PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné a procesní - KLP - HP1000
Anglický název: Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : HP0277, HP0285
Je korekvizitou pro: HP0005, HP0018
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Klauzurní práce je komplexní formou kontroly studia v předmětech občanské právo hmotné (I až IV) a občanské právo procesní (I až III). Zkouška prověřuje schopnost užít poznatky získané teoretickým studiem k řešení praktických případů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Bližší informace o konání KLP naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách katedry v sekci dokumenty.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

02. ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.,. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016

03. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015

04. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

05. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.


06. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

07. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

10. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

        03. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       

        04. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014

        05. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK