PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní metody empirického výzkumu - kombinovaná forma - YMH151
Anglický název: Qualitative Research Methodology - distance learning
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSC177, YBSC177K, YMH551, YMN01MET, YMN11MET
Záměnnost : YMH051
Je neslučitelnost pro: YBSC177K, YBSC177, YMH551, YMN01MET, YMN11MET
Je záměnnost pro: YMH051
Ve slož. prerekvizitě: YMH053, YMH153
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit se základní postupy a principy kvantitativně orientovaného empirického výzkumu ve společenských vědách. Studující by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně navrhovat metodologický postup pro vlastní výzkum (např. v rámci kvalifikační práce), měli by umět identifikovat a kompetentně zvažovat hlavní metodologické volby, se kterými se při výzkumu setkají. Součástí předmětu je i základní seznámení s postupy a nástroji kvantitativní analýzy dat, byť s ohledem na rozsah předmětu tato část nenahrazuje plnohodnotný kurz zaměřený na dané téma.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (02.10.2022)

Kurz je založen na přednáškách, ve kterých budeme postupně rozebírat jednotlivé klíčové kroky kvantitativních výzkumů ve společenských vědách, s doplněním uceleného představení nejčastějších výzkumných designů (dotazníkové šetření, kvantitativní obsahová analýza). Studující kombinovaného studia budou mít k dispozici videonahrávky přednášek, vybraná témata budou interaktivně procvičena na prezenčních setkáních.

Osvojování potřebných dovedností pro přípravu vlastního výzkumu bude založeno zejména na základě čtyř průběžných domácích příprav, které studenti vypracují samostatně a v malých skupinách. Domácí práce tvoří nezbytný základ pro naplnění cílů předmětu.

Podrobné informace a odevzdávání úkolu viz moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12433

klíč k zápisu do moodle viz informační email

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Včasné a dostatečné vypracování zadaných průběžných úkolů (Moodle). Předmět je zakončen písemnou zkouškou ze základních témat kurzu. Součástí výsledného hodnocení je přítomnost na prezenčních setkáních.

Výsledná klasifikace atestu se skládá z jednotlivých požadavků v následujícím poměru:

 • Průběžné úkoly: 60 %
 • Závěrečný test: 30 %
 • Účast na prezenčních setkáních: 10 %

Pro úspěšné splnění kurzu je zapotřebí dosáhnout alespoň minimální úspěšnosti u závěrečného testu (60 %).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (10.10.2021)
 1. Představení kurzu; empirický výzkum a epistemologická východiska; teorie, koncepty a empiricismus
 2. Cíle a principy kvantitativního výzkumu; výzkumné otázky
 3. Kvantitativní postupy a jeho aplikace; etika výzkumu
 4. Populace a výběr; census a výběrová šetření; výběr malého rozsahu
 5. Měření, operacionalizace a kvantifikace; škály; kódování; reliabilita a validita
 6. Dotazník jako nástroj sběru dat I.: konstrukce a typy otázek; dramaturgie dotazníku
 7. Dotazník jako nástroj sběru dat II.: způsob sběru dotazníků; návratnost; dotazování přes internet
 8. Kvantitativní obsahová analýza; analýza médií
 9. Statistiky, statistické úřady a další zdroje dat; sekundární analýza dat
 10. Data a statistická analýza I.
 11. Data a statistická analýza II.
 12. Shrnutí klíčových postupů kvantitativního výzkumu; role a podoba projektu výzkumu

Průběžné úkoly
Během semestru studující vypracují samostatně a ve dvou- až tříčlenných skupinách průběžné úkoly. Úkoly budou zaměřeny na praktické procvičení významných dovedností spojených s přípravou a realizací kvantitativního výzkumu. Písemně vypracované úkoly budou odevzdávány v zadané termíny (rozsah každého úkolu cca 2-3 NS podle konkrétního zadání).
Témata průběžných úkolů (podrobnosti a termíny budou upřesněny během výuky):

 1. Četba článku využívající kvantitativní výzkum – identifikace jednotlivých kroků a rekonstrukce argumentace; podoba prezentování zjištění výzkumu; poznávací limity kvantitativní strategie
 2. Příprava a formulace dotazníku; vztah konceptů a měření
 3. Návrh kódování a obsahová analýza
 4. Interpretace analytických výstupů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK