PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie jako léčba duše - ASZFS0019
Anglický název: Philosophy as a Cure of the Soul
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (17.09.2015)
Filosofie jako léčba duše
Petr Kouba, PhD.

Kurz je určen pro studenty nefilosofických oborů FF UK, kteří mají v rámci společného základu složit zkoušku z filosofie.
Cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je otevřít cestu k filosofickému myšlení, jehož oblast vymezujeme prostřednictvím
dvou překrývajících se tematických okruhů. První okruh je dán interakcí mezi filosofií a medicínou, jejichž vzájemné vztahy
určují a formují filosofické myšlení od jeho počátků až po současnost. Celé dějiny filosofie lze vlastně číst jako historii více či
méně intenzivního vyrovnávání se s medicínskou problematikou, jejíž poznatky a pojmy filosofie přebírá, aby je
zpracovávala svým specifickým způsobem, který pak medicíně otevírá nové pohledy na otázky zdraví a nemoci, života a
smrti. Vedle různých podob interakce mezi filosofií a medicínou nás budou zajímat zejména filosofické koncepce, v
nichž se filosofie sama chápe jako léčba duše. Druhý tematický okruh tohoto kurzu bude tedy zaměřen na rozmanité
podoby filosofických snah vyléčit lidské myšlení a zbavit ho jeho předsudků, iluzí, bludů, vášní a jednostranností.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (29.09.2014)

Podmínky atestace: součástí zkoušky je klausurní práce a ústní pohovor.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (29.09.2014)

Povinná literatura:

Aristotelés: "O duši", in. Aristoelés: Člověk a příroda, překl. Antonín Kříž a Milan Mráz, Svoboda, Praha 1984.

Platón: Faidón, překl. František Novotný, OIKOYMENH, Praha 2005.  

Rousseau, J.-J.: "O původu nerovnosti mezi lidmi", in. Rozpravy, překl. Vojtěch Zamarovský, Svoboda, Praha 1978.

Schelling, F.W.J.: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejích předmětů, překl. Miroslav Petříček, jr., Filosofický ústav ČSAV, Praha 1992.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (26.02.2016)

Přehled témat probíraných v letním semestru:


- sv. Augustin v kontextu jeho doby

- sv. Augustin versus Petr Chlečický a filosofie nenásilí

- sv. Augustin, mistr Eckhart a jeho mystická nauka

- od sv. Augustina k Descartovi, problém metodické skepse

- Descartova mathesis universalis a její odraz v medicínském myšlení 

- kartesiánský dualismus a jeho limity

- Montaigne a kořeny francouzského osvícenství, problém druhého u Montesquieua, Rousseaua a Voltaira

- Montesquieovo pojetí společnosti a přirozeného stavu versus Rousseauovo pojetí společnosti a přirozeného stavu

- Schellingův přístup k otázce dobra, zla a lidské svobody

- Nietzscheovo pojetí zdraví a nemoci, problém resentimentu v morálce

- Kierkegaardovo myšlení a otázka lidské individuality

- Heideggerova fenomenologie a její vliv na psychologii a medicínu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK