PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova s praxí – pro zaměření TV, HV, VV - OKMN0N204B
Anglický název: Drama education with practice - for physical education, music education, art education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0N208B
Je korekvizitou pro: OKMN0TV, OKMN0HV, OKMN0VV
Je neslučitelnost pro: OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0N244B, OKMN0N243B, OKMN0N241B, OKMN0N242B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H205B, OKMN0H206B, OKMN0H207B, OKMN0H208B, OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V228B, OKMN0V229B, OKMN0V230B, OKMN0V231B, OKMN0V232B, OKMN0V233B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0T256B, OKMN0T258B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T264B, OKMN0T265B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T260B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H219B, OKMN0H221B, OKMN0T257B, OKMN0T259B, OKMN0T263B, OKMN0T266B
Je záměnnost pro: OPMN0N208B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.04.2019)
Cílem předmětu je umožnit studentům vhled do oboru dramatická výchova, seznámit je s principy oboru, jeho cíli, strategiemi a metodami.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (13.10.2022)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.04.2019)

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. 192 s. ISBN 978-80-262-0374-4.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

didaktické projekty z časopisu Tvořivá dramatika

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY,B.  Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS, 2014. ISBN978-80-903901-4-0.

 

Doporučená literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

SVOBODOVÁ, Eva a ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 167 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí. Prah: ISV nakladatelství, 1995.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.   

MACHKOVÁ, Eva. Viola Spolinová - Hry a cvičení pro divadlo. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (16.04.2019)

Obsah přednášek:

Hra v dramatické výchově –  princip využití průpravných her a cvičení, playmaking

Dramatické hry a improvizace – využití rolové hry a improvizace jako základní metody DV

Práce s příběhem – lekce vycházející z neliterárního a literárního příběhu

Strukturované drama

Součástí předmětu je náslechová praxe v hodinách dramatické výchovy v rozsahu 0/1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK