PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Angličtina pro sociální vědy I - JLB053
Anglický název: English for Social Sciences I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Alena Prošková
Mgr. Dagmar Štěpánková
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Alena Prošková
Mgr. Dagmar Štěpánková
Neslučitelnost : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}, {Složení: JLB001, JLB003, JLB005, JLB007, JLB009, JLB045}
Záměnnost : JLB031
Je neslučitelnost pro: JLM011
Je prerekvizitou pro: JLB054
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Oznam_rozřazovací testy pro SOCIOLOGY_2017-18.pdf Mgr. Dagmar Štěpánková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2017)

ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ VĚDY - povinný předmět pro obor ČNS a nepovinný předstupeň odborných angličtin

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ KURZU: B1+/B2

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz Mgr. Štěpánkové je přednostně určen studentům Institutu sociologických studií (ISS), kurz Mgr. Proškové studentům Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a kurz Mgr. Gloverové posluchačům Česko-německých studií (ČNS), Institutu mezinárodních studií (IMS) a Institutu politologických studií (IPS). V případě volné kapacity se do kurzu mohou hlásit i posluchači dalších oborů.

CÍL KURZU: Budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur, rozvoj akademických dovedností.

ZÁPIS DO KURZU JE PODMÍNĚN ÚČASTÍ NA ROZŘAZOVACÍM TESTU.
!!Nevztahuje se na studenty Česko-německých studií (ČNS) - kurz Mgr. Gloverové. Studenti musí však být na středně pokročilé úrovni B1+/B2.
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná v úterý 26.9.2017 od 9:00 po zveřejnění výsledků rozřazovacího testu. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS ( vyučující Jana Kunzová, B.A.) či do kurzu Angličtina pro politology (vyučující Mgr. Kamila Panešová a Mgr. Iva Stružková), mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová).
Více k testu na http://kjp.fsv.cuni.cz/
KURZ Mgr. Proškové PRO ŽURNALISTY - pondělí 8.20-10.20 v budově Hollar - ROZŘAZOVACÍ TEST napsán 6. září v rámci zápisu IKSŽ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Iva Stružková (11.05.2016)

Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu - příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů),  formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (17.09.2017)

 

Mgr. Alena Prošková - požadavky k zápočtu

Několik průběžných písemných kontrolních testů ověřujících lexikální a gramatickou látku, krátká ústní prezentace a pravidelná příprava aktualit do každého semináře.

Písemný konsolidační test na konci ZS ověřující látku z celého ZS, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar. 60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

Mgr. Dagmar Štěpánková - požadavky k zápočtu

(i) docházka a aktivní zapojení v hodině

(ii) domácí úkoly

(iii) 5 krátkých testů

(iv) krátká prezentace

(v) zápočtový test (100 points, 60% = pass)

(i) + (ii) + (iii) + (iv): 50% celkového hodnocení

(v): 50% celkového hodnocení

K získání zápočtu je třeba získat 65%

Docházka je povinná, povoleny jsou tři absence. Handouty a jiné výukové materiály najdete v souborech.

 

Mgr. Michaela Gloverová - požadavky k zápočtu

 

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 I. Písemný kontrolní test zaměřený na první polovinu ZS  (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%).

II. Písemný komplexní test zaměřený na celý ZS (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 70%). Ukázku komplexního testu naleznete pod Soubory.

III. Napsání shrnutí článku. Rozsah : cca 200 slov. Studenti v rámci písemného komplexního testu napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov).

 Kritéria pro hodnocení shrnutí- 15 bodů ( úspěšné splnění 60 %)

 1. struktura 5                                                           

 2. slovní zásoba a gramatika 5                                               

 3. uvedení všech klíčových informací z textu 5                            

 IV. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek) a soubor 7 klíčových slovíček. Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Termín dodání 17.12.2017 (prostřednictvím emailové zprávy).

V.Ústní prezentace zaměřená na současné dění ( prezentace budou probíhat ve skupinkách 2-3 studentů, a to v průběhu semestru). Po ukončení semestru NELZE prezentace provádět. Každý účastník prezentace je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 20. Časový limit na jednoho studenta je přibližně 5 minut.

Skupina studentů připraví jeden pracovní list pro posluchače, který bude obsahovat následující:

a) klíčová slova či spojení, která jsou použita v prezentaci - 5 položek
b) jedno cvičení - otázky na fakta z prezentace - 5 položek

a pošle pracovní list emailem pedagogovi nejpozději do pondělního večera před prezentací, aby mohl udělat příslušný počet kopií pro studenty.

Kritéria pro hodnocení prezentace - 20 bodů ( úspěšné splnění 70%) :

* Angličtina                         5 bodů

* Dodržení časového limitu     3 body

* Struktura                           3 body

* Celkový dojem                   3 body

* Kvalita pracovních cvičení     3 body

* Technická kvalita                3 body

VI.Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (13.09.2015)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:

R. Murphy: English Grammar in Use

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

www.oup.com/elt/englishfile/upper-intermediate

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.collinsdictionary.com/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Grammar:

http://englishpage.com

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar

 

 

 
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (18.07.2016)

Mgr. Alena Prošková 

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

Mgr. Dagmar Štěpánková 

S tematy se studenti budou seznamovat prostřednictvím čtení, poslechu a sledování výukových a autentických materiálů. Následné debaty a aktivity mají za cíl zafixovat novou látku a rozvíjet ústní a písemný projev. Studenti budou pracovat ve skupinách.

 

Mgr. Michaela Gloverová

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů.

 

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2017)

 

Sylabus kurzu Mgr. Proškové (pondělí 8:20 - 10:20 hodin, Hollar, učebna H020) 

Aktuální společensko-politické dění, důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Tématické okruhy: volby, lidská práva, nedemokratické režimy, válečné konflikty, kultura, sport ...

Gramatika: tvoření otázek, časy, trpný rod, podmínková a časová souvětí, slovní přízvuk, výslovnost.

Rozvoj akademických dovedností v mluveném i psaném projevu, příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů), formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

 

Sylabus kurzu Mgr. Štěpánkové (pondělí 8.00 - 10.00, Jinonice, učebna 3015)

Tématické okruhy - globalizace, globální hrozby, demografické změny, migrace, multikulturní společnost, gender, měníce se rodina a povaha práce

Mluvnice - důraz použití slovesných časů, trpný rod, podmínková souvětí reálná; slovosled a tvoření otázek

Slovní zásoba - spojená s okruhy, plus obecně akademická

Rozvoj akademických jazykových dovedností - např. prezentace, debata, popis grafu, poslech přednášky, poznámky a shrnutí

Aktivity a hry na podporu kritického myšlení a komunikace

 

Sylabus kurzu Mgr. Gloverové ( čtvrtek 14:00 - 16:00, 16:15 - 18:15, Jinonice, učebna 4018)

 

Tématické okruhy: společensko-vědní témata dle studijním potřeb studentů

Prezentační dovednosti

Psaní shrnutí

Gramatika: trpný rod, podmínková souvětí, parafrázování, slovesa uvozující nepřímou řeč, formální versus neformální jazyk

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (13.09.2017)

Studenti musí být na středně pokročilé úrovni (B1+/B2).

Možno otestovat svoji znalost předem zde:

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná v úterý 26.9.2017 od 9:00 po zveřejnění výsledků rozřazovacího testu. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS ( vyučující Jana Kunzová, B.A.) či do kurzu Angličtina pro politology (vyučující Mgr. Kamila Panešová), mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová). 

Studenti Česko-německých studií (ČNS) rozřazovací test nemusí absolvovat, avšak musí být na středně pokročilé úrovni B1+/B2.

Více k testu na http://kjp.fsv.cuni.cz/

KURZ Mgr. Proškové PRO ŽURNALISTY - pondělí 8.20-10.20 v budově Hollar - ROZŘAZOVACÍ TEST napsán 6. září v rámci zápisu IKSŽ.

 


VSTUPNí ROZŘAZOVACÍ TEST PRO STUDENTY SOCIOLOGIE SE KONÁ 26.9.2017, BLIŽŠÍ INFO V SOUBORECH A NA STRÁNKÁCH KJP. 

 


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK