PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0205
Anglický název: Substantive Civil Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0005
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (06.03.2018)

Občanské právo hmotné

 

01. Dobré mravy, veřejný pořádek a poctivost v soukromém právu

02. Autonomie vůle a rovnost v občanském právu

03. Ochrana slabší strany v občanském právu

04. Dobrá víra v soukromém právu

05 Zneužití práva

06. Zásah do integrity člověka

07. Právnická osoba v teorii (teorie právnických osob, jejich hlavní představitelé, zejm. teorie fikce a reality)

08. Pojetí věci v soukromém právu (přehled koncepcí)

09. Občanskoprávní komparatistika

10. Manželské majetkové právo - srovnání přístupů (historický i evropský pohled)

11. Evropské soukromé právo

12. Pojetí občanskoprávní odpovědnosti

13. Předsmluvní odpovědnost

14. Spotřebitel a jeho ochrana (vč. evropského rozměru)

15. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

16. Neúměrné zkrácení a lichva

17. Speciální prevence

18. Újma na přirozených právech člověka

19. Sankční aspekty náhrady škody

20. Výkon zástavního práva

21. Svěřenský fond

22. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví

23. Nepominutelný dědic

24. Změna okolností po uzavření smlouvy

25. Plnění dluhu za jiného

26. Pojem autorského díla (definice, zpracování díla a jeho překlad, osoba autora, díla spoluautorská, anonym a pseudonym)

27. Vznik a obsah autorského práva (osobnostní a majetková práva a doba jejich trvání)

28. Licenční smlouva (dělení licenčních smluv, obsahové a formální náležitosti, podlicence, možnosti odstoupení od smlouvy podle autorského zákona)

29. Mimosmluvní instituty užití autorských děl (volné užití, rozmnoženina díla pro osobní potřebu, zákonné licence, tříkrokový text)

30. Některá práva související s právem autorským (práva výkonného umělce, právo výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK