PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné - HP0005
Anglický název: Diploma seminar I - Substantive Civil Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : HP0271, HP0272, HP0273, HP0277, HP1000, HS0205, HS1004
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0003, HP0010, HP0016, HP0013, HP0002, HP0018, HP0007, HP0004, HP0020, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0006
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (21.10.2015)

Katedra občanského práva,

ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního,

centrum zdravotnického práva

 

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných zkoušek

 

 

 

Pokyny pro studenty, kteří mají zadánu diplomovou práci na katedře občanského práva (dále jen "katedra"), na ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (dále jen "ústav") či na centru zdravotnického práva (dále jen "centrum"):

 

I.

Diplomový seminář

 

1. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva hmotného, z autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního nebo ze zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné je povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva hmotného.

 

2. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva procesního je povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva procesního.

 

3. Předpokladem pro absolvování diplomového semináře je úspěšné složení zkoušky z oboru, z něhož se bude skládat I. a II. část státní závěrečné zkoušky.

 

4. Diplomový seminář je student povinen vykonat před odevzdáním diplomové práce.

 

5. Student absolvuje diplomový seminář u svého konzultanta diplomové práce, a to v jeho konzultačních hodinách.

 

6. Student se na diplomový seminář dostaví s průkazem studenta, jiným dokladem totožnosti nebo indexem a s potvrzeným diplomovým úkolem. Konzultant vyznačí absolvování diplomového semináře ("prospěl") do formuláře pro potvrzení o absolvování diplomového semináře zveřejněný v dokumentech katedry, popř. i do indexu.

 

7. Student se po absolvování diplomového semináře dostaví v úředních hodinách na sekretariát katedry občanského práva, kde mu bude absolvování diplomového semináře vloženo do Studijního informačního systému (dále jen "SIS"), a to na základě předložení potvrzeného formuláře o absolvování diplomového semináře, popř. indexu.

 

8. Absolvuje-li student diplomový seminář a získá-li 210 kreditů, počíná běžet dvouletá lhůta pro složení I. a II. části státní závěrečné zkoušky.

 

 

II.

Odevzdávání diplomových prací

 

1. Odevzdávání diplomových prací probíhá v souladu s čl. 38 - čl. 43 Pravidel pro organizaci studia a čl. 17 - čl. 21 Opatření děkana č. 12/2014.

 

2. Student si po zadání tématu práce ve SIS zkontroluje, zda mu zadání tématu bylo potvrzeno, tj. zda mu je umožněno nahrávat soubory a vyplňovat příslušné informace. V opačném případě neprodleně uvědomí sekretariát katedry či ústavu.

 

3. Diplomovou práci student odevzdá nejprve v elektronické a následně v listinné podobě.

 

4. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu katedry (nikoliv v podatelně fakulty), byla-li práce zadána z oboru občanského práva hmotného, občanského práva procesního nebo zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné.

 

5. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu ústavu (nikoliv v podatelně fakulty), byla-li práce zadána z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního.

 

6. Student odevzdává diplomovou práci buď v předem katedrou stanovených a oznámených termínech prostřednictvím SIS - nástěnka nebo v jiném termínu po domluvě se svým konzultantem.

 

7. Na sekretariát se student dostaví:

a) se třemi vyhotoveními diplomové práce, které musí být svázány, přičemž   

    alespoň jedno musí být svázáno v pevné vazbě a

b) s vyplněnou přihláškou k I. a II. části státní závěrečné zkoušky zveřejněnou  

    v dokumentech studijního oddělení.

 

8. Vedoucí diplomové práce a oponent vypracují do 40 dnů po odevzdání diplomové práce posudek; lhůta se po dobu letních prázdnin staví.

 

9. Posudky musí být doručeny studentovi nejméně 2 týdny před stanoveným termínem konání I. části státní závěrečné zkoušky; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit. Posudek diplomové práce se považuje za doručený studentovi jeho nahráním do SIS.

 

 

III.

I. a II. část státní závěrečné zkoušky

 

1. Obhajoba diplomové práce je I. částí státní závěrečné zkoušky.

 

2. Oborová zkouška se shodným oborovým zaměřením tématu diplomové práce je II. částí státní závěrečné zkoušky.

 

2.1. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva hmotného, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 

2.2. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva procesního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva procesního.

 

2.3. Je-li téma diplomové práce z oboru z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 

2.4. Je-li téma diplomové práce z oboru zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 

3. Při konání II. části státní závěrečné zkoušky si student losuje jednu otázku z katedrou předem vyhlášeného seznamu otázek zveřejněných v dokumentech katedry.

 

4. Část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den, a to nejpozději do 90 dnů od odevzdání diplomové práce; lhůta se po dobu letních prázdnin staví.

 

5. Termíny pro konání I. a II. části státních závěrečných zkoušek jsou jednotlivým studentům sděleny prostřednictvím SIS v modulu pro vkládání elektronické podoby diplomové práce.

 

6. Student se může z oznámeného termínu konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky omluvit na sekretariátu katedry či ústavu.

 

7. V případě, že se student k obhajobě nedostaví, popř. práci neobhájí, podá si novou přihlášku k I. a II. části státní závěrečné zkoušky, popř. pouze k I. části státní závěrečné zkoušky.

 

8. V případě, že student úspěšně nesloží II. část státní závěrečné zkoušky, podá si novou přihlášku k II. části státní závěrečné zkoušky.

 

9. Opakování I. a II. části státní závěrečné zkoušky je možné nejdříve za 3 měsíce po jejich neúspěšném konání. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., v.r.

vedoucí katedry občanského práva

 

JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D., v.r.

tajemnice katedry občanského práva

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK