PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro sociology I - JLB001
Anglický název: English for Sociology I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Štěpánková
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Mgr. Dagmar Štěpánková
Je prerekvizitou pro: JLB002
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace_rozřazovací test 2017 KJP_JLB001.pdf Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (06.03.2018)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: účast v kurzu je podmíněna uspokojivým výsledkem v povinném vstupním/rozřazovacím testu před začátkem zimního semestru.
DATUM KONÁNÍ VSTUPNÍHO TESTU: úterý 26. 9. 2017 (účast je nutná, náhradní termín nelze z organizačních důvodů nabídnout).
Test trvající 40 minut se bude konat v dopoledních hodinách v jinonické fakultní budově B (učebny a časy budou včas upřesněny, prosíme, sledujte aktuality KJP na http://kjp.fsv.cuni.cz/). Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 (vyberete si hodinu, která Vám vyhovuje, a zapíšete se do učebny k jedné z vyučujících předmětu Angličtina pro sociology, tj. Štěpánková či Klírová). Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na našich webových stránkách http://kjp.fsv.cuni.cz/ v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/.

Kurz je určen především studentům bakalářského studia sociologie, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, tj. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti). Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty, skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co v učení se odbornému jazyku pomáhá.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Kurz si klade za cíl překlenout rozdíl mezi středoškolskou znalostí a potřebami vysokoškolského studenta.
Nabízíme rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností, které studentům pomohou ve studiu jejich oboru a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, kultivace formálního projevu slovem i písmem).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující přinesou pracovní listy na seminář, poté budou k dispozici na SIS (Mgr. Štěpánková) a v MOODLE (Mgr. Klírová).
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociology I. a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými mateirály (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, sledováním videí, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. Studenti budou mít příležitost pracovat individuálně, ve dvojicích i ve skupinách, a spolupracovat na krátkodobých projektech (k výběru máme např. prezentaci, debatu, mini-seminář, drama, tvorbu newsletteru či krátké video upoutávky na odborný článek ad.). Procvičování gramatiky bude ponejvíce předmětem samostudia (podle individuálních potřeb studentů).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (11.09.2017)

  • Mgr. Dagmar Štěpánková

Aktivní účast (i), pravidelné úkoly(ii), dva dílčí testy (iii)nebo zápočtový test, (iv) prezentace 
i, ii, iv tvoří 50% celkového hodnocení, druhých 50% připadá na zápočtový test, resp dva dílčí testy. K udělení zápočtu student musí získat 65%.

Materiály a handouty budou pravidelně ukládány v souborech předmětu na SISu.

Docházka je povinná, tolerují se tři absence. 

 

  • Mgr. Michaela Klírová

Udělení zápočtu je výsledkem průběžného a formálního hodnocení (jinými slovy: je dáno jak hodnocením práce v hodinách, tak úspěšností v zápočtovém testu).
Student musí získat alespoň 65% napříč průběžným a formálním hodnocením.

PŘI ZÁPOČTOVÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:
(i) kvalitu prezentací (skupinových projektů)
(ii) docházku a aktivní účast v hodinách
(iii) úroveň domácí přípravy (pravidelné 2-minute talks, shrnutí, tematické glosáře, reflexe, on-line portfolio) + sebehodnocení
(iv) test v délce 1 hodiny na konci zimního semestru: (100 bodů, 60% = úspěšné splnění)
(i) + (ii) + (iii): 50% výsledného skóre (průběžné hodnocení)
(iv): 50% výsledného skóre (formální hodnocení)

Účast na hodinách je povinná (tolerují se dvě absence). V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. 
Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (24.01.2018)

  • Mgr. Dagmar Štěpánková: TOPICS _17-18 

1/ WHAT IS SOCIOLOGY, WHAT IS ACADEMIC ENGLISH
2/GLOBALISATION
3/GLOBAL RISKS
4/ DEMOGRAPHIC CHANGES
5/ INTERNATIONAL MIGRATION
6/ DIVERSITY & MULTICULTURALISM
7/ INEQUALITIES
8/ SHIFT IN GENDER ROLES
9/ FLUID FAMILIES
10/ CHANGING PATTERNS IN THE WORLD OF WORK 

  • Mgr. Michaela Klírová

V 3 HODINOVÉM JAZYKOVÉM BLOKU BUDEME PRAVIDELNĚ:
(i) krátce opakovat slovní zásobu a ustálené slovní vazby, terminologii + věnovat se domácímu úkolu;
(ii) společně se zabývat jedním z témat curricula; budeme pracovat s texty a cvičeními i na skupinových projektech;
(iii) společně uzavřeme seminář prezentacemi výsledků práce v hodině a chvílí na zamyšlení.

Curriculum 2017-18: k tématům, kterými se budeme společně v hodinách zabývat, patří např.: Sociological Imagination, Globalisation, Environmental Issues, and various social riddles from the sociological landscape, Individual Reading and Research.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (13.09.2017)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na rozřazovacím testu vúterý 26. září 2016.

K testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín.  Zapisujte se prosím v SISu do předmětu Rozřazovací test JLB099 podle svých časových možnostíZápis je možný v termínu od 13. do 25. 9. Více informací o testu najdete na http://kjp.fsv.cuni.cz/.

Studenti musejí být na středně pokročilé úrovni (B2).
Studenti si mohou otestovat svoji znalost předem zde: http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK