PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné III - HP0273
Anglický název: Substantive Civil Law III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0003
Staré označení: 27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0272
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0274, HS005, HP0277, HP0005
Je prerekvizitou pro: HV2011
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné III tvoří těžiště výkladu problematika závazků, smluvního práva a deliktního práva. Výklady jsou zasazeny do kontextu unijního práva.
Poslední úprava: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Metody výuky

Přednášky z předmětu OPH III budou v ZS AR 2021/2022 probíhat bezkontaktně, tj. distanční formou. Budou předtočeny a nejpozději v čase konání přednášky dle rozvrhu budou zveřejněny na fakultním kanále YouTube. Odkazy na přednášky budou soustředěny v aktualitě v SIS-nástěnka a přístupné pouze přihlášeným osobám.

Seminární výuka bude probíhat kontaktní formou. V případě, že z důvodu epidemiologických opatření bude nutné přejít z kontaktní výuky na bezkontaktní výuku, bude výuka probíhat formou online webinářů v čase původních seminářů, a to prostřednictvím aplikace ZOOM.

Poslední úprava: Lederer Vít, JUDr., Ph.D. (23.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: ZÁPOČET

Zápočet je možné získat:

1) účastí na semináři (absence max. 1) a

2) úspěšným absolvováním testu.

O udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře, který může požadavky pro udělení zápočtu na začátku semestru rozšířit.

 

V případě, že student zápočet na základě výše uvedených požadavků nezíská, přihlásí se na termín katedrálního kolokvia (písemný test), a to prostřednictvím SIS. Ve zkouškovém období budou vyhlášeny vždy dva termíny kolokvií.

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků, dědického a rodinného práva.

Poslední úprava: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Sylabus -

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění)
02. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah
03. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, uzavření smlouvy)
04. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva fixní
05. Spotřebitelské smlouvy (pojem, zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo)
06. Společná práva a společné závazky
07. Změny závazků
08. Zánik závazků
09. Zajištění a utvrzení dluhu
10. Základy deliktního práva (prevence škod, jednotlivé předpoklady odpovědnosti za škody, funkce odpovědnosti za škody, rozsah a způsob náhrady škody), evropské komunitární deliktní právo
11. Jednotlivé případy odpovědnosti za škodu
12. Závazky z jiných právních důvodů, zejména závazky z bezdůvodného obohacení

Přednášky mohou reagovat na aktuální otázky občanskoprávní smluvní a deliktní teorie a praxe. 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Poslední úprava: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Poslední úprava: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Studijní opory
Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Poslední úprava: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.09.2019)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024Spoluvlastnictví.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa28.02.2024Limitovaná věcná práva – obecný výklad. Právo stavby.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa06.03.2024Věcná břemena.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa13.03.2024Zástavní právo a zadržovací právo.JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D. 
Středa20.03.2024Správa cizího majetku. Svěřenský fond.JUDr. Vít Lederer, Ph.D. 
Středa27.03.2024Autorské právo.JUDr. Petra Žikovská, Ph.D. 
Středa03.04.2024Dědické právo; pozůstalost; dědictví; předpoklady nabytí dědictví.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa10.04.2024Pořízení pro případ smrti; závěť.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa17.04.2024Dědická smlouva; odkaz.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa24.04.2024Dědění ze zákona; nepominutelný dědic, přechod pozůstalosti na dědice.prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Středa01.05.2024Státní svátek – výuka neprobíhá. 
Středa08.05.2024Státní svátek – výuka neprobíhá. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK