PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický problém osobní identity - ASZFS0031
Anglický název: The Philosophical Problem of Personal Identity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5233
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0003, ASZFS0007, ASZFS0010, ASZFS0025, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (04.10.2016)

Filosofický problém osobní identity
Filosofie pro neoborové bakaláře
(kurz ve společném základu)
2016/2017

Anotace předmětu

V zimním semestru se kurz zaměří na východiska filosofické diskuse o osobní identitě (John Locke, David Hume) a na některé soudobé koncepce (D. Parfit, A. MacIntyre aj.). Posluchači kurzu by během prvního semestru měli získat základní představu o klíčových pojmech a otázkách problematiky osobní identity ve filosofii. V průběhu celého výkladu budeme čerpat příklady z různých oblastí soudobého života a umění. V závěru semestru se zaměříme na téma identity ve vybraných filmech.

V letním semestru se kromě výkladu o dalších filosofických teoriích osobní identity zaměříme i na vznik moderní představy o „já“ v západní kultuře, v níž se problém identity osoby klade se zvláštním důrazem (např. přihlédneme k historii moderního „já“ v podání Ch. Taylora). Zaměříme se i na další aspekty pojmu identity osoby. Mezi ně patří například identita chápaná jako příslušnost jedince ke skupině (a na ně navazující témata typu „politika identity“ apod.), stejně jako odmítání a kritika pojmu identity osoby v různých typech myšlení 20. století (např. v post-strukturalismu).

Materiály ke kurzu budou průběžně vyvěšovány v systému moodle:
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4796

Podmínky k udělení atestu:

a) pravidelná účast na přednáškách
b) krátký "domácí" test v ZS, zadaný 5. 12. a odevzdaný nejpozději 19. 12. Studenti odpoví v rozsahu 6ns na 3 otázky, které budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.
c) krátký "domácí" test v LS (zadaný koncem dubna 2017 a odevzdaný nejpozději k datu poslední přednášky v LS, tj. do 8. května 2017).

Pokud student neodevzdá oba testy (tj. pokud nesplní body b a c) k předepsaným datům (v ZS 19. 12. 2016, v LS 8. 5. 2017), nemůže přistoupit ke zkoušce. Na testy zaslané v pozdějším termínu nebude brán zřetel. Zkouška bude udělena na základě obou testů a pohovoru nad nimi.

Plán zimního semestru
1. Úvodní přednáška. Základní pojmy a otázky (3. 10.)
2. John Locke: identita osoby sahá tak daleko, kam sahá její vědomí (10.10)
3. Námitky proti Lockovi (17. 10.)
4. 24. 10. – přednáška odpadá (účast na zahr. konferenci)
5. David Hume: mysl jako svazek po sobě jdoucích percepcí (31.10)
6. Lockovské myšlenkové experimenty ve 20. století. D. Parfit (7. 11.)
7. Praktická identita, Ch. Korsgaard (14. 11.)
8. Identita a morální dilema, J.-P. Sartre a Ch. Taylor (21. 11.)
9. Identita jako etické téma: A. MacIntyre (28. 11.)
10. Narativní pojetí osobní identity (5. 12.)
11. Téma identity ve filmu (12. 12.)
12. Závěrečná přednáška ZS (19. 12.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK