PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro ekonomy I - JLB003
Anglický název: English for Economics I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 126 (126)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Poslušná
Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Lucie Poslušná
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB004
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (23.06.2021)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli vyšší střední úrovně (nebo alespoň dobré střední úrovně) a je zaměřen na čtení ekonomických textů, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka, komunikační schopnosti, akademické dovednosti a zpřesnění gramatických struktur. Kurz slouží k překlenutí rozdílu mezi obecným jazykem a potřebami studenta ekonomie, který bude v průběhu studia na IES FSV sledovat přednášky v angličtině, číst odborné materiály v angličtině a vyjadřovat své názory k aktuálním tématům na seminářích. Kurz je určen pouze pro studenty IES, případně jiných oborů FSV UK. Z kapacitních důvodů není možné přijímat studenty z jiných fakult.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (25.06.2019)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:
1. sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí
2. diskutovat o probraných tématech a obhájit své názory 
3. účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (23.06.2021)

Povinná literatura:

Materiály v SIS v sekci soubory

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


Doporučená literatura:
R.Murphy: English Grammar in Use (Units 1-70)
Ken Paterson, Roberta Wedge: Oxford Grammar for EAP


Internetové zdroje:

http://www.economist.com/economics-a-to-z/a
www.oxforddictionaries.com
www.economist.com
www.dictionary.com - general English
http://dictionary.cambridge.org/linktous.asp -general English
www.investopedia.com - Financial English
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/opal
http://uefap.com/
https://quizlet.com/
https://writing-point.fsv.cuni.cz/

Další odkazy zde: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.06.2020)

Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých se očekává aktivní zapojení studentů.

Metoda: content-based language learning


Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia ekonomických textů a videí, diskuzí a nácviku akademického psaní.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (01.09.2022)

Požadavky k zápočtu

Obecné podmínky k získání zápočtu:    

I. ústní část (30 bodů): podcast, Pecha Kucha a závěrečná prezentace (konference); ve tříčlenných týmech (3 x 10 bodů)

II. týdenní domácí příprava (18 bodů)

III. akademické psaní - shrnutí  (12 bodů)

IV. souhrnný test (40 bodů) 


Všechny výše uvedené části jsou povinné, body za ně se sčítají a části I - III musí být splněny před začátkem zkouškového období. Student musí dosáhnout alespoň 70 bodů. Podrobné informace o jednotlivých částech viz níže body I. - IV.

 

I. Ústní část (30 bodů)

a) Podcast (10 bodů)

Studenti se v 2.-3. výukovém týdnu zapíšou do tříčlenných skupin na jedno téma z okruhů 4 - 6 (ekologie, globalizace, nerovnost). Na toto téma připraví podcast v délce 10-15 min, který nahrají do připravené složky na Google disku. Podcast je třeba odevzdat nejpozději 24 hodin před lekcí, na které se dané téma probírá. Podrobné instrukce k přípravě podcastu jsou k dispozici v SIS a ve sdílené složce na Google disku.

Kritéria hodnocení

angličtina 5
výběr a zpracování tématu 5

b) Pecha Kucha (10 bodů)

Studenti ve stejných tříčlenných skupinách připraví a nahrají prezentaci ve formátu Pecha Kucha, kterou přidají do sdílené složky. Je třeba připravit 24 snímků (8 za každého studenta), a na každý snímek bude maximálně 30 vteřin. Studenti si zvolí téma z okruhů 7 - 9 (demografie, imigrace, kulturní rozmanitost).  Podrobné instrukce k přípravě prezentace Pecha Kucha jsou k dispozici v SIS a ve sdílené složce na Google disku. Opět je třeba odevzdat prezentaci nejpozději 24 hodin před probíraným tématem.

Kritéria pro hodnocení

angličtina 5
grafická úprava a relevance materiálů     2
dodržení časového limitu                         3

c) Konferenční příspěvek (10 bodů)

Skupina ve stejném složení jako u předešlých úkolů (podcast, pecha kucha) připraví 10 - 12 min prezentaci v jakémkoliv formátu (PPT, Prezi…) na závěrečnou konferenci na téma Global Challenges in the Post-COVID-19 World. Konference proběhne na konci semestru prezenčně ve škole, každá skupina připraví krátkou anotaci (v rozsahu 200 slov) do konferenčního sborníku. Podklady k příspěvku dodají studenti vyučující jeden týden před konferencí.

Kritéria pro hodnocení

gramatika                                                  2
slovní zásoba                                            2
anotace                                                     2
grafická úprava a relevance materiálů     2
dodržení časového limitu                         2

Po ukončení semestrální výuky nelze prezentace provádět.

 

II. TÝDENNÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA (18 bodů)

Studenti na začátku semestru dostanou přístup do své složky na Google disku. Sem budou postupně vkládat následující úkoly:

1. Před každou tématickou hodinou (týden 4 – 10, od tématu Ekologie a ekonomie) si student přečte článek či shlédne video, na které obdrží od vyučující odkaz emailem,  případně si vybere podcast a Pecha Kuchu. Ze zmíněného vypíše a) hlavní myšlenku, b) klíčová slova (minimálně 5) a c) zdroj a toto ve Wordu/Dokumentu Google uloží pod názvem tématu a svým jménem do složky. Podcast a Pecha Kuchu navíc i krátce ohodnotí. Feedback na jeden podcast a jednu Pecha Kuchu je povinný. 

2. Po každé tématické hodině si student vybere 10 slovíček v ekonomickém kontextu, vztahujících se k tématu. Půjde o slovíčka, která jsou pro studenta nová, ne nutně ta, která zazněla na hodině (student si sám vybere slovíčka, která by se chtěl v rámci daného tématu naučit),  ideálně pro úroveň B2 či vyšší (úroveň daného slovíčka si lze ověřit např. zde: https://dictionary.cambridge.org/). Slovíčka z každé hodiny si uloží do svého Quizletu, na který na konci semestru pošle spolu se screenshotem testu vyučující odkaz (tedy celkem cca 70 slovíček). Více viz návod v SISu a Google disku (My Quizlet).  

3. Po 2. a 3. výukové hodině (témata Prezentační dovednosti II a Akademická angličtina) místo výše zmíněného vloží student do složky screenshot vypracovaného cvičení z 5 libovolných sublistů na této webové stránce (celkem tedy 2 x 5 cvičení): http://www.englishvocabularyexercises.com/academic-word-list/ 

Tyto úkoly jsou povinné i pro studenty, kteří pravidelně nenavštěvují výuku. Úkoly je třeba odevzdávat pravidelně každý týden do stanoveného termínu, ne všechny najednou na konci semestru. Pokud úkol nebude odevzdán včas, nezíská za něj student body. Studenti, kteří na dané téma připravují podcast/Pecha Kuchu, nemusejí vypracovat 1. část domácího úkolu.


III. SHRNUTÍ ČLÁNKU (12 bodů)

Studenti na poslední vyučovací hodině napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov).

Kritéria pro hodnocení

1. struktura                                                             4

2. slovní zásoba a gramatika                                  4

3. uvedení všech klíčových informací z textu       4


IV. SOUHRNNÝ TEST (40 bodů)

Test je zaměřený na slovní zásobu probíranou v hodinách, akademickou gramatiku (parafrázování, slovesa uvádějící nepřímou řeč, trpný rod, jmenné fráze, formální a neformální angličtina), porozumění psanému textu. V testu je třeba dosáhnout minimálně 50% bodů, tj. 20. Studenti mají tři pokusy. Příklad testu naleznete v souborech v SIS pod názvem Complex test Sample.

Body z testu budou započítávány následujícím způsobem:

Body za test 

Konečný výsledek

<20

0

20

1

21

2

22

4

23

6

24

8

25

10

26

12

27

14

28

16

29

18

30

20

31

22

32

24

33

26

34

28

35

30

36

32

37

34

38

36

39

38

40

40

 

Quizlet na procvičování AWL Sublist 1: https://quizlet.com/603486165/academic-word-list-sublist-1-econ-flash-cards/

Další důležité informace

Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání zápočtu. 

Pokud si toho budou žádat hygienická opatření v důsledku Covidu-19, výuka bude probíhat online.


Při psaní testu nesmějí studenti používat slovníky ani jiné pomůcky. 

Čestnost: předpokládá se, že studenti nebudou při psaní testu podvádět, v opačném případě bude příslušný pokus anulován. 

Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB004.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (28.06.2022)

Témata diskutovaná ve výuce:

1. Prezentační dovednosti I

2. Prezentační dovednosti II

3. Akademická angličtina - psaní sumáře

4. Ekonomie a ekologie 

5. Globalizace 

6. Nerovnost 

7. Demografie 

8. Imigrace 

9. Kulturní rozmanitost

10. Inflace

11. Konference

12. Opakování + psaní sumáře

 

Doplňkové materiály a texty k výuce naleznete v SISu v souborech pod jménem příslušné vyučující či ve sdílené složce na Google disku.

Materiály budou průběžně doplňovány, prosím, řiďte se pokyny vaší vyučující.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (23.06.2021)
Studenti musí mít jazykové znalosti alespoň na stupni B2 (upper-intermediate). Vstupní test se nepíše, student musí prokázat splnění Z a ZK z angličtiny před ukončením státní bakalářské zkoušky, tzn. angličtinu si může zapsat a splnit podmínky během celého bakalářského studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK