PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro politology I - JLB005
Anglický název: English for Political Sciences I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 119 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: http://web page for registered students only
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kamila Panešová
Vyučující: Mgr. Kamila Panešová
Mgr. Iva Stružková
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB006
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přijatí studenti - JLB005.docx Mgr. Kamila Panešová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (25.10.2023)
Kurz je určen studentům bakalářského studia politologie a mezinárodních vztahů, kteří dosáhli pokročilé úrovně - B2/C1 podle Evropského referenčního rámce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty (content-based language learning), skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co studentům v učení se odbornému jazyku pomáhá a proč. (Témata k diskusi v hodinách zahrnují například politické systémy a režimy, ideologie, stát, národ a nacionalismus, globální politiku, politickou kulturu, média a politickou komunikaci, volby, strany a stranické systémy, apod.)


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

Cílem kurzu je rozvíjet komunikační kompetence a jazykové dovednosti, které pomohou studentům ve studiu jejich oboru. Zároveň se studenti v kurzu seznámí se specifiky jazyka používaného v akademickém prostředí, zejména při ústních prezentacích a psaní (academic speech and writing).

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

POVINNÁ LITERATURA:

Aktualizované a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty postupně k dispozici na společné webové stránce. Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kursu Angličtina pro politology a nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Heywood, A. (2007): Politics. Palgrave, 3rd ed.

Hewings, M. (2012): Cambridge Academic English Upper Intermediate. CUP.

Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

 

ONLINE DICTIONARIES:

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

https://en.oxforddictionaries.com/

www.ldoce.online.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (09.09.2015)

Seminář

Metoda: content-based language learning, student-centered approach

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Během hodin se klade důraz na intepretaci, komunikační dovednosti, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. Studenti se aktivně podílejí na podobě semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (30.08.2023)

POŽADAVKY K UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

(i) 2 dílčí testy v průběhu semetru nebo jeden souhrnný zápočtový test (úspěšné splnění 65%)

(ii) včasné (tj. vždy k danému datu) plnění zadaných úkolů (např. tvorba vlastních glosářů (soupisů slovní zásoby) ke každému probíranému tématu, strukturovaná shrnutí zadaných textů, apod.),

(iii) účast na skupinové práci (krátkodobý projekt s důrazem na rozšiřování odborné slovní zásoby a formální slovní projev (prezentační dovednosti))

(iv) pravidelná účast na seminářích je velmi žádoucí

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

CURRICULUM WINTER 

0 Introductory Session; Academic Orientation

1-2 What is Politics?

3-4 Governments, Systems and Regimes

5-6 Political Ideologies

7-8 Representation, Election and Voting

9-10 Parties and Party Systems

11-12 Mass Media and Political Communication

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (30.08.2023)

 

Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty IPS: Příprava na rozřazovací test.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK