PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro ekonomy II - JLB004
Anglický název: English for Economics II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 115 (115)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Poslušná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová
Mgr. Lucie Poslušná
Prerekvizity : JLB003
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (16.01.2018)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli vyšší střední úrovně - B2+ (nebo alespoň dobré střední úrovně). Je zaměřen na čtení a rozbor ekonomických textů, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka a komunikační schopnost, schopnost porozumět mluvenému projevu. Studenti se seznámí se slovní zásobou týkající se daní, fúzí, marketingu, bankovnictví, kapitálových trhů atd. Součástí výuky jsou i základy akademické angličtiny. Kurz je určen přednostně pro studenty IES.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marcela Staňková (21.01.2013)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:
1. sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí
2. diskutovat se zahraničními studenty
3. obhájit své názory
4. účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran
Kurz pomáhá překlenout propast mezi středoškolskou angličtinou a angličtinou, která odpovídá potřebám studenta FSV.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (18.01.2019)

Obligatory literature:
1. Study materials related to individual seminars can be found in SIS under "files - SOUBORY" of individual teachers or will be sent via email

2. Tim Bowen: Build Your Business Grammar
or R.Murphy: Grammar in Use /intermediate/
Grammar /inversion, make x do,/

3. Ken Paterson: Oxford Grammar for EAP

Recommended literature:
H.Čapková a kol.: English for Economists
R.Murphy: Grammar in Use ( Units 1-136)


Internet sources:

www.economist.com
www.investopedia.com
www.ted.com
www.uefap.com

http://business.center.cz/business/pojmy/pismeno-a.aspx

www.dictionary.com
http://dictionary.cambridge.org/linktous.asp
www.oxforddictionaries.com


For more links go to https://www.fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Seminář:
metoda: content-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů, poslechu a diskuzí na odborná témata. Důraz se klade na čtení, nicméně během vlastních hodin i na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (23.01.2019)

Studenti musí prokázat znalost:
1. orientace v neznámém ekonomickém textu
2. odvozování slov
3. rozsáhlé slovní zásoby v ekonomické oblasti /rozpoznat definice ekonomických pojmů, umět popsat a interpretovat grafy, vysvětlit ekonomické pojmy apod./
4. gramatiky: inverze, make x do, spojovací výrazy, frázová slovesa, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad

Každá část zkoušky je bodově ohodnocena. Celkový počet bodů je 100, k úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout minimálně 51% z celkového počtu 100 bodů, tedy 51 bodů. Zkouška se skládá ze čtyř částí, každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů.
 
1. Dílčí test I                                               40 bodů
2. Dílčí test II                                              40 bodů  
3. Příprava a vedení akademické debaty        11 bodů
4. Argumentativní esej                                  9 bodů

V případě, že studenti nezískají dostatečný počet bodů, zapíší se ve zkouškovém období na souhrnný test (80 bodů).

Stupnice známkování:
0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

ad 1. Požadavky k dílčímu testu I (přibližně v polovině LS):
Písemný test - maximální počet bodů je 40. Studenti mají jeden pokus. Ukázku testu naleznete v SIS (Midterm Test Sample 2019). Test se skládá z:

 • Doplňování vhodných výrazů do textu - 5 bodů
 • Economics English Glossary Midterm Test (https://quizlet.com/_4at553) -  5 bodů
 • Tvarosloví - 4 body
 • Gramatiky (spojovací výrazy, hedging, formulace příčiny a důsledku) - 8 bodů
 • Popis grafů  - 5 bodů
 • Definice pojmů z probraných témat  -  5 bodů
 • Porozumění čtenému textu – 4 body
 • Frazeologie (popis příčiny a důsledku) – 4 body

ad 2. Požadavky k dílčímu testu II (na konci semestru):
Písemný test - maximální počet bodů je 40. Studenti mají jeden pokus. Test má stejný formát jako dílčí test I (viz Midterm Test Sample 2019) a skládá se z:

 • Doplňování vhodných výrazů do textu - 6 bodů
 • Economics English Glossary End-of-term Test (https://quizlet.com/_4atjck) -  5 bodů
 • Tvarosloví - 5 bodů
 • Gramatiky (inverze, make x do, frázová slovesa, formulace faktů a názorů) - 10 bodů
 • Porozumění čtenému textu – 5 bodů
 • Frazeologie (popis faktů a názorů) – 4 bodyDefinice pojmů z témat probraných v 2. polovině semestru  -  5 bodů

 V rámci dílčího testu II se bude také psát argumentativní esej (viz bod 4).

Požadavky k závěrečnému testu: rozsah látky celého semestru (maximální počet bodů je 80) - test se píše po ukončení semestru. Studenti mají dva pokusy.
Ukázku testu najdete na SIS (Complex Test Sample 2019). Test obsahuje:

 •    Všechna slovíčka z probraných témat   
 •    Economics English Glossary (obě sady slovíček)   
 •    Tvarosloví založené na textech z výuky    
 •    Gramatika - (inverze, make x do, spojovací výrazy, frázová slovesa, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku)    
 •    Popis a interpretace trendů a grafů
 •    Poslech
 •    Gap-fill
 •    C-test
 •    Porozumění čtenému textu


ad 3. Příprava a provedení debaty - ústní zkouška (v průběhu semestru)
3.1 Studenti ve skupině 5 účastníků připraví debatní otázku, informace potřebné k debatě a slovní zásobu na probírané ekonomické téma. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 11. Časový limit na jednoho studenta je přibližně 5 minut.

3.2 Skupina studentů vyhledá minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující (viz ukázka v souborech v SIS - Debate Worksheet SAMPLE). Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Před samotnou debatou bude mít skupina připravený pro zbytek třídy vědomostní kvíz (8 otázek), ve kterém ti, kdo si materiály předem prostudují a budou znát nejvíc odpovědí, mohou dostat body navíc. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz (viz Wordlist instructions v SIS). Také každý student vypracuje sebereflexi (viz Debate Self-assessment v SIS) a zašle ji do týdne po debatě vyučující.

3.3 Skupina studentů se zapíše na určité datum osobně na začátku LS nebo v konzultačních hodinách. (Studentům Mgr. Poslušné bude e-mailem zaslán odkaz na Doodle, kde se skupiny zapíší.)

Prosíme studenty, kteří nenavštěvují výuku, aby zkontaktovali svou vyučující do poloviny března.

Hodnocení debaty:

* Angličtina                                               3 body

* Struktura                                               2 body

* Argumentace                                          2 body

* Materiály + vědomostní kvíz                    2 body

* Sebereflexe + slovní zásoba na Quizletu   2 body

Body se případně odečítají, pokud student nedosáhne požadovaného výsledku.

ad 4. Argumentativní esej

Studenti po vypracování druhého dílčího testu dostanou téma eseje spolu s relevantní literaturou. Tu si nastudují a získané informace použijí jako podklad pro svou argumentativní esej v rozsahu 400 - 450 slov. Tolerance je plus minus 40 slov. Na napsání eseje je jeden pokus. Pokud student chce, může si téma eseje zvolit sám. 

Eseje se mohou týkat témat probíraných v ZS a LS, případně se studenti mohou inspirovat např. zde:
http://www.debatepedia.org/en/index.php/Category:Economics
http://www.procon.org/
http://idebate.org/debatabase/themes/economy
http://debatewise.org/debates/categories/business/
http://www.economist.com/debate/archive

Kritéria pro hodnocení - 9 bodů (3 x 3 b.)

1. struktura a logické propojení odstavců, správné uvedení zdrojů/reference

2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika

3. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.01.2019)

Letní semestr  - témata

1. Akademická debata
2. Argumentativní esej  
3. Fúze a akvizice
4. Daně
5. Bankovnictví

6. Dílčí test I

7. Měnové trhy
8. Trhy cenných papírů
9. Účetnictví
10. Marketing
11. Keynesiánství

12. Dílčí test II

 

Texty budou vystaveny v SIS vždy pod jménem příslušného pedagoga
Studenti si vždy před výukou připraví text, aby s ním mohli pracovat ve výuce.

Dokumenty v této složce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Úspěšné složení zápočtu z kurzu Angličtiny pro ekonomy I je podmínkou zapsání do letního semestru.

Vstupní jazykové znalosti - B2+ /upper-intermediate/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK