PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova s praxí – pro zaměření TV, HV, VV - OKMN0N204B
Anglický název: Drama education with practice - for physical education, music education, art education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0N208B
Je korekvizitou pro: OKMN0TV, OKMN0HV, OKMN0VV
Je neslučitelnost pro: OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0N244B, OKMN0N243B, OKMN0N242B, OKMN0N241B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V228B, OKMN0H205B, OKMN0H206B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H219B, OKMN0H221B
Je záměnnost pro: OPMN0N208B
Anotace -
Cílem předmětu je umožnit studentům vhled do oboru dramatická výchova, seznámit je s principy oboru, jeho cíli, strategiemi a metodami.
Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Deskriptory

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2022)
Literatura

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. 192 s. ISBN 978-80-262-0374-4.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

didaktické projekty z časopisu Tvořivá dramatika

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY,B.  Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS, 2014. ISBN978-80-903901-4-0.

 

Doporučená literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011 [1978]. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

SVOBODOVÁ, Eva a ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 167 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí. Prah: ISV nakladatelství, 1995.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.   

MACHKOVÁ, Eva. Viola Spolinová - Hry a cvičení pro divadlo. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Sylabus -

Obsah přednášek:

Hra v dramatické výchově –  princip využití průpravných her a cvičení, playmaking

Dramatické hry a improvizace – využití rolové hry a improvizace jako základní metody DV

Práce s příběhem – lekce vycházející z neliterárního a literárního příběhu

Strukturované drama

Součástí předmětu je náslechová praxe v hodinách dramatické výchovy v rozsahu 0/1.

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, vypracování reflexe na základě studia doporučené odborné literatury, vypracování scénáře dramatické lekce.

studijní zátěž:

semináře: 6 hodin

studium odborné literatury, konzultace: 40

práce na projektu: 40 hodin

Poslední úprava: Hanyš Holemá Irena, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK