PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie II. - YMFI509
Anglický název: Phenomenology II.
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFA001, YBFB022, YMF534
Je neslučitelnost pro: YBFB022
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (20.01.2022)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (30.12.2022)

Témata

1) Východiska a inspirace Heideggerova myšlení.

2) Vnitřní nutnost fundamentálně-ontologické cesty a její struktura.

3) Dějinnost a destrukce tradičních ontologických pojmů.

4) Fenomenologie jako ontologie a hermeneutika.

5) Základní charakteristika existence a odkrytí struktury bytí-ve-světě.

6) Významovost bytí-ve-světě a prostorovost existence.

7) Základní ustavující momenty existence: naladění, rozumění, výklad, smysl a řeč.

8) Výkaz celosti existenciální struktury (úzkost) a fundamentálně-ontologická koncepce pravdy (neskrytost).

9) Výkaz celkové jednoty struktury existence: konečnost a autenticita.

10) Ekstaticko-horizontální časovost existence.

11) Temporalita a bytí.

12) Transcendence a ontologická diference.

13) Cesta k dějinám neskrytosti bytí.

 

Literatura

Povinná:

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-048-3. Vybrané paragrafy.

HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?: německo-česky. 2. opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 36–67. ISBN 80-7298-167-6.

HEIDEGGER, Martin. O pravdě a bytí. Praha: Mladá fronta, 1993. Váhy. ISBN 80-204-0416-3.

Doporučená:

HEIDEGGER, Martin. GA 2. Sein und Zeit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977.

HERRMANN, F.-W. von. Subjekt und Dasein: Grundbegriffe von "Sein und Zeit". 3. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004. Klostermann Seminar. ISBN 3-465-03283-7.

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

PATOČKA, J, J. POLÍVKA a I. CHVATÍK. Úvod do fenomenologické filosofie. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003. Oikúmené. ISBN 80-7298-064-5.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (30.01.2023)

Atestace:

Dvě atestační podmínky:

a) Pravidelná účast na přednáškách.

b) Odevzdání písemné práce na zadané téma v náležité obsahové i formální kvalitě.Zadané téma pro písemnou práci: Na základě §§ 1–18Heideggerova Bytí a času vyložte tyto motivy a jejich souvislost:

- jak Heidegger chápe fenomenologii a jaké jsou její úkoly (zvl. § 7, nicméně i §§ 2–5);

- jak jeho pojetí fenomenologie bytostně souvisí s úkolem destrukce tradovaných pojmů ontologie (§§ 1 a 6);

- popište a vyložte, jak je Heideggerovo pojetí fenomenologie aplikováno v prvním analytickém kroku a co se jím získává (§ 12, zvl. pak §§ 14–16 a 18).

 

Při vypracování se držte zadání žánru referátu.

 

Termín odevzdání: nejpozději do 31. 8. 2023

Písemné práce mi posílejte v textovém souboru přílohou na můj mail: novotny@fhs.cuni.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK