PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné III - HP0273
Anglický název: Substantive Civil Law III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
JUDr. Karel Wawerka
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0272
Je korekvizitou pro: HP0005, HP0021, HP0277
Je prerekvizitou pro: HV2011, HP1271, HP1291
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné III tvoří těžiště výkladu problematika závazků, smluvního práva a deliktního práva. Výklady jsou zasazeny do kontextu unijního práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)
Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků, dědického a rodinného práva.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění)
02. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah
03. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, uzavření smlouvy)
04. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva fixní
05. Spotřebitelské smlouvy (pojem, zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo)
06. Společná práva a společné závazky
07. Změny závazků
08. Zánik závazků
09. Zajištění a utvrzení dluhu
10. Základy deliktního práva (prevence škod, jednotlivé předpoklady odpovědnosti za škody, funkce odpovědnosti za škody, rozsah a způsob náhrady škody), evropské komunitární deliktní právo
11. Jednotlivé případy odpovědnosti za škodu
12. Závazky z jiných právních důvodů, zejména závazky z bezdůvodného obohacení

Přednášky mohou reagovat na aktuální otázky občanskoprávní smluvní a deliktní teorie a praxe. 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009

03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý02.10.2018Pojem závazku, jeho subjekty a vznikdoc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Úterý09.10.2018Smlouva jako typický důvod vzniku závazku, druhy smluv, uzavírání smluv) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
Úterý16.10.2018Společné závazky (společné dluhy a pohledávky). Spotřebitelský závazek doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Úterý23.10.2018Obsah závazku (neúměrné zkrácení, lichva, úroky, záloha a závdavek). Změna okolností. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, fixní závazekJUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý30.10.2018Práva z vadného plněníJUDr. Tomáš Pohl 
Úterý06.11.2018Změny závazků JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 
Úterý13.11.2018Zánik závazkůJUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 
Úterý20.11.2018Zajištění a utvrzení dluhuJUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý27.11.2018Základy deliktního práva (funkce a systematika deliktního práva, prevenční normy, předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy, generální klauzule občanskoprávní odpovědnosti)JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý04.12.2018Rozsah a způsob náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Újma na přirozených právech člověka JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Úterý11.12.2018Jednotlivé zvláštní případy povinnosti k náhradě újmydoc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
Úterý18.12.2018Závazky z jiných právních důvodů (zejména bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství)doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK