PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro sociální vědy II - JLB054
Anglický název: English for Social Sciences II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 90 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Alena Prošková
Mgr. Dagmar Štěpánková
Prerekvizity : JLB053
Záměnnost : JLB032
Je neslučitelnost pro: JLM012
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (01.02.2018)
Kurz probíhá v letním semestru a je určen pro studenty bakalářských programů, kteří dosáhli úrovně upper-intermediate. Slouží jako nepovinný předstupeň odborných jazykových kurzů. Soustředí se na budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur a na rozvoj akademických dovedností. Centrum jazykové přípravy nabízí tři typy kurzu: kurz Mgr. Proškové je přednostně určen pro studenty Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), kurz Mgr. Štěpánkové pak studentům Institutu sociologických studií (ISS) a kurz Mgr. Gloverové posluchačům Česko-německých studií (ČNS), Institutu politologických studií (IPS) a Institutu mezinárodních studií (IMS). Zápis do kurzu je podmíněn úspěšným absolvováním JLB053.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (30.01.2018)

Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu -  ústní prezentace a skupinové debaty, použití pokročilejších spojovacích výrazů, abstrakt bakalářské práce, motivační dopis a strukturovaný životopis.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (01.02.2018)

Mgr. Dagmar Štěpánková (ISS)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

Závěrečný test, minimum 51%

Deset průběžných krátkých testů, minimálně šest z deseti nad 51%

Domácí úkoly, minimum osm z dvanácti

Prezentace a aktivní účast ve skupinových debatách, budou honoceny A-F

Docházka povinná, 3 absence tolerovány, při delší nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách). 

 

Mgr. Alena Prošková (IKSŽ)

Ústní prezentace - povinností studenta je navrhnout téma i termín, připravit  prezentaci v souladu se všemi pokyny a doporučeními a přednést v semináři v průběhu semestru - 10 bodů.

Pravidelné kratší kontrolní testy v seminářích - 10 bodů.

Písemný konsolidační test na konci LS ověřující látku z obou semestrů, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar - 80 bodů.

GRADING:

(excellent) = 91 % and more
(very good) = 81-90 %
(good) = 71-80 %
(satisfactory) = 61-70 %
(sufficient) = 51-60 %
(fail) = 0-50 %
 

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše 3 absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

 

 

 

Mgr. Michaela Gloverová (ČNS, IPS, IMS)

 

Podmínky k úspěšnému složení klasifikovaného zápočtu:

 

I. Pravidelná účast na seminářích - tolerance čtyř absencí za semestr. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (osobně či telefonicky v konzultačních hodinách nebo e-mailem) a dohodnout se na dodatečné práci.

 

II. Příprava a provedení debaty - ústní zkouška (v průběhu semestru)


Studenti ve skupině 2-3 účastníků připraví debatní otázku, vyhledají minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a následně pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující. Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Před samotnou debatou bude mít skupina připravený pro zbytek třídy vědomostní kvíz (10 otázek), ve kterém ti, kdo si materiály předem prostudují a budou znát nejvíc odpovědí, mohou dostat body navíc. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz. Každý student z debatní skupiny vypracuje sebereflexi a zašle ji do týdne po debatě vyučující. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 15. Skupina studentů připraví jeden pracovní list pro posluchače, který bude obsahovat následující:

a) klíčová slova či spojení, která jsou použita v debatě
b) klíčové informace ke všem zastoupeným postojům 

c) doporučené studijní materiály

a pošle pracovní list emailem pedagogovi nejpozději dva dny před debatou, aby mohl udělat příslušný počet kopií pro studenty.  Skupina studentů se zapíše na určité datum osobně na začátku LS nebo v konzultačních hodinách. Debaty začnou během března a studenti se zapíší na určitý termín tak, aby v jedné výukové jednotce byla jedna debata.

Hodnocení debaty:

Angličtina 3 body

Struktura 3 body

Argumentace 3 body

Materiály a kvíz 3 body

Sebereflexe a quizlet 3 body

 

III. Semestrální test ověřující osvojení probrané lexikální a gramatické látky přibližně uprostřed semestru (60 bodů, 60 minut, jeden pokus)

 

a komplexní test ve zkouškovém období  (60 bodů, 60 minut, tři pokusy).

 

Součástí celkového hodnocení je osobní pohovor se studentem v den napsání komplexního testu. Obsahem pohovoru bude diskuze postavená na materiálech dodaných studentem, t.j. přehled zpráv. Studenti mají možnost napsat komplexní test po splnění veškerých podmínek, t.j.pravidelná účast na seminářích (tolerance 4 absence), debata, úspěšné splnění testu uprostřed semestru, příprava přehledu zpráv a 2x C-test. 

 IV. Argumentativní esej - studenti po ukončení komplexního testu napíší argumentativní esej v rozsahu 300 - 350 slov. Celkem 12 bodů. Studenti mají jeden pokus.

 

Kritéria pro hodnocení - 12 bodů

 

 1. struktura a logické propojení odstavců 3

 2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika 3

 3. správné uvedení zdrojů/reference 3

 4. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem 3

 

 V. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek), soubor 7 klíčových slovíček a velmi stručné shrnutí zprávy (rozsah  3-5 vět). Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Termín dodání 20.5.2018 (prostřednictvím emailové zprávy).

 

VI. Každý student připraví dva C-testy, které po schválení vyučující bude sdílet na Google disku ( každý student obdrží odkaz na sdílení Google souboru). Zde též nalezne podrobné instrukce, jak C-test připravit.

 

VII. Zkouška se skládá ze 7 částí (1- debata, 2- semestrální test, 3 – komplexní test, 4 – argumentativní esej, 5 – pohovor, 6 – příprava zpráv, 7 – 2x C-test), každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i  když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů. Pouze 4 části jsou bodově hodnoceny.  Celkový počet bodů je 147.  

 

V rámci seminářů budou mít studenti možnost získat bonusové body za domácí přípravu, která bude v semináři vyhodnocena.

 

Celkové hodnocení:
1. Semestrální test 60bodů
2. Závěrečný test   60 bodů
3. Debata        15 bodů
4. Argumentativní esej    12 bodů

Stupnice známkování:

 Stupnice známkování:
0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (01.02.2018)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:
www.oup.com/elt/englishfile/upper-intermediate
R. Murphy: English Grammar in Use
www.bbc.co.uk
www.cnn.com
www.thetimes.co.uk
www.usatoday.com
www.dictionary.com

A brief self-study guidebook https://www.fsv.cuni.cz/index.php/studium/vyuka-jazyku/pruvodce-pro-chvile-samostudia

http://dictionary.cambridge.org/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Grammar:

http://englishpage.com

http://englisch-hilfen.de

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (01.02.2017)

Mgr. Dagmar Štěpánková (ISS)

Čtení a poslech sociálně vědních materiálů, rozvíjení schopnosti komunikace ve skupinových debatách, pravidelné psaní krátkých textů, opakování a procvičování vybraných mluvnických jevů v daném kontextu, krátké průběžné testy. 

 

 

Mgr. Alena Prošková (IKSŽ)

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

Mgr. Michaela Gloverová Konečná ( ČNS, IPS, IMS )

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů (s audiovizuální pamětí, prostorovou pamětí atd.).

 

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (02.02.2018)

Mgr. Dagmar Štěpánková (ISS)

Pozor nejedná se o zkoušku, ale klasifikovaný zápočet.

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

Závěrečný test, minimum 51%

Deset průběžných krátkých testů, minimálně šest z deseti nad 51%

Domácí úkoly, minimum osm z dvanácti

Prezentace a aktivní účast ve skupinových debatách, budou hodnoceny A-F

Docházka povinná, 3 absence tolerovány, při delší nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

Mgr. Alena Prošková (IKSŽ)

Ústní prezentace - povinností studenta je navrhnout téma i termín, připravit  prezentaci v souladu se všemi pokyny a doporučeními a přednést v semináři v průběhu semestru - 10 bodů.

Pravidelné kratší kontrolní testy v seminářích - 10 bodů.

Písemný konsolidační test na konci LS ověřující látku z obou semestrů, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar - 80 bodů.

GRADING:

(excellent) = 91 % and more
(very good) = 81-90 %
(good) = 71-80 %
(satisfactory) = 61-70 %
(sufficient) = 51-60 %
(fail) = 0-50 %
 

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše 3 absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

 

 

 

Mgr. Michaela Gloverová (ČNS, IPS, IMS)

 

Podmínky k úspěšnému složení klasifikovaného zápočtu:

 

I. Pravidelná účast na seminářích - tolerance čtyř absencí za semestr. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (osobně či telefonicky v konzultačních hodinách nebo e-mailem) a dohodnout se na dodatečné práci.

 

II. Příprava a provedení debaty - ústní zkouška (v průběhu semestru)


Studenti ve skupině 2-3 účastníků připraví debatní otázku, informace potřebné k debatě a slovní zásobu na probírané  téma. Skupina studentů vyhledá minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující. Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Před samotnou debatou bude mít skupina připravený pro zbytek třídy vědomostní kvíz (10 otázek), ve kterém ti, kdo si materiály předem prostudují a budou znát nejvíc odpovědí, mohou dostat body navíc. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz. Každý student z debatní skupiny vypracuje sebereflexi a zašle ji do týdne po debatě vyučující. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 15. Skupina studentů připraví jeden pracovní list pro posluchače, který bude obsahovat následující:

a) klíčová slova či spojení, která jsou použita v debatě
b) klíčové informace ke všem zastoupeným postojům 

c) doporučené studijní materiály

a pošle pracovní list emailem pedagogovi nejpozději dva dny před debatou, aby mohl udělat příslušný počet kopií pro studenty.  Skupina studentů se zapíše na určité datum osobně na začátku LS nebo v konzultačních hodinách. Debaty začnou během března a studenti se zapíší na určitý termín tak, aby v jedné výukové jednotce byla jedna debata.

Hodnocení debaty:

Angličtina 3 body

Struktura 3 body

Argumentace 3 body

Materiály a kvíz 3 body

Sebereflexe a quizlet 3 body

 

III. Semestrální test ověřující osvojení probrané lexikální a gramatické látky přibližně uprostřed semestru (60 bodů, 60 minut, jeden pokus)

 

a komplexní test ve zkouškovém období  (60 bodů, 60 minut, tři pokusy).

 

Součástí celkového hodnocení je osobní pohovor se studentem v den napsání komplexního testu. Obsahem pohovoru bude diskuze postavená na materiálech dodaných studentem, t.j. přehled zpráv. Studenti mají možnost napsat komplexní test po splnění veškerých podmínek, t.j.pravidelná účast na seminářích (tolerance 4 absence), debata, úspěšné splnění testu uprostřed semestru, příprava přehledu zpráv a 2x C-test. 

 IV. Argumentativní esej - studenti po ukončení komplexního testu napíší argumentativní esej v rozsahu 300 - 350 slov. Celkem 12 bodů. Studenti mají jeden pokus.

 

Kritéria pro hodnocení - 12 bodů

 

 1. struktura a logické propojení odstavců 3

 2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika 3

 3. správné uvedení zdrojů/reference 3

 4. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem 3

 

 V. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek), soubor 7 klíčových slovíček a velmi stručné shrnutí zprávy (rozsah  3-5 vět). Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Termín dodání 20.5.2018 (prostřednictvím emailové zprávy).

 VI. Každý student připraví dva C-testy, které po schválení vyučující bude sdílet na Google disku ( každý student obdrží odkaz na sdílení Google souboru). Zde též nalezne podrobné instrukce, jak C-test připravit.

 

VII. Zkouška se skládá ze 7 částí (1- debata, 2- semestrální test, 3 – komplexní test, 4 – argumentativní esej, 5 – pohovor, 6 – příprava zpráv, 7 – 2x C-test), každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i  když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů. Pouze 4 části jsou bodově hodnoceny.  Celkový počet bodů je 147.  

 

V rámci seminářů budou mít studenti možnost získat bonusové body za domácí přípravu, která bude v semináři vyhodnocena.

 

Celkové hodnocení:
1. Semestrální test 60bodů
2. Závěrečný test   60 bodů
3. Debata        15 bodů
4. Argumentativní esej    12 bodů

Stupnice známkování:

 Stupnice známkování:
0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (30.01.2018)

Sylabus kurzu Mgr. Dagmar Štěpánkové (ISS) (pondělí 8.00 - 10.00, Jinonice, učebna 3015)

Tematické okruhy: společenskovědní, např. rodina, gender, rovné příležitosti, lidská práva, práce a zaměstnanost, atd....

Gramatika: zejména správné užití slovesných časů, trpný rod, formulace otázek, connectives/discourse markers

Dovednosti: Popis grafu, nácvik prezentace a debaty, psaní abstraktu a shrnutí, CV

 

 Sylabus kurzu Mgr Proškové (IKSŽ) (pondělí 8.20 - 10.20, Hollar, učebna 11)

Aktuální společensko-politické dění - důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Gramatika: kondicionály, gerundium a infinitiv, člen určitý, neurčitý a nulový, počitatelnost a nepočitatelnost, přací a účelové věty, vztažná zájmena; výslovnost.

Akademické dovednosti v písemném i psaném projevu: hlavní zásady akademického psaní, akademická ústní prezentace, debata.

 

Sylabus kurzu Mgr Gloverové (ČNS, IPS, IMS) ( čtvrtek 14:00-16:00 a 16:05 - 18:05, Jinonice, učebna 4018)

 

Tématické okruhy: společensko-vědní témata

Debata

Psaní argumentativní eseje

Gramatika

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (30.01.2018)

Úspěšné absolvování kurzu JLB053, který je prerekvizitou pro tento kurz.

Vstupní jazykové znalosti na úrovni B2 (upper-intermediate) podle Evropského referenčního rámce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK