PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický průvodce současným světem - ASZFS0030
Anglický název: Philosophical Guide to Contemporary World
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4373
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0007, ASZFS0010, ASZFS0019, ASZFS0025, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.05.2017)
Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům základní postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek a ukazují, jak filosofie tematizuje a objasňuje fenomény, s nimiž se setkáváme v našem každodenním životě. Cílem kursu je tak zároveň ukázat, jak se filosofické myšlení vztahuje k našemu každodennímu životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a texty řady významných myslitelů devatenáctého a dvacátého století.

Požadavky ke zkoušce

Celý dvousemestrální kurs je zakončen zkouškou v letním semestru. Zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek, a nastudování alespoň jedné knihy ze seznamu doporučené literatury, která bude rovněž předmětem rozhovoru u zkoušky. (Pokud má zvolený titul méně než sto stran, je požadováno nastudování alespoň jednoho dalšího titulu.) Při referování knihy u zkoušky je možno využít vlastních písemných poznámek.

Prameny ke studiu

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle.

Témata kursu

1. Co je člověk: subjekt a sebe-vědomí; člověk jako existence; člověk jakožto osoba
2. Intersubjektivních vztahy a jejich význam pro lidskou existenci.
3. Co je svoboda: vůle, motivy a hodnoty; svoboda a odpovědnost.
4. Co jsou instituce: jedinec, společnost a instituce.
5. Co je morálka/etika: svoboda a morálka; morálka a právo; otázka viny.
6. Lidská práva a jejich filosofické zdůvodnění.
7. Jedinec a kolektiv: společnost, stát, národ.
8. Činný život a politické jednání; jednání a demokracie.
9. Co je ideologie: ideologie, společnost a politika.
10. Demokracie a kapitalismus; politika a ekonomie; ekonomie jako ideologie.
11. Náboženství, náboženský fundamentalismus a náboženské ideologie.
12. Svoboda a dějiny.
13. Symboly a jazyk; sociální konstrukce reality a média.

Doporučená literatura

H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha 2007.
Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání, vyd. J. Němec, Praha 1971 (přetisk 1992).
M. Buber, Já a Ty, Praha 2005.
M. Buber, Problém člověka, Praha 1997.
E. Cassirer, Esej o člověku, Bratislava 1977.
E. Fink, Oáza štěstí, Praha 1992.
E. Fink, Hra jako symbol světa, Praha 1993.
J. Habermas, K ustavení Evropy, Praha 2013.
A. Havlíček (vyd.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí n. L. 2014.
A. Havlíček, L. Krbec (vyd.), Hodnoty, stát a společnost, Ústí n. L. 2014.
M. Heidegger, O humanismu, Praha 2000.
M. Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha 2004.
L. Hejdánek, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997.
L. Hejdánek, Úvod do filosofování, Praha 2012.
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.
K. Jaspers, Otázka viny, Praha 2006.
K. Jaspers, Duchovní situace doby, Praha 2008.
K. Jaspers, Mezní situace, Praha 2016.
P. L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha 1990.
E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.
E. Lévinas, Existence a ten, kdo existuje, Praha 1997.
E. Lévinas, Čas a jiné, Praha 1997.
G. Marcel, K filosofii naděje, Praha 1970.
G. Marcel, Přítomnost a nesmrtelnost, Praha 1998.
J. Ortega y Gasset, Evropa a idea národa, Praha 1993.
J. Ortega y Gasset, Vzpoura davů, Praha 1993.
J. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 1990 (nověji in: J. Patočka, Péče o duši III, Praha 2002, str. 13-144).
J. Patočka, Věčnost a dějinnost, Praha 2007.
P. Ricoeur, Filosofie vůle I: Fenomenologie svobody, Praha 2001, str. 13-147.
P. Ricoeur, Filosofie vůle II: Konečnost a provinilost 2: Symbolika zla, Praha 2011, str. 153-449.
P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha 1993.
P. Ricoeur, O sobě samém jako o jiném, Praha 2016.
J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
J.-P. Sartre, Bytí a nicota, Praha 2006.
M. Scheler, O studu, Praha 1993.
M. Scheler, Ordo amoris, Praha 1971.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK