PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Moderní a postmoderní filosofie náboženství - ASZFS0003
Anglický název: Modern and Postmodern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4808
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0019, ASZFS0031, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0001, ASZFS0007, ASZFS0010, AFS100524, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0021, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0011, ASZFS0024, ASZFS0020, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0002, ASZFS0025
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (15.09.2016)
Filosofie náboženství jako svébytná filosofická reflexe vztahu člověka k Bohu vzniká teprve v době osvícenství. Teprve tato doba totiž skýtá dostatečný odstup od náboženství, který umožňuje nahlédnout nesamozřejmost stávající institucionální povahy náboženství, soudobé náboženské praxe i dosavadního myšlení o náboženských fenoménech. Filosofie náboženství tak z velké části vyrůstá z kritiky dosavadní theologie i institucionálního náboženství a vychází z filosofických či obecně kulturních sporů o nihilismus, pantheismus a atheismus. V jednotlivých přednáškách budou představeny přístupy k fenoménu náboženství, které posluchačům poskytnou úvod do moderní filosofie náboženství. Zároveň uvidíme, že moderní reflexe náboženství rodící se z osvíceneckého myšlení otevírá témata, s nimiž se setkáváme v současných diskusích. Jednotlivé přednášky se tak budou dotýkat rovněž následujících obecných témat: náboženství ve veřejném prostoru, vztah náboženství a rozumu, vztah náboženství a citu, náboženství jako duchovní cvičení, vztah víry a nevíry či náboženství a tolerance.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.10.2016)

Primární literatura

 

G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. Jan Patočka, Praha: Academia, 1960.

David Hume, Dialogy o přirozeném náboženství, přel. T. Marvan, Praha: dybbuk, 2013.

F. H. Jacobi, O Spinozově učení, přel. J. Loužil, Praha: Oikoymenh, 1997.

Karl Jaspers, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, přel. A. Havlíček, Praha: Oikoymenh, 1996.

Immanuel Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, přel. Karel Šprunk, Praha: Vyšehrad, 2013.

Soren Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.

Friedrich Nietzsche, Radostná věda, přel. Věra Koubová, Praha: Aurora, 2001.

Novalis, Zázračná hra světa: úvahy a fragmenty, přel. Věra Koubová, Praha: Odeon, 1991.

Jean-Jacques Rousseau, Rozpravy, přel. E. Blažková, J. Veselý, V. Zamarovský, Praha: Svoboda, 1989.

 F. W. J. Schelling, Výbor z díla. Rané spisy, přel. M. Petříček, J. Patočka Praha: Nakladatelství svoboda, 1990.

 Friedrich Schleiermacher, O náboženství. Promluvy ke vzdělancům mezi jeho utrhači, přel. Jan Kranát, Praha: Vyšehrad, 2012.

 Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998.

Charles Taylor, Sekulární věk, Praha 2013.

 Sekundární literatura

 A. James Gregor, Totalitarismus a politické náboženství. Intelektuální historie, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015.

Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky, Praha: Vyšehrad, 2005.

 Walter Jaeschke, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1996.

Walter Jaeschke, Německá klasická filosofie II, Praha 2016.

 Pavel Kouba, Nietzsche, Praha: Oikoymenh, 2006.

 Olga Navrátilová, Stát a náboženství u Hegela, Praha 2015.

Wolfgang Röd, Německá klasická filosofie I, Praha 2015.

 Richard Schaeffer, Filosofie náboženství, přel. Jolana Poláková, Praha: Academia, 2003.

 Robert C. Solomon, Continental Philosophy Since 1750. The Rise and Fall of the Self, Oxford - New York: Oxford University Press, 1988.

 Robert Williams, Tragedy, Reconciliation and the Death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford: Oxford University Press, 2012.

 Wilhelm Weischdel, Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998 (reprint).

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.10.2016)

Pro studenty, kteří si kurz zvolili v rámci společného základu: Dvousemestrální kurz je ukončen ústní zkouškou. Student dostane jednu obecnou otázku a jednu otázku vycházející z přečtené literatury. Bude požadováno, aby si student blíže osvojil obsah 3 knih z primární literatury, vždy však na přednášce a na handoutech budu specifikovat úseky, které budou sloužit jako vodítko.

 

Pro religionisty: Po každém semestru skládají zkoušku. Student dostane jednu obecnou otázku a jednu otázku vycházející z přečtené literatury. Bude požadováno, aby si student blíže osvojil obsah 3 knih z primární literatury, vždy však na přednášce a na handoutech budu specifikovat úseky, které budou sloužit jako vodítko.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (15.06.2017)

První semestr

1.     Co je filosofie náboženství? Filosofie náboženství a její vztah k osvícenství

2.     Anglické a skotské osvícenství a náboženství. Deismus jako filosofie náboženství osvícenství. David Hume jako kritik deismu.

3.     Francouzské osvícenství: Rousseau - svědomí jako náboženské a priori

4.     Německé osvícenství a náboženství: Lessingův Moudrý Nathan. Kantovo morální náboženství. Univerzalismus a náboženství. Pojem tolerance na pozadí náboženských sporů.

5.     Fichtův boj: spor o atheismus a nihilismus v idealistické filosofii

6.     Schellingovo pojetí Boha a moderní pantheismus: náboženství a jeho "hrozivá myšlenka: znič sebe sama"

7.     Hegel: Otec sekularizačních teorií?

8.     Romantikové a náboženství - Novalis a Schlegel

9.     Schleiermacher: "přijímat všechno omezené jako znázornění nekonečna, to je náboženství"

10.  Schopenhauerův asketismus

11.  F. H. Jacobi a S. Kierkegaard: o skocích víry

12.  Nietzsche: smrt Boha a naděje na zrod nových bohů

 

Druhý semestr

1. Nietzsche a "smrt Boha"

2. Odpověď křesťanských myslitelů na kritiku náboženství (evangelická teologie XX.stol.)

3. Heidegger a jeho vliv na filozofii náboženství a teologii; Bultmann aj.

4. Tillichova filozofie náboženství

5. Katolické myšlení XX. stol. (Rahner a Teilhard)

6. Existencialismus XX. století a náboženství (Sartre, Jaspers, Marcel)

7. Víra v moderním židovském myšlení (Rosenzweig, Buber, Jonas, Levinas)

8. Náboženství a jazyk (analytická filozofie),  Wittgenstein

9. Náboženství a hermeneutika (Ricoeur)

10. Náboženství v postmoderním myšlení (Foucault, Derrida, Vattimo aj.)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK