PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro sociology II - JLB002
Anglický název: English for Sociology II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 90 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB001
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)
Kurz je určen především studentům bakalářského studia sociologie, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, tj. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti). Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty, individuální i skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální ústní i písemný projev
a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, jak se v AJ dále zdokonalovat.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Kurz si klade za cíl dále budovat odbornou slovní zásobu pro daný obor, akademickou angličtinu a její funkce (např. being formal and cautious), dále rozvíjet odborné jazykové dovednosti (např. psaní odstavce a popisu grafů) a akademické jazykové dovednosti (např. argumentace), aby studenti rostli ve své schopni studovat odborné materiály, navštěvovat přednášky, prezentovat fakta či názory a vést diskuse v angličtině a byli tak připraveni na studium či stáž v zahraničí.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Studijní materiály a didaktizované autentické texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující rozdá pracovní listy na semináři, poté budou k dispozici na stránce kurzu v
MOODLE. Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociology II (JLB002) a nejsou určeny k dalšímu šíření.  

Užitečné odkazy:
http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")

Dictionaries:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Grammar, vocabulary and English usage:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008): Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

English for Specific Academic Purposes. Semináře probíhají v anglickém jazyce. 

Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými mateirály (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task/project-based learning). Studenti si osvojují odbornou a akademickou slovní zásobu, rozvíjejí porozumění textům a audio materiálům včetně přednášek. Během vlastních hodin se důraz klade na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách; klíčovým projektem letního semestru je skupinová debata. Studenti se seznamují také s psaním - např. s osvědčenou strukturou odstavce. Metoda předpokládá aktivní účast a zapojení studentů v hodině a pravidelnou domácí přípravu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Úspěšné zakončení předmětu a složení zkoušky je výsledkem průběžného a formálního hodnocení.

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ: 50%úkoly odevzdávané během semestru, splněné v požadovaných termínech:

 1. Akademická slovní zásoba - cvičná opakování online: 5% 
 2. Akademické psaní (odstavec + peer-review): 10%
 3. Popis spojnicového grafu10%
 4. Thesis/Antithesis (LLP/Part II): 5%
 5. Debata (aktivní účast + splněné dílčí psané úkoly): 20%
 6. LLP - reflexe + ústní pohovor (hodnocení a feedback) - podmínka klasifikace

FORMÁLNÍ HODNOCENÍ: 50%

 • Test (v prezenční formě) v délce 80minut na konci letního semestru (51% = úspěšné splnění) - 3 oblasti: I. Academic language and style, II. Language for describing graphs, III. Developing a strong argument

V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil, odevzdal zadané domácí úkoly a sledoval aktuální informace v MOODLE. 

Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

Více informací viz Moodle.

KLASIFIKACE:

 • (výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • (velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)
 • (dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • (dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky)
 • (nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce)
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)
 • ČTENÍ a POSLECH: autentické odborné texty
 • MLUVENÍ: prezentace, diskuze, debata
 • PSANÍ: popis grafu, psaní poznámek, parafrázování, shrnutí, odstavec, esej
 • TÉMATA: vybraná témata z oboru sociologie, sociální politiky a antropologie + individuální výběr dle akademického zájmu jednotlivých studentů
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Zápis je podmíněn získáním zápočtu z předmětu JLB 001. Tato podmínka se nevztahuje na zahraniční studenty v rámci programu Erasmus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK