PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie existence a filosofie dialogu - ASZFS0026
Anglický název: Philosophy of Existence and Philosophy of Dialogue
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (180)
letní:neurčen / neurčen (180)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0027
Je neslučitelnost pro: ASZFS0019, ASZFS0025, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0001, ASZFS0007, ASZFS0010, ASZFS0024, ASZFS0020, ASZFS0027, ASZFS0002, ASZFS0003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (29.09.2013)
Filosofie existence a filosofie dialogu (ZS a LS 2013/2014)

Václav Němec Ph.D.

Anotace

Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK (zapsat si ho však mohou i studenti filosofie). Jeho cílem je zprostředkovat studentům elementární postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek týkajících se lidské existence a interpersonálních vztahů.

V rámci letošního kursu budou představeny dva ze stěžejních filosofických směrů, resp. přístupů k problému člověka či lidské existence, jímž je tzv. "filosofie existence" (resp. "existencialismus") a filosofie dialogu. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a koncepcemi řady významných myslitelů devatenáctého a dvacátého století, kteří jsou považováni za představitele těchto směrů, jako je S. Kierkegaard, K. Jaspers, M. Heidegger, G. Marcel, J.-P. Sartre, M. Buber, E. Lévinas či F. Rosenzweig.

Požadavky ke zkoušce

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru.
Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování
alespoň jedné knihy z níže uvedeného seznamu doporučené literatury (včetně úvodů a doslovů), která bude rovněž
předmětem rozhovoru u zkoušky. Pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho
dalšího titulu. Při referování knihy u zkoušky je možno využít vlastních písemných poznámek.

Prameny ke studiu

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo
možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných
autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle na webových stránkách filosofické fakulty pod přístupovým heslem.

Doporučená literatura

Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání, vyd. J. Němec, Praha 1971 (přetisk 1992).
M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.
M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.
M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996 (2002).
M. Heidegger, Co je metafyzika?, Praha 2006.
M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.
M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk, Praha 2006.
M. Heidegger, Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 2006.
M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha 2004.
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.
K. Jaspers, Šifry transcendence, Praha 2000.
K. Jaspers, Otázka viny, Praha 2006.
K. Jaspers, Duchovní situace doby, Praha 2008.
K. Jaspers, Filosofická víra, Praha 1994.
W. Janke, Filosofie existence, Praha 1995.
S. Kierkegaard, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha 1993.
S. Kierkegaard, Současnost, Praha 1969 (Olomouc 1996).
S. Kierkegaard, Opakování, Praha 2006.
P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.
E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.
E. Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, Praha 1997.
E. Lévinas, Čas a jiné, Praha 1997.
E. Lévinas, Etika a nekonečno, Praha 1994.
G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.
G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, Praha 1998.
G. Marcel, Hodnota a nesmrtelnost. Člověk jako problém. Nebezpečná situace etických hodnot, in: P. Bendlová, Hodnoty v
existenciální filosofii G. Marcela, Praha 2003.
J. Patočka, Věčnost a dějinnost, Praha 2007.
P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001.
J.-P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.
J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
J.-P. Sartre, Vědomí a existence, Praha 2006.
J.-P. Sartre, Marxismus a existencialismus, Praha 1966.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK