PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní paměť a její výzkum - YMH0222
Anglický název: Collective Memory and Its Research
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://viz moodle
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSB023, YBSB023K, YMH522
Záměnnost : YMH1222
Je neslučitelnost pro: YBSB023, YMH522, YBSB023K
Je záměnnost pro: YMH1222
Anotace -
Předmět je vyučován jako sdílený s předmětem Politiky paměti. Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy společenských věd (předně sociokulturní antropologie, sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. tomu, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).
Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (15.02.2022)
Cíl předmětu

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnými pohledy na problematiku paměti a na konkrétních příkladech ozřejmit aktualitu výzkumu kolektivní paměti v současných společenských vědách.

Poslední úprava: Soukalová Kateřina, Mgr., Ph.D. (24.02.2015)
Metody výuky

Předmět vyžaduje průběžné studium textů, jež budou v rámci výuky diskutovány.

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12016

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (15.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky atestace

-          70% účast na výuce, průběžná příprava a aktivita v hodinách

-          vypracování 3 anotací z předepsané literatury 

-          závěrečná ústní zkouška formou kolokvia

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (15.02.2022)
Sylabus

1. Úvod

Představení předmětu prostřednictvím různých politických, mediálních a uměleckých reprezentací vypálení Lidic.


2. Sociální rámce paměti

Klíčová slova: sociální rámce paměti; socializace; individuální paměť; kolektivní paměť; vzpomínání a zapomínání 

Povinná literatura: Halbwachs, M: Kolektivní paměť: kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Kap. 2: Individální a kolektivní paměť, s. 50-92.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

3. Komunikativní a kulturní paměť

Klíčová slova: mimetická paměť; paměť věcí; komunikativní paměť; kulturní paměť; floating gap; fundující vzpomínky; biografické vzpomínky

Povinná literatura: Assmann, J. Kultura a Paměť. písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: prostor 2001. Kap. 2: Formy kolktivního vzpomínání: kuminikatovní a kulturní paměťs, s. 46-61.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

4. Paměť a historie

Klíčová slova: paměť v archaických společnostech; historie a historičnost; utváření národního vědomí; místa paměti; paměť uchvácená historií

Povinná literatura: Nora, P. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: Cihiers du Cefres No 13, Politika paměti (ed. Mayer, F.), 2012, s. 8-18.

Doporučená literatura: Tuček. J.: Paměť. In: Storchová, L.  (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257.

 

5. Habituální paměť (Connerton)

Klíčová slova: materializace paměti; komemorativní obřady; performativní charakter paměti; vynalezené tradice; habituální paměť

Povinná literatura: Zandlová, M. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK 2015. Kap. Folklorismus, s. 226-240; Hobsbawm, E.: Invennting Traditions. In: Hobsbawm, E., Ranger, T. (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge 1983, s. 1-14.

Doporučená literatura: Svoboda, M.: Vynalézání tradic. AntropoWebzin, online, dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/vynalezani-tradic .

 

6. Paměť a archiv

Klíčoví slova: historické prameny; archiv; psaní dějin; autobiografie

Povinná literatura: Zanglová, V.: Rané svědecké zprávy o holocaustu jako východisko archivů, historické a autobiografické literatury. In: Terezínské studie a dokumenty 2007, s. 248-279.

Doporučená literatura: Himl, P. 2015. Mezi papírem a webem. Historiografické zdroje a zásady práce s nimi. In: Himl, P., Tuček, J. a kol. Texty k historickému prosemináři FHS UK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, s. 11–28.

 

7. Paměť a trauma

Klíčová slova: trauma; reprezantace zla; sociální konstrukce traumatu; progresivní narativ; tragický narativ

Povinná literatura: Alexander, J.: The meanings od Social Life. A Cultural Sociology. Oxfor University Press 2006. Kap. On the Social Construction of Moral Universe. The "Holocaust" from War Crime to Trauma Drama, s. 27-84. 

Doporučená literatura: Szaló, C., Hamar, E.: Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního tramatu. In: Maslowski, N., Šubrt, J.: Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014, s. 195-210. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

 

8. Paměť a muzeum

Klíčová slova: místa paměti; kontinuita x diskuntinuita; utopie x heterotopie; poetika x politika vystavování

Povinná litertura: Šlesingerová, E.: Funes el Memorioso navštěvuje muzeum aneb Vzpomínky na budoucnost. Sociální studia 7 (1), 2010, str. 43-57.


9. Paměť a město (host: M. Lehečka)

Klíčová slova: palimpsest; prostor jako sociální produkt; prostor x místo; teritoriální produkce

Povinná literatura: Huyssen, A: Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford University Press 2003. Kap. 4: After the War: Berlin as Palimpsest, str. 72-85.

 

10. Rodinná paměť

Klíčová slova: narativita; situovanost - autenticita; matérie paměti; média tradování; paměť jako závazek; mementizace - kontrastování - napravování

Povinná literatura: Spalová, B.: Rodinné paměti v pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti. Biograf 58, 2012/2013, str. 3-33.

Doporučená literatura: Mlynář, J.: Paměť a a narativita. In: Maslowski, N., Šubrt, J.: Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014, s. 2013-235. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

 

11. Politiky paměti

Klíčová slova: memoryscape; vytěsňování; mobilizace paměti; aktérství vyjednávání minulosti

Povinná literatura: Van Baar, H.: Cesta z amnézie? Evropeizace a uznání romské minulosti a přítomnosti. Biograf 45, 2008, str. 59-77.

Dokument: Dušek, M.: Mein kroj. 2012. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318067925-mein-kroj/Studijní literatura:

* Povinná:
BENSA, A. ed. Politika paměti: antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. ISBN 80-902196-3-2. Vybrané kapitoly.
HALBWACHS, M. Kolektivní paměť / Maurice Halbwachs: kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2. Vybrané kapitoly.
KRATOCHVIL, A. ed. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-109-2. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
ANDERSON, L. R., ROSSINGTON. M., WHITEHEAD, A. eds. Theories of memory: a reader. Baltimore: Johns Hopkins University, 2007. ISBN 978-0-8018-8729-1.
MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071
MISZTAL, B. A. Theories of social remembering. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20831-2.
RADSTONE, S. Memory and methodology. Oxford: Berg, 2000. ISBN 1-85973-202-X.

* Další studijní materiály:
Průběžně aktualizovaná dílčí povinná literatura k dispozici v Moodle.

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (15.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK