PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Angličtina pro sociology I - JLB001
Anglický název: English for Sociology I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Štěpánková
Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Mgr. Dagmar Štěpánková
Je prerekvizitou pro: JLB002
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace_rozřazovací test 2017 KJP_JLB001.pdf Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (03.07.2018)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: účast v kurzu je podmíněna uspokojivým výsledkem v povinném vstupním/rozřazovacím testu před začátkem zimního semestru.
DATUM KONÁNÍ VSTUPNÍHO TESTU: úterý 24. 9. 2018 (účast je nutná, náhradní termín nelze z organizačních důvodů nabídnout).
Test trvající 40 minut se bude konat v dopoledních hodinách v jinonické fakultní budově B (v učebně 3015). Na test je třeba se zapsat v SIS – do předmětu Vstupní test z angličtiny pro ISS (JLB099) – vyberete si hodinu, která Vám vyhovuje, a do vybrané paralelky se zapíšete. Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty ISS: Příprava na rozřazovací test. Další on-line cvičné C-testy např. na http://wuster.uab.es/ctestpractice/ (Sylabus kurzu viz SIS.)

Kurz je určen především studentům bakalářského studia sociologie, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, tj. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti). Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty, skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co v učení se odbornému jazyku pomáhá.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Kurz si klade za cíl překlenout rozdíl mezi středoškolskou znalostí a potřebami vysokoškolského studenta.
Nabízíme rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností, které studentům pomohou ve studiu jejich oboru a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, kultivace formálního projevu slovem i písmem).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující přinesou pracovní listy na seminář, poté budou k dispozici na SIS (Mgr. Štěpánková) a v MOODLE (Mgr. Klírová).
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociology I. a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (15.09.2016)

Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými mateirály (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, sledováním videí, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. Studenti budou mít příležitost pracovat individuálně, ve dvojicích i ve skupinách, a spolupracovat na krátkodobých projektech (k výběru máme např. prezentaci, debatu, mini-seminář, drama, tvorbu newsletteru či krátké video upoutávky na odborný článek ad.). Procvičování gramatiky bude ponejvíce předmětem samostudia (podle individuálních potřeb studentů).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (11.09.2017)

  • Mgr. Dagmar Štěpánková

Aktivní účast (i), pravidelné úkoly(ii), dva dílčí testy (iii)nebo zápočtový test, (iv) prezentace 
i, ii, iv tvoří 50% celkového hodnocení, druhých 50% připadá na zápočtový test, resp dva dílčí testy. K udělení zápočtu student musí získat 65%.

Materiály a handouty budou pravidelně ukládány v souborech předmětu na SISu.

Docházka je povinná, tolerují se tři absence. 

 

  • Mgr. Michaela Klírová

Udělení zápočtu je výsledkem průběžného a formálního hodnocení (jinými slovy: je dáno jak hodnocením práce v hodinách, tak úspěšností v zápočtovém testu).
Student musí získat alespoň 65% napříč průběžným a formálním hodnocením.

PŘI ZÁPOČTOVÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:
(i) kvalitu prezentací (skupinových projektů)
(ii) docházku a aktivní účast v hodinách
(iii) úroveň domácí přípravy (pravidelné 2-minute talks, shrnutí, tematické glosáře, reflexe, on-line portfolio) + sebehodnocení
(iv) test v délce 1 hodiny na konci zimního semestru: (100 bodů, 60% = úspěšné splnění)
(i) + (ii) + (iii): 50% výsledného skóre (průběžné hodnocení)
(iv): 50% výsledného skóre (formální hodnocení)

Účast na hodinách je povinná (tolerují se dvě absence). V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. 
Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (24.01.2018)

  • Mgr. Dagmar Štěpánková: TOPICS _17-18 

1/ WHAT IS SOCIOLOGY, WHAT IS ACADEMIC ENGLISH
2/GLOBALISATION
3/GLOBAL RISKS
4/ DEMOGRAPHIC CHANGES
5/ INTERNATIONAL MIGRATION
6/ DIVERSITY & MULTICULTURALISM
7/ INEQUALITIES
8/ SHIFT IN GENDER ROLES
9/ FLUID FAMILIES
10/ CHANGING PATTERNS IN THE WORLD OF WORK 

  • Mgr. Michaela Klírová

V 3 HODINOVÉM JAZYKOVÉM BLOKU BUDEME PRAVIDELNĚ:
(i) krátce opakovat slovní zásobu a ustálené slovní vazby, terminologii + věnovat se domácímu úkolu;
(ii) společně se zabývat jedním z témat curricula; budeme pracovat s texty a cvičeními i na skupinových projektech;
(iii) společně uzavřeme seminář prezentacemi výsledků práce v hodině a chvílí na zamyšlení.

Curriculum 2017-18: k tématům, kterými se budeme společně v hodinách zabývat, patří např.: Sociological Imagination, Globalisation, Environmental Issues, and various social riddles from the sociological landscape, Individual Reading and Research.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (13.09.2017)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na rozřazovacím testu vúterý 26. září 2016.

K testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín.  Zapisujte se prosím v SISu do předmětu Rozřazovací test JLB099 podle svých časových možnostíZápis je možný v termínu od 13. do 25. 9. Více informací o testu najdete na http://kjp.fsv.cuni.cz/.

Studenti musejí být na středně pokročilé úrovni (B2).
Studenti si mohou otestovat svoji znalost předem zde: http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK