PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Feministické teorie - YMG45PPZI
Anglický název: Feminist Theories
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG45PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Korekvizity : YMG45PSZI
Záměnnost : YMG04PEG0, YMG04PPZI, YMG54PPZI
Je záměnnost pro: YMG107
Anotace -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Základním cílem tohoto kurzu je poznání jednak analytického potenciálu současného feministického pojmového aparátu, jednak specifického potenciálu jednotlivých - někdy i vzájemně protichůdných - směrů feministického myšlení. Seznamuje s klíčovými pojmy jako je gender, feminismus, sexismus, genderový řád apod. a jejich vzájemnými vztahy. Na to navazuje porozumění základním argumentům diskuse mezi naturalistickým a konstruktivistickým přístupem k otázkám pohlaví. Druhá část se věnuje mechanismům fungování genderového řádu obecně a dále specificky v moderní éře - pozornost je zaměřena na procesy modernizace z genderového hlediska jako nejvýznamnější historický základ současných genderových vztahů v euroamerické kulturní oblasti. Poslední část kurzu se zabývá teoriemi jednotlivých směrů feministického myšlení první, druhé a třetí vlny. Tematizována je i sama tato periodizace. Důležitým aspektem kurzu je schopnost aplikace feministických teorií a analýz na českou kulturu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.07.2008)

Tematické okruhy:

1. Pojem gender a pojmy naturalismus a konstruktivismus

2. Pojem genderový řád (resp. pohlavně-genderový systém), otázky jeho původu; polarizace a hierarchie; mechanismy jeho udržování: somatizace, naturalizace, symbolické násilí,  

    femininita a maskulinita

3. Genderový řád řádu v lidských životech (příklady typické tematizace mužské a ženské pozice a problematiky)

4. Srovnání tradičního a moderního patriarchátu; tzv. měšťanský projekt

5. Genderové důsledky modernity - charakter a důsledky nové dělby genderových rolí; pojem individualizace; dvě fáze modernizace z genderového hlediska

6. Kritika (absence) genderové reflexe v sociologii jako vědě o moderní společnosti; kritika main(male)streamové sociologie; ženy v kognitivní a institucionální tradici sociologie  

    (překlad)

7. První vlna feminismu – osvícenský a liberální feminismus první vlny

8. Marxistický feminismus první vlny, teoretické zdroje českého feminismu první vlny

9. Historické příčiny vzniku druhé vlny feminismu, marxistický a socialistický feminismus druhé vlny

10. Radikální feminismus, rozdíl mezi jeho libertariánským a kulturním proudem

11. Psychoanalytický postmoderní feminismus

12.Multikulturní a globální feminismus

13. Postfeminismus

 

Povinná literatura:

Bourdieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum

Beauvoirová, S. 1966. Druhé pohlaví. Praha: Orbis

Friedland, R., D. Boden (eds.) 1994. NowHere. Space, Time and Modernity. Berkeley: U. of CA

Press

Kimmel, M. S., M.A.Messner 1992. Mens Lives. New York: Macmillan Publishing Comp.

Nagl-Docekal, H. Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. Frankfurt am

Main: Fischer Verlag

Oates-Indruchová, L. (ed.) 1998. Dívčí válka s ideologií. Praha: Slon

Abbott, P., C. Wallace 1990. An Introduction to Sociology. Feminist Perspectives. New York: Routledge

Beck, U., E. Beck-Gernsheim 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press

Formánková, L., K. Rytířová (eds.) 2004. ABC feminismu. Brno: Nesehnutí

Frevert, U. Dějiny žen. Mezi měšťanským zlepšením postavení žen a novým ženstvím. Bakalářský

překlad z německého originálu A.Potočková, IZV

Prieur, A. Taksdal: Clients of Prostitutes: Sick Deviants or Ordinary Men? A Discussion of the Male

Role Concept and Cultural Changes in Maculinity, Pp. 105-112 in Nora no.2

Honegger, C., T. Wobbe: Ženy v sociologii. Bak. překlad z německého originálu L.Kuthanová, IZV

Tong, R. Putnam 1998. Feminist Thought. A More Comprehensive Introduction. Boulder: Westview Press

N.Chodorow: The Reproduction of Mothering

C.Gilligan: In a Different Voice

J.J.Rousseau. Emil aneb o výchově

M.Wollstonecraft: Vindication of the Rights of Women

J.St.Mill: Poddanství žen

A.Bebel: Žena a socialismus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK