PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta - ASZFS0029
Anglický název: Early Modern Worldview from Copernicus to Kant
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3776
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0007, ASZFS0010, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0030, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (18.09.2014)
Kurz bude věnován historicko-systematické analýze základních pojmů a témat novověké filosofie, které se vážou na centrální problém jednoty veškerého vědění, tj. na myšlenku "mathesis universalis", jejíž součástí je také filosofické založení objektivní přírodní vědy. Pozornost bude věnována jak proniknutí do myšlenkového světa raného novověku, tak i otázce, do jaké míry jsme my sami dědicové novověkého pohledu na přírodu a člověka. Smyslem tohoto kurzu tedy není podat pouze historický přehled o jednotlivých doktrínách, ale zpochybnit některé zdánlivé samozřejmosti dneška hledáním odpovědí na tři vzájemně propojené okruhy otázek:

Na jakých základech stojí poznání světa v pojetí novověkých myslitelů?
Jak se příroda proměnila v objekt, který stojí před zrakem subjektu?
V čem se novověké chápání místa člověka v kosmu odlišuje od renesančního pojetí?
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (18.09.2014)

Primární literatura:
Descartes, R. Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992
Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Praha: Oikoymenh, 2003
Locke, J., Esej o lidském rozumu, Praha: Svoboda 1984
Spinoza, Etika, Praha: Dybbuk 2001
Leibniz, G. W., Monadologie, Praha: Svoboda, 1982
Hume, Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996
Goethe, J. W., Smyslově-morální účinek barev, Hranice: Fabula 2004
Kant, I., Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha: Svoboda, 1992
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990

Sekundární literatura:
Cottingham, J., The rationalists, Oxford: Oxford University Press, 1988
Hadot, P. Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, Praha: Vyšehrad 2010
Koyré, A., Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad, 2004
Nadler, S. M. A., Companion to Early Modern Philosophy. Oxford, 2002
Röd, W., Novověká filosofie. Sv. I., Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 9-41 a 62-147
Röd, W., Novověká filosofie. Sv. II, Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 1 - 136 a 216-258
Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (18.09.2014)

 

Podmínkou získání atestu je úspěšné absolvování závěrečného testu, zaměřeného na hlavní problémy a témata novověké filosofie. Otázkové okruhy budou předem zpřístupněny prostřednictvím moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK