PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diskurzivní analýza (kombinovaná forma) - YMH137
Anglický název: Discourse analysis (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Neslučitelnost : YBSC042, YMH537
Záměnnost : YMH037
Je neslučitelnost pro: YMH537
Je záměnnost pro: YMH037
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Kurz představí kvalitativní výzkumnou metodologii zaměřenou na analyzování veřejného a politického diskurzu. V úvodní části půjde o zorientování se v jednotlivých přístupech/školách diskurzivní analýzy (DA) a jejích možných empirických aplikacích. Dále bude věnována pozornost zejména kritické diskurzivní analýze (CDA) s cílem seznámit studující jak s teoretickými východisky tohoto přístupu, tak s uplatňovanými metodologickými postupy. Kurz bude vyučován formou seminářů, na kterých studující budou vedeni k přípravě vlastního výzkumného projektu s využitím CDA a později k analýze dat s využitím metod CDA.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Setkání proběhnou dle rozvrhu.

Rozpis témat po jednotlivých týdnech, studijní materiály pro samostudium k jednotlivým tématům a zadání úkolů, potažmo odevzdávárny budou dostupné v rámci platformy Moodlu 1 UK.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

* Osnova přednášek:

1. Sociálněvědní analýza textů.

2. Teoretické zdroje diskurzivní analýzy v sociální teorii: a) symbolický interakcionismus se svým zájmem o interakční řád (Mead, Goffman, Garfinkel), b) směřování k post-strukturalismu s jeho zaměřením se na jazyk a diskurz (Saussure, Witgenstain, Winch, Gadamer, Foucault).

3. Analýza diskurzu: cíle analýzy a možné přístupy k analýze diskurzu.

4. Od diskurzivní analýzy (DA) ke kritické diskurzivní analýze (CDA).

5. KDA: teoretická a epistemologická východiska.

6. KDA: výzkumná témata, výzkumné problémy, podoba výzkumných otázek.

7. KDA: metodologické postupy.

8. KDA: základní dimenze analýzy textu.

9. KDA v praxi: volba tématu výzkumu, příprava projektu výzkumu.

10. KDA v praxi: analýza textu I.

11. KDA v praxi: analýza textu II

12. Prezentace dílčích výstup analýzy 


* Povinná studijní literatura:


FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London, New York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-25893-6.

HÁJEK, M. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. ISBN 9788074191619. Vybrané kapitoly.

SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 9788024628844. Vybrané kapitoly.

VÁVRA, M. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. In Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024627281.* Doporučená studijní literatura:

- FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London, New York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-25893-6.
- FISHER, K. Locating Frames in the Discursive Universe. Sociological Research Online, 1997, vol. 2, no. 3. ISSN 1360-7804.
- GEE, P. J. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London, New York: Routledge, 2011. ISBN 0-415-58570-8.

- GOFFMAN, E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press, 1986. ISBN 978-0930350918.

- GOFFMAN, E. Gender Advertisements. New York: Harper & Row, 1976. ISBN 0-06-132076.
- SNOW, D. A., R. D. BENFORD. Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilisation. International Social Movement Research, 1988, no. 1, s. 197-217. ISSN 1043-1365.
- VAN LEEUWEN, T. Introducing Social Semiotics. London, New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-24944-9.

 

Studijní literatura, zadání úkolu a odevzdávárna v rámaci platformy Moodle 1 UK

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

- účast na dvou setkáních 

- vypracování průběžných úkolů (3-4)

- odevzdání závěrečné výzkumné zprávy z výzkumu 

Zadání úkolu a odevzdávárna v rámci Moodle 1 UK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK