PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro ekonomy I - JLB003
Anglický název: English for Economics I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 130 (160)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Lucie Poslušná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Lucie Poslušná
Je prerekvizitou pro: JLB004
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (11.09.2015)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli vyšší střední úrovně (nebo alespoň dobré střední úrovně) a je zaměřen na čtení ekonomických textů, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka, komunikační schopnosti, akademické dovednosti a zpřesnění gramatických struktur. Kurz slouží k překlenutí rozdílu mezi středoškolským jazykem a potřebami studenta ekonomie, který bude v průběhu studia na IES FSV sledovat přednášky v angličtině, číst odborné materiály v angličtině a vyjadřovat své názory k aktuálním tématům na seminářích. Kurz je určen pouze pro studenty IES, případně jiných oborů FSV UK. Z kapacitních důvodů není možné přijímat studenty z jiných fakult.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (26.06.2009)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:

1. sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí

2. diskutovat se zahraničními studenty

3. obhájit své názory

4. účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran

Kurz pomáhá překlenout propast mezi středoškolskou angličtinou a angličtinou, kterou potřebuje student FSV.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (18.09.2018)

Povinná literatura:

Materiály v SIS v sekci soubory

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


Doporučená literatura:
R.Murphy: English Grammar in Use (Units 1-70)
Ken Paterson, Roberta Wedge: Oxford Grammar for EAP
Christopher Goddard: Business Idioms International

Internetové zdroje:

http://www.economist.com/economics-a-to-z/a

www.oxforddictionaries.com
www.economist.com
www.dictionary.com - general English
http://dictionary.cambridge.org/linktous.asp -general English
www.investopedia.com - Financial English
http://dictionary.fsv.cuni.cz/

Další odkazy zde: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Marcela Staňková (07.04.2008)

Seminář:

metoda: content-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz se klade na čtení, nicméně během vlastních hodin i na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (23.01.2019)

Obecné podmínky k získání zápočtu:    

Možnost A 
Úspěšné absolvování dvou písemných testů a skupinové prezentace vztahující se k tématům v průběhu ZS. Příprava jedné slovíčkové mapy ze Slovníčku ekonomické angličtiny. Dále napsání shrnutí jednoho ekonomického článku v rozsahu 200 slov. Všechny výše uvedené části jsou povinné a body za ně se sčítají. Student musí dosáhnout alespoň 65 bodů ze 100. Podrobné informace o jednotlivých částech viz níže pod bodem I.

I.DVA PÍSEMNÉ TESTY v průběhu semestru (data budou oznámena hromadným emailem). V každém testu je možné získat maximálně 40 bodů, čili celkem 80 bodů. Testy obsahují různá cvičení např. "multiple choice", "gap-filling", "explanation", "word formation", "matching", "listening" apod. a jsou založeny na probrané látce a níže uvedených materiálech. Studenti mají pouze jeden pokus. Časový limit je orientačně 35 minut.


Ii. PRVNÍ TEST (40 bodů) je z převážné části zaměřen na:
A. slovní zásobu témat 1-5 z výuky
B. slovníček ekonomické angličtiny (Economics English Glossary winter term – v souborech v SIS) – část Midterm test, také zde: https://quizlet.com/_3m3tb0
C. gramatika - parafrázování, slovesa uvádějící nepřímou řeč

Iii. DRUHÝ TEST (40 bodů) se soustřeďuje z převážné části na:
A. slovní zásobu témat 6-10 z výuky
B. slovníček ekonomické angličtiny (Economics English Glossary winter term – v souborech v SIS) – část End-of-term test, také zde: https://quizlet.com/_3m3vup
C. gramatika - trpný rod, formální vs. neformální angličtina, podmínková souvětí.

Ukázky dílčích zápočtových testů najdete v SISu pod odkazem MIDTERM TEST – SAMPLE a END-OF-TERM TEST SAMPLE.

Iiii. PREZENTACE (9 bodů)

Skupina připraví prezentaci (15 minut) pro ostatní studenty na jedno z témat ZS podle svého výběru a zapíší se na určité datum v prvních dvou týdnech výuky ZS. Studenti musí k prezentaci připravit pracovní list s klíčovými slovíčky a cvičením týkajícím se obsahu prezentace. Studenti dodají vyučujícímu pracovní list s aktivitami nejpozději dva dny před termínem prezentace. Po ukončení semestrální výuky nelze prezentace provádět.

Hodnocení prezentace - celkem 9 bodů

gramatika                                                      2
slovní zásoba                                                 2
pravopis pracovního listu                                 2
grafická úprava a relevance materiálů              2
dodržení časového limitu                                 1

Iiv SHRNUTÍ ČLÁNKU (9 bodů)

Studenti v rámci druhého dílčího testu napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov). Pokud se nedostaví na druhý dílčí test, napíší shrnutí v rámci komplexního testu ve zkouškovém období.

Kritéria pro hodnocení

1. struktura                                                             3

2. slovní zásoba a gramatika                                     3

3. uvedení všech klíčových informací z textu              3

Iv SLOVÍČKOVÁ MAPA (2 body)

Každý student si vybere jedno slovíčko ze Slovníčku ekonomické angličtiny (viz Economics English Glossary v Souborech v SIS) a zapíše se do sdíleného souboru na Google disku (sdílené soubory budou vytvořeny po ukončení zápisu do kurzu a každá paralelka obdrží e-mailem odkaz na svůj soubor). Na vybrané slovíčko student vytvoří slovíčkovou mapu podle návodu v Souborech v SIS (English for Economics Glossary_guidelines). Tuto mapu v pdf verzi vloží do souboru na Google disku. Slovíčka z první části Slovníčku je třeba takto zpracovat před prvním dílčím testem (midterm test), slovíčka z druhé části pak před testem druhým (end-of-term test).

Možnost  B
Pokud student neuspěje v dílčích testech, či je nebude z jakéhokoli důvodu psát, má nárok psát jeden komplexní test ve ZK období. I nadále však je požadováno napsání shrnutí (náhradní termín je shodný s termínem komplexního testu), slovíčková mapa a úspěšné absolvování prezentace vztahující se k tématům v průběhu ZS. Student musí dosáhnout 70% úspěšnosti z celkového počtu bodů 100, tj. 70 bodů. Student má jeden pokus. Ukázku komplexního zápočtového testu najdete v SISu pod odkazem  COMPLEX TEST - SAMPLE. Podrobné informace o testu viz níže pod bodem II.


II. KOMPLEXNÍ TEST: studenti, kteří nesplní podmínku k zápočtu uvedenou v bodu I., čili nedosáhnou požadovaného počtu bodů, budou psát KOMPLEXNÍ TEST ve zkouškovém období. Test bude v rozsahu 80 bodů a dalších 20 bodů se přičítá za shrnutí, slovíčkovou mapu a prezentaci (viz výše).  Test je založen na všech materiálech zmíněných výše v bodech Ii a Iii. Studenti mají jeden pokus. Časový limit je orientačně 45 minut.

A. témata 1-10, 

B. slovníček ekonomické angličtiny (obě části)

C. gramatika: trpný rod, parafrázování, formální vs. neformální angličtina, slovesa uvádějící nepřímou řeč, podmínková souvětí.


III. Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání zápočtu. 

IV. Při psaní testu nesmějí studenti používat slovníky ani jiné pomůcky. 
 
V. Čestnost: předpokládá se, že studenti nebudou při psaní testu podvádět, v opačném případě bude příslušný pokus anulován. 

VI. Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB004

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (01.06.2016)

Témata diskutovaná ve výuce:
1. Úvod
2. Prezentační dovednosti I
3. Prezentační dovednosti II
4. Akademická angličtina - psaní sumáře
5. Ekonomie a ekologie 
6. I. dílčí test
7. Globalizace
8. Demografie
9. Imigrace
10. Kulturní rozmanitost
11. Etika podnikání
12. II. dílčí test

 

Doplňkové materiály a texty k výuce naleznete na SISu v souborech pod jménem příslušné vyučující:

Gloverová - ZS

Poslušná - ZS

Materiály budou průběžně doplňovány, prosím, řiďte se pokyny vaší vyučující.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (06.10.2015)

Studenti musí mít jazykové znalosti alespoň na stupni B2- upper-intermediate.Vstupní test se nepíše, student musí prokázat splnění Z a ZK z angličtiny před ukončením státní bakalářské zkoušky, tzn. angličtinu si může zapsat a splnit podmínky během celého bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK