PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Feministické teorie I - YMG04PEG0
Anglický název: Feminist Theories I
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MG04PEG0I
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Korekvizity : YMG04PSG0
Záměnnost : YMG04PPZI, YMG45PPZI
Je záměnnost pro: YMG107
Anotace -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Tento kurz je první část dvousemestrálního cyklu, který má jakousi kruhovou strukturu. V prvním semestru seznamuje se základními pojmy genderové analýzy, jak jsou výsledkem feministického myšlení druhé a třetí vlny, ale zároveň jsou nezbytné ke kritickému pohledu na historické a sociální procesy, jenž umožní porozumět feministickým teoriím první vlny. Až ve druhém semestru se kurz vrací k současné feministické diskusi o těchto pojmech. 1. semestr má tuto strukturu: 1. seznámení s pojmem gender jako konstruktivistickým konceptem výklad je veden od kritiky naturalistických koncepcí pohlaví přes teorie socializace ke konceptům genderového řádu. 2. seznámení s analýzami procesů modernizace z genderového hlediska jako nejvýznamnějším historickým základem současných genderových vztahů. 3. Kritika tzv. měšťanského modelu jako klíč k pochopení feminismu první vlny. Seznámení s hlavními teoretickými proudy feminismu první vlny. Důležitým aspektem kurzu je schopnost aplikace feministických teorií a analýz na českou kulturu.
Sylabus
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

TÝDEN 1:

Téma: úvod do kurzu; otázky vztahu přírody a prostředí

Hlavní body: seznámení s koncepcí a cíli kurzu a zjištění stavu a dosavadních zdrojů genderového vzdělání ve skupině; biologie, pohlaví a gender

Četba: Curran, Renzetti: 61-92

Požadavky: písemná interpretace četby

TÝDEN 2:

Téma: pojmy naturalismus a konstruktivismus

Hlavní body: filozofická kritika naturalismu rozdílná argumentace proti teoriím přírodou daného a přírodou chtěného; vztah mezi diskusí 1. týdne a 2. týdne

Četba: Nagl-Docekal: K antropologii pohlaví (český překlad z Feministische Philosophie)

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat naturalistické argumenty v české mediální nebo odborné produkci

TÝDEN 3:

Téma: pojem genderová socializace

Hlavní body: pojem socializace v sociologii a psychologii, různé koncepce

Četba: Curran/Renzetti, s.93-123

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat koncepty socializace z hlediska pohlaví v současné české psychologické produkci

TÝDEN 4:

Téma: pojem genderový řád (resp. pohlavně-genderový systém)

Hlavní body: otázky jeho původu; polarizace a hierarchie; mechanismy jeho udržování: somatizace, naturalizace, symbolické násilí, femininita a maskulinita; diskuse o pojmech patriarchát a mužská hegemonie

Četba: Bourdieu: Nadvláda mužů, Pp. 7-50

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat příklady uvedených mechanismů v české kultuře

TÝDEN 5:

Téma: genderový řád řádu v lidských životech 1: ženy (příklady typické tematizace)

Hlavní body: sexismus, druhořadost, intermediarita, flexibilita apod. otázky domnělého pokroku v postavení žen

četba:

S. Beauvoirová: Druhé pohlaví. Úvod. Pp. 7-24

C. Brooks Gardner: Out of Place: Gender, Public Places, and Situational Disadvantage. (Pp. 335-355 in: Friedland, R., D. Boden 1994)

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat příklady sexismu spojeného se ženami a stereotypu pravé ženy v české kultuře

TÝDEN 6:

Téma: genderový řád v lidských životech 2: muži (příklady typické tematizace)

Hlavní body: sexismus, maskulinita, pasti dominance apod., rozšíření feministických výkladových klíčů skrze studia muže

Četba: The National Organization of Men Against Sexism. Statement of Principles. (P. 553 in Mens LIves)

J. Pleck: Mens Power with Women, Other Men, and Society (Pp.19-27 in: Kimmel/Messner)

M. S. Kimmel: Mali by/možu/budú muži podporovať feminizmus? (Pp. 57-62 in Aspekt)

A. Prieur, A. Taksdal: Clients of Prostitutes

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat příklady sexismu spojeného s muži a stereotypu pravého muže v české kultuře

TÝDEN 7:

Téma: feministická perspektiva v sociologii

Hlavní body: sociologie jako věda o moderní společnosti; kritika main(male)streamové sociologie; je feminismus paradigma? Utajené socioložky

Četba: P. Abbott, C. Wallace: Introduction: the feminist critique of malestream sociology and the way forward (Pp. 1-15 in Abbott, Wallace)

Honegger, Wobbe, Ženy v kognitivní a institucionální tradici sociologie (překlad)

Požadavky: písemná interpretace četby, vlastní reflexe studia genderu v české sociologii

TÝDEN 8:

Téma: pojmy tradiční a moderní patriarchát

Hlavní body: patriarchát jako duální systém; vztahy mezi pohlavími v rámci jednotlivých stavů tradiční společnosti; měšťanský projekt Četba: U. Frevert: Lidská práva a povinnosti žen na konci 18. století: Měšťanský projekt

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat další příklady z různých zemí

TÝDEN 9:

Téma: genderové důsledky modernity 1.

Hlavní body: charakter a důsledky nové dělby genderových rolí; pojem individualizace; zdroje "chaosu lásky"

Četba: U. Beck/E. Beck-Gernsheim: Introduction. Love or Freedom. Pp.1-19

Požadavky: písemná interpretace četby, vyhledat příklady uvedených procesů v české historiografické a sociologické literatuře

TÝDEN 10:

Téma: genderové důsledky modernity 2.

Hlavní body: dvě fáze modernizace z genderového hlediska, procesy překonávání měšťanského modelu; současné příčiny "boje pohlaví"

Četba: U. Beck/E. Beck-Gernsheim: Introduction. Love or Freedom. Pp.19-44

Požadavky: písemná interpretace četby

TÝDEN 11:

Téma: První vlna feminismu 1 - osvícenství

Hlavní body: feminismus první vlny jako reakce na zkušenost s měšťanským modelem a na jeho ideologii, první feministické deklarace

Četba:

H.Havelková: První a druhá vlna feminismu. (Pp. 169-182 in Formánková, Rytířová)

O.de Gouge: Declaration of the Rights of Woman and Citizen, in: S. G. Bell/K. M. Offen vol. II, pp.104-109

M.Wollstonecraft: Obhajoba ženských práv (Pp. 20-26 in Oates Indruchová)

Požadavky: písemná interpretace četby

TÝDEN 12:

Téma: První vlna feminismu 2 - liberalismus

Hlavní body: rozlišení argumentace osvícenské a liberalistické; dva protichůdné koncepty vztahů mezi pohlaví v rámci liberalismu

Četba:

J.St.Mill: Poddanství žen (Pp.28-37 in Oates-Indruchová 1998),

R. P. Tong: Liberal Feminism (Pp.10-22)

Požadavky: písemná interpretace četby

TÝDEN 13:

Téma: První vlna feminismu 3 - marxistický a eklektický feminismus

Hlavní body: marxistická, resp. socialistická kritika měšťanského modelu; český feminismus

Četba:

R. P. Tong: Marxist and Socialist Feminism (94-105)

T.G.Masaryk: Moderní názor na ženu

Požadavky: písemná interpretace četby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK