PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro sociology I - JLB001
Anglický název: English for Sociology I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Je prerekvizitou pro: JLB002
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.07.2018)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: účast v kurzu je podmíněna uspokojivým výsledkem v povinném vstupním/rozřazovacím testu před začátkem zimního semestru.
DATUM KONÁNÍ VSTUPNÍHO TESTU: úterý 24. 9. 2018 (účast je nutná, náhradní termín nelze z organizačních důvodů nabídnout).
Test trvající 40 minut se bude konat v dopoledních hodinách v jinonické fakultní budově B (v učebně 3015). Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Vstupní test z angličtiny pro ISS (JLB099) – vyberete si hodinu, která Vám vyhovuje, a do vybrané paralelky se zapíšete. Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/ (Sylabus kurzu viz SIS.)

Kurz je určen především studentům bakalářského studia sociologie, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, tj. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti). Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty, skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co v učení se odbornému jazyku pomáhá.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Kurz si klade za cíl překlenout rozdíl mezi středoškolskou znalostí a potřebami vysokoškolského studenta.
Nabízíme rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností, které studentům pomohou ve studiu jejich oboru a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, kultivace formálního projevu slovem i písmem).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.09.2018)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující přinese pracovní listy na seminář, poté budou k dispozici v systému Moodlu.
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociology I. a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými mateirály (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, sledováním videí, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. Studenti budou mít příležitost pracovat individuálně, ve dvojicích i ve skupinách, a spolupracovat na krátkodobých projektech (k výběru máme např. prezentaci, debatu, mini-seminář, drama, tvorbu newsletteru či krátké video upoutávky na odborný článek ad.). Procvičování gramatiky bude ponejvíce předmětem samostudia (podle individuálních potřeb studentů).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.09.2018)
Udělení zápočtu je výsledkem průběžného a formálního hodnocení (jinými slovy: je dáno jak hodnocením práce v hodinách, tak úspěšností v zápočtovém testu).

Student musí získat alespoň 65% napříč průběžným a formálním hodnocením.

PŘI ZÁPOČTOVÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:
(i) docházku a aktivní účast v hodinách: 10%
(ii) kvalitu skupinové prezentace: 10%
(iii) úroveň domácí přípravy/odevzdaných písemných úkolů: 15%
(iv) jazykový deník: 15%
(v) test v délce 1 hodiny na konci zimního semestru: (60% = úspěšné splnění)
(i) + (ii) + (iii) + (iv): 50% výsledného skóre (průběžné hodnocení)
(iv): 50% výsledného skóre (formální hodnocení)

Účast na hodinách je povinná (tolerují se dvě absence). V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. Více informací ohledně kompenzace za více než 2 absence viz Program kurzu na nástěnce kurzu v moodle.

Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.09.2018)
V 3 HODINOVÉM JAZYKOVÉM BLOKU BUDEME PRAVIDELNĚ:

(i) krátce opakovat slovní zásobu a ustálené slovní vazby, terminologii + věnovat se domácímu úkolu;
(ii) společně se zabývat jedním z témat curricula; budeme pracovat s texty a cvičeními i na skupinových projektech;
(iii) společně uzavřeme seminář prezentacemi výsledků práce v hodině a chvílí na zamyšlení.

Curriculum 2018-19: k tématům, kterými se budeme společně v hodinách zabývat, patří např.: Sociological Imagination, Globalisation, and various social riddles from the sociological landscape, individual reading and research.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.09.2018)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na vstupním testu v pondělí 24. září 2018.

K testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín. Zapisujte se prosím v SIS do předmětu Vstupní test z angličtiny pro ISS (JLB099) podle svých časových možností. Zápis je možný v termínu od 10. do 23. 9. (do 15:00).

Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/ 

Studenti musejí být na středně pokročilé úrovni (B2).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK