. týždeň (20. decembra): Gender (rod). Rekapitulácia

Scott, J. W. (2007). Rod : užitočná kategória historickej analýzy (Ľ. Hábová, Trans.). In J. Cviková, J. Juráňová & Ľ. Kobová (Eds.), Histórie žien : aspekty písania a čítania (pp. 40-71; zamerajte sa najmä na s. 55 – 65). Bratislava: ASPEKT.

(Resp. Scott, J. W. (1999). Gender : a useful category of historical analysis. In Gender and the politics of history : revised edition (pp. 28 - 52): Columbia University Press.)

 

12. týždeň (3. januára): Opakovanie látky.

 

13. týždeň (10. januára): Opakovanie látky.

 

 Vyučujúca si v prípade potreby vyhradzuje právo zmeny sylabu v priebehu semestra.

 

 

Odporúčaná literatúra ku kurzu celkovo

Barša, P. (2002). Panství člověka a touha ženy : feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství.

Bocková, G. (2007). Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti (A. Klusák, Trans.). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Bryson, V. (2003). Feminist political theory : an introduction (2nd ed.). London: Palgrave Macmilan.

Jaggar, A. M. (1983). Feminist politics and human nature. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld.

Kalnická, Z. (2007). Filozofky v dějinách evropské filozofie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Kiczková, Z., & Szapuová, M. (Eds.). (2011). Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského.

Nagl-Docekal, H. (2007). Feministická filozofie : výsledky, problémy, perspektivy (H. Havelková, Trans.). Praha: Sociologické nakladatelství.

Offen, K. (2000). European feminisms, 1700 - 1950. Stanford: Stanford University Press.

Tong, R. (2014). Feminist thought : a more comprehensive introduction. Philadelphia: Westview Press.

 

Odporúčaná literatúra k jednotlivým hodinám je uvedená v pdf sylaboch.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK