PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pojetí přírody v novověké filosofii a vědě - ASZFS0027
Anglický název: Conceptions of Nature in Modern Philosophy and Science
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (07.10.2013)
Kurz bude věnován historicko-systematické analýze základních pojmů a témat novověké filosofie, které se vážou na centrální problém jednoty veškerého vědění, tj. na myšlenku "mathesis universalis", jejíž součástí je také filosofické založení objektivní přírodní vědy. Pozornost bude věnována i tomu, do jaké míry jsme my sami dědicové novověkého pohledu na přírodu a člověka. Smyslem tohoto kurzu tedy není podat pouze historický přehled o jednotlivých doktrínách, ale zpochybnit některé zdánlivé samozřejmosti dneška hledáním odpovědí na tři vzájemně propojené okruhy otázek:

Na jakých základech stojí poznání světa v pojetí novověkých myslitelů?
Jak se příroda proměnila v objekt, který stojí před zrakem subjektu?
V čem se novověké chápání místa člověka v kosmu odlišuje od renesančního pojetí?

Primární literatura:
Descartes, R. Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992
Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Praha: Oikoymenh, 2003
Locke, J., Esej o lidském rozumu, Praha: Svoboda 1984
Spinoza, Etika, Praha: Dybbuk 2001
Leibniz, G. W., Monadologie, Praha: Svoboda, 1982
Hume, Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996
Goethe, J. W., Smyslově-morální účinek barev, Hranice: Fabula 2004
Kant, I., Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha: Svoboda, 1992
Kant, Immanuel, Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990

Sekundární literatura:
Cottingham, J., The rationalists, Oxford: Oxford University Press, 1988
Hadot, P. Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, Praha: Vyšehrad 2010
Koyré, A., Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad, 2004
Nadler, S. M. A. Companion to Early Modern Philosophy. Oxford, 2002
Röd, W., Novověká filosofie. Sv. I., Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 9-41 a 62-147
Röd, W., Novověká filosofie. Sv. II, Praha: Oikoymenh, 2001, zejména str. 1 – 136 a 216-258
Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (24.09.2013)

Podmínkou získání atestu je úspěšné absolvování závěrečného testu, zaměřeného na hlavní problémy a témata novověké filosofie. Otázkové okruhy budou předem zpřístupněny prostřednictvím moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK