PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina I - JLB031
Anglický název: English I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (58)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://SIS - Soubory
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Neslučitelnost : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}, {Složení: JLB001, JLB003, JLB005, JLB007, JLB009, JLB045}
Záměnnost : JLB053
Je neslučitelnost pro: JLM011
Je prerekvizitou pro: JLB032
Je záměnnost pro: JLB053
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (09.09.2015)
Obecná ANGLIČTINA I
Úroveň B1 - B2
KOMU JE KURZ URČEN: kurz je přednostně určen studentům mezinárodních teritoriálních studií a česko-německých studií, pro něž je angličtina druhý jazyk. (Při volné kapacitě se mohou zapsat i studenti jiných oborů.)

CÍL KURZU: upevnění znalostí gramatiky a slovní zásoby a příprava na další studium ve více pokročilých kurzech. Semináře pokryjí v ZS gramatiku prvních čtyř modulů učebnice New English File Intermediate (gramatika bude důkladně vysvětlena a procvičena, vhodné pro studenty, kteří potřebují základy jazyka upevnit, aby mohli své znalosti dále rozvíjet). V seminářích se zaměříme na aktuální společensko-vědní témata.

ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH:
Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše 4 absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (osobně či telefonicky v konzultačních hodinách nebo e-mailem).


Zápis do kurzu je podmíněn účastí na rozřazovacím testu, který se koná 1. 10. 2015 (k testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín). Zapisujte se prosím v SISu do předmětu Rozřazovací test JLB099 podle svých časových možností a pokud možno k vyučujícímu angličtiny pro Váš obor (netýká se studentů IES). Zápis je možný v termínu od 14. do 30. 9. Z organizačních důvodů není možné psát rozřazovací testy dodatečně. Více informací o testu naleznete na http://kjp.fsv.cuni.cz/.

Přeji všem šťastné vykročení na akademickou půdu a hodně radosti ze studia!

Mgr. Michaela Gloverová

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (13.09.2012)

Studenti se v průběhu semestru zdokonalí v ústních i písemných dovednostech, v porozumění psané i mluvené angličtině a rozšíří si své znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni středně pokročilý (B2), tak aby se byli schopni domluvit v běžných situacích. Kurz se snaží překlenout rozdíl mezi středoškolskou angličtinou a tou, kterou by měl používat student FSV.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (05.06.2013)


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:
New English File Intermediate
www.oup.com/elt/englishfile/intermediate
R. Murphy: English Grammar in Use
www.bbc.co.uk
www.cnn.com
www.thetimes.co.uk
www.usatoday.com
www.dictionary.com

www.ted.com

http://www.learn-english-today.com/wordgames.html

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

http://dictionary.cambridge.org/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Gramatika:

http://englishpage.com

http://englisch-hilfen.de

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (20.08.2014)

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů.

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (09.09.2015)

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

 

I.

1 písemný kontrolní test zaměřený na první polovinu ZS  (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%).

II.

1 písemný komplexní test zaměřený na celý ZS (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 70%). Ukázku komplexního testu naleznete pod Soubory.

III.

Napsání shrnutí článku. Rozsah : cca 200 slov. Studenti v rámci písemného komplexního testu napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov).

 Kritéria pro hodnocení shrnutí- 15 bodů ( úspěšné splnění 60 %)

 1. struktura 5                                                           

 2. slovní zásoba a gramatika 5                                               

 3. uvedení všech klíčových informací z textu 5                            

 

IV.

Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek) a soubor 7 klíčových slovíček. Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Termín dodání 11.12.2015 (prostřednictvím emailové zprávy).

V.

Skupinová práce. Každá skupina (3 studenti) připraví aktivity (15 až 30 minut) pro ostatní studenty na téma, které se na začátku semestru vybere a zapíše se na určité datum v prvních dvou týdnech výuky ZS. Studenti musí připravit nejméně 3 rozlišné aktivity, např. krátké video, kvíz, otázky k diskuzi a monitorování diskuze. Nejedná se o prezentaci  (např. v PPT),  pouze o přípravu úvodu k probíranému tématu. Studenti také připraví seznam klíčových slov z dané tématiky a odevzdají příslušnému pedagogovi. Studenti dodají vyučujícímu pracovní list s aktivitami nejpozději dva dny před termínem skupinové práce. Jak zpracovat klíčová slovíčka? Podívejte se do Souborů.

 

Hodnocení skupinové práce - celkem                            15 bodů ( úspěšné splnění 70 %)

gramatika 3                                                                 
slovní zásoba 3                                                                
pravopis pracovního listu  3                                              
grafická úprava a relevance materiálů   3                         
dodržení časového limitu  3                                               

 

 

 

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (20.08.2014)

New English File Intermediate: Modul 1 - 4 - pouze gramatika

Tématické okruhy: společensko-vědní témata. Témata budou vybrána samotnými studenty dle jejich studijních oborů a preferencí.

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (06.06.2013)

Studenti musí být na středně pokročilé úrovni (B1).

Studenti musejí prokázat znalost jazyka úspěšným absolvováním vstupního testu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK