PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie války a míru - ASZFS0024
Anglický název: Philosophy of war and peace
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (200)
letní:neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Neslučitelnost : ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0025, ASZFS0026
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PETKOUBA (23.09.2011)
Tento dvousemestrální kurz je vypsán jako kurz filosofie pro neoborové studenty v rámci společného základu. Jak již sám název napovídá, základním úkolem tohoto kurzu je reflexe způsobu, jakým se západní myšlení chápe témat války a míru. Na jedné straně jde o to, jak filosofie pohlíží na válečné konflikty a jejich dočasná přerušení, ale stejně tak je třeba se ptát, jak filosofie v tématech války a míru poznává a chápe sebe sama. Vedle filosofické reflexe válečných konfliktů, mezi nimiž hrají ústřední roli obě velké války 20. století, se tak dostáváme i k otázce, do jaké míry je tematika války prostředkem k sebepochopení a sebeurčení západního myšlení. Na druhé straně se však otevírá otázka, jakým způsobem a v jaké perspektivě je západní myšlení schopno tematizovat mír. Musíme chápat mír jen jako dočasné přerušení války, a pokud už ho chceme chápat radikálnějším způsobem, nejsme nuceni vnímat ho v eschatologické perspektivě? Jakou podobu pak musí mít myšlení, které samo sebe definuje v terminologii a metaforice míru?
Literatura
Poslední úprava: PETKOUBA (23.09.2011)

Povinná literatura:

Rousseau, Jean-Jacques: "O původu nerovnosti mezi lidmi", in. Rozpravy. Svoboda, Praha 1978.

Kant, Immanuel: K věčnému míru. O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi. OIKOYMENH, Praha, 1999.

Schmitt, Carl: Pojem politična. OIKOYMENH, Brno-Praha, 2007

Bergson, Henri: Dva zdroje morálky a náboženství, Vyšehrad, Praha, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PETKOUBA (23.09.2011)

Kurz se uzavírá zkouškou. Ta se skládá formou klausurní práce, po níž v případě potřeby následuje ústní přezkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: PETKOUBA (23.09.2011)

Tématické okruhy:

- téma války v antické tragedii: Aischylos a Euripidés

- ERIS u Hesioda

- Empedoklovo pojetí lásky a sváru

- Homérova Ílias jako základní paradigma války

- Homérova Odyssea a Schützova fenomenologická deskripce návratu domů

- Platonovo pojetí války a Griffithův film The Birth of a Nation

- tematizace války a boje u Herakleita, Jüngera a Patočky

- války 20. století a technologie vidění podle Virilia

- moderní totalitní režimy z pohledu Hannah Arendtové

- koncentrační tábor jako matrice moderní společnosti

- Schmittovo pojetí politična

- Nietzscheovo politické a filosofické myšlení

- kritika resentimentu u Nietzscheho a Reicha

- Adornova a Horkeimerova kritika osvícenského projektu

- může jedinec vést válku proti státu? - úvahy nad Kleistovým Michalem Kohlhaasem

- mezi terorismem a občanskou neposlušností

- Benjaminova kritika násilí a Derridův komentář

- otázka míru a jeho možného ustavení

- téma války a míru u Augustina a Chelčického

- vztah války a míru u Hobbese, Locka a Rousseaua

- přirozený stav a konfrontace stejného a jiného u Montesquieua

- Kantovo pojednání o věčném míru

- Schellingův Freiheitschrift a Coppolův film Apocalypse Now

- uzavřená a otevřená společnost podle Bergsona

- Lévinasův pohled na ontologii války a eschatologii míru

- pacifismus jako otevřená otázka a limita západního myšlení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK