PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie existence - ASZFS0022
Anglický název: Philosophy of Existence
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (170)
letní:neurčen / neurčen (170)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0006, ASZFS0010, ASZFS0014
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRMOKRE (23.09.2010)
Filosofie existence (ZS a LS 2010/2011)

Václav Němec Ph.D.

Anotace

Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům elementární
postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm,
které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují
filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek vztahujících se k lidské existenci. Kurs zároveň
umožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelů devatenáctého a dvacátého století. V rámci
letošního kursu bude představen jeden z hlavních filosofických směrů, resp. přístupů k problému člověka či lidské
existence, jímž je tzv. "existencialismus" či "filosofie existence". Pozornost bude věnována zejména S. Kierkegaardovi, K.
Jaspersovi, M. Heideggerovi, G. Marcelovi, J.-P. Sartrovi, a několika dalším myslitelům, kteří na filosofii existence kriticky
navazovali (P. Ricoeur, E. Lévinas aj.).

Požadavky ke zkoušce

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru.
Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování
alespoň jedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury (včetně úvodů a doslovů), která bude rovněž
předmětem rozhovoru u zkoušky. Pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho
dalšího titulu. Při referování knihy u zkoušky je možno využít vlastních písemných poznámek.

Prameny ke studiu

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo
možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných
autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle na webových stránkách Ústavu
filosofie a religionistiky pod přístupovým heslem.

Doporučená literatura

M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.
M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996 (2002).
M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha 2006.
M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.
M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk, Praha 2006.
M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 2006.
M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha 2004.
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.
K. Jaspers, Šifry transcendence, Praha 2000.
K. Jaspers, Otázka viny, Praha 2006.
K. Jaspers, Duchovní situace doby, Praha 2008.
K. Jaspers, Filosofická víra, Praha 1994.
W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995.
S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.
S. Kierkegaard, Současnost, Praha 1969 (Olomouc 1996).
S. Kierkegaard, Opakování, Praha 2006.
P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.
E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.
G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.
G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, Praha 1998.
G. Marcel, Hodnota a nesmrtelnost. Člověk jako problém. Nebezpečná situace etických hodnot, in: P. Bendlová, Hodnoty v
existenciální filosofii G. Marcela, Praha 2003.
P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.
J.-P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.
J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
J.-P. Sartre, Vědomí a existence, Praha 2006.
J.-P. Sartre, Marxismus a existencialismus, Praha 1966. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK