PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání, atletiky a dalších sportů - OKMN0T259B
Anglický název: Didactics of Swimming, Athletics and Other Sports
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0T201B
Prerekvizity : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0T139A, OKMN0V203B
Záměnnost : OPMN0T336B
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.04.2019)
Didaktika atletiky - rozbor techniky vybraných atletických disciplín, pravidla, výběr disciplín pro soutěže dětí, jejich rozhodování a organizace, stavba atleticky zaměřené jednotky, využití atletických pohybových her. Didaktika plavání - Zvyšování plavecké výkonnosti, zdokonalování techniky plaveckých způsobů kraul, prsa a znak. Nácvik a zvládnutí techniky plaveckého způsobu motýlek. Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly. Teorie a didaktika plavání. Didaktika dalších sportů (úpolových) – Základy úpolů a úpolových her. Získání základních dovedností a znalostí v rámci úpolů. Osvojení základních metodicko-organizačních principů vedení hodin s úpolovou tématikou včetně zvýšeného akcentu na bezpečnost v těchto hodinách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Rozšíření počtu plaveckých dovedností a zdokonalování dovedností již získaných. Rozvoj plaveckých schopností.

Syntetizovat dovednosti a znalosti získané během výuky atletiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka 12 hodin

Pohybová příprava 10 hodin

Dovednostní příprava 10 hodin

Samostudium 15 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet 25 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.04.2019)

Hofer, Z., Technika plaveckých způsobů. Praha: FTVS UK, 2000.
Čechovská, I., Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada, 2002.
Hoch, M. Plavání - teorie a didaktika. Praha : SPN, 1993
Bělková,T. Didaktika plavecké výuky. Praha: UK, 1994.
Čechovská, I. - Miler,T., Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů.(aktualizované)

PRUKNER, Vítězslav a Iva MACHOVÁ. Didaktika atletiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 92 s. ISBN 978-80-244-3182-6
Pravidla atletiky 2014: pravidla IAAF ve znění příručky Competition Rules 2014-2015 doplněná o ustanovení, platná pouze pro soutěže na území České republiky. Vyd. 1. Velké Přílepy: Pro Český atletický svaz vydalo nakl. Olympia, 2014, 206 s. ISBN 978-80-7376-361-9.
KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 109 s. Děti a sport. ISBN 80-247-1636-4.

GORE  GULI, Z., ĎURECH, M., VÍT, M. (2007) Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 87 s. ISBN 978-80-210-4318-3. 

VÍT, M., REGULI, Z. (2010) Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.04.2019)

1.       Běhy

2.       Hody

3.       Skoky

4.       Atletické hry

5.       Zdokonalování plaveckého způsobu kraul

6.       Zdokonalování plaveckého způsobu prsa

7.       Zdokonalování plaveckého způsobu znak

8.       Nácvik základních obrátek u plaveckých způsobů kraul, prsa a znak

9.       Nácvik startovních skoků z vody a startovního bloku v plavání

10.    Diagnostika plavecké úrovně

11.    Úpolové hry

12.    Průpravné úpoly

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Plavání:

Zápočtové požadavky - 80% aktivní účast na výuce, průběžné plnění výukových a výcvikových úkolů.

Praktické požadavky:

200m kraul souvisle bez zastavení v limitu muži 4:30, ženy 5 minut - studenti plavou samostatně v oddělených drahách

25m motýlek - technika provedení - studenti plavou samostatně v oddělených drahách

vědomostní test - písemný.

Atletika:

Aktivní účast na cvičení.

Vedení vyučovací jednotky s atletickým zaměřením dle předem daného tématu.

Aktivní účast na rozhodování vybrané atletické soutěže.

Studijní opory -
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK