PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I - JLM011
Anglický název: English for Public And Social Policy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JLB031, JLB053
Je prerekvizitou pro: JLM012
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)
Kurz AJ pro veřejnou a sociální politiku probíhá prezenčně dle rozvrhu a harmonogramu akademického roku: tj. začínáme v pondělí 2. 10. 2023.
Kurz je určen studentům oboru VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, t.j. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)
Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, které pomohou studentům v jejich studiu a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, tříbení formálního projevu slovem i písmem).
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Všechny materiály z hodin budou uchovávány v systému MOODLE.
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro veřejnou a sociální politiku a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/Glossary.pdf (Glossary)
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/A_Guide_to_Managing_Assignments_in_Social_Policy.pdf (A Guide to Managing Assignments in Social Policy)
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/Illustrations_of_Essay_and_Report_Writing.pdf (Illustrations of Essay and Report Writing)

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca (CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH with 450 MILLION WORDS, 1990-2012)

Další: 
European Centre for Social Welfare Policy and Research (www.euro.centre.org)
European Commission (www.ec.europa.eu)
European Data Centre for Work and Welfare (www.edacwowe.eu)
European Observatory on Homelessness (www.feantsaresearch.org)
European Observatory on Health Systems and Social Policies (www.euro.who.int)
Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)
International Labour Office (www.ilo.org)
International Monetary Fund (www.imf.org)
International Social Security Association (www.issa.int)
Organisation for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org)
UNdata (data.un.org)
United Nations Research Institute for Social Development (www.unrisd.org)
World Development Indicators (www.data.worldbank.org)
World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)
World Health Organization (www.who.int)
International Council on Social Welfare (www.icsw.org)

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.

Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými materiály z oboru sociální politiky (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task/project-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. V semináři je kladen důraz na rozvoj schopnosti komunikace, který je přirozeně podněcován aktivní prací ve skupinách: budeme pracovat nejen na "miniprojektech" v rámci jedné hodiny, ale i na větších projektech (k výběru máme např. veřejnou promluvu, individuální/skupinovou prezentaci, debatu či "mini-seminář"). Od studentů se očekává činorodé, tvořivé zapojení se do aktivit v hodině, promýšlení látky na základě vlastní zkušenosti, diskuse a reflexe co jim to přineslo. Vyučující bude poskytovat podporu, pomoc i pravidelnou zpětnou vazbu k probíhající i odvedené práci. Osvojování a upevňování nové slovní zásoby bude navíc posíleno interaktivními cvičeními, která budou po každém tematickém semináři k dispozici on-line.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Udělení zápočtu je výsledkem průběžného a formálního hodnocení (jinými slovy: je dáno hodnocením práce v hodinách a úrovní domácí přípravy/úkolů a výsledkem testu z odborné slovní zásoby).

PŘI ZÁPOČTOVÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:
- úroveň jazykového portfolia (odevzdaných úkolů a domácí přípravy během semestru)
- kvalitu prezentací (individuálních a skupinových projektů)

BODOVÁ HRANICE pro úspěšné splnění testu z odborné slovní zásoby je 70%.

Více informací o kurzu a požadavcích na jeho splnění jsou uvedeny v MOODLE. (Přístupové údaje studenti obdrží v prvním týdnu výuky.)

V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. 
Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

V semináři se budeme:

  1. společně věnovat jednomu z témat (členění tematických okruhů podle sociálních událostí);
  2. pracovat na individuálních i skupinových projektech

Vybraná témata: * Social policy, welfare and welfare state/Civil society * Human rights/Historical perspective * Education * Health and health care * Illness and disability * Old age and ageing * Family/Child protection/Domestic violence * Work and unemployment * Housing and homelessness * Prostitution and human trafficking * Addictions * Penitentiary and post-penitentiary care * Poverty and social exclusion * Ethnic minorities/Roma community * Migration/Immigration/Asylum seekers.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (12.09.2023)

Pro zapsání do kurzu je nutná vyšší středně pokročilá úroveň, tj. B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK