PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická harmonie u klavíru - OKMN0H206B
Anglický název: Practical harmony at the piano
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://classroom.google.com/c/MjA4OTM5MTI4MjRa
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Záměnnost : OPMN0H283B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H214B, OKMN0H209B
Anotace -
Praktická harmonie představuje výběr z nauky o harmonii, a to těch jevů, jejichž praktické ovládání na klávesovém hudebním nástroji je nezbytnou podmínkou pro výkon povolání pedagoga ZŠ. Většina jevů je prezentována na problematice úprav lidových písní. Součástí předmětu je i seznámení s harmonickým rozborem skladeb instrumentální a vokální literatury klasicismu a romantismu, prioritně zaměřeným na využití individuálního repertoáru studentů v rámci jejich nástrojové, pěvecké a sborové přípravy. Výuka probíhá částečně formou e-larningu v prostředí Moodle.
Poslední úprava: Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr. (15.04.2019)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu spočívá v osvojení poznatků a dovedností v oblasti klasicko-romantické harmonie zaměřených na jejich využití v hudebně výchovné praxi. Soustavný rozvoj klavírních dovedností potřebných k improvizaci písňových doprovodů.

Poslední úprava: Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr. (15.04.2019)
Deskriptory

3 kredity = 90 hodin:

výuka - 8 hodin

práce se studijní oporou - 12 hodin

studium literatury - 24 hodin,

příprava na výuku - 24 hodin,

příprava na zkoušku - 18 hodin

Výuka probíhá částečně formou e-learningu. Viz Moodle.

Poslední úprava: Bělohlávková Petra, PhDr., Ph.D. (06.02.2022)
Literatura -

Povinná literatura:

NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80- 7290-152-4.

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 1999. 76 s.

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír. Praha: Univezita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019.

Doporučená literatura:

NEDĚLKA, M. Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie. In: Živá hudba XI. Praha: AMU, 1992, s. 79 - 88

BEZDĚK, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. 118 s. ISBN 80-7043-151-2.

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.  Praha: HAMU, 1996. 267 s. ISBN 80-85883-10-4.

Poslední úprava: Bělohlávková Petra, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Teoretická část: Harmonický rozbor 2 notových ukázek dle vlastního výběru.

Praktická část: Improvizovaný doprovod 20 lidových písní s odpovídající stylizací v klavírní sazbě obsahující uvedenou harmonickou problematiku včetně modulačních spojek mezi jednotlivými písněmi.

Poslední úprava: Bělohlávková Petra, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
Sylabus -

1.      Základní harmonické pojmy a jejich charakteristika.

2.      Stavba kvintakordů, septakordů a jejich obratů.

3.      Harmonizace lidové písně s použitím hlavních kvintakordů. Poloviční a celý závěr.

4.      Harmonizace lidové písně s použitím vedlejších kvintakordů a dominantního septakordu.

5.      Mimotonální akordy v doprovodu lidové písně.

6.      Lidový dvojhlas. Quodlibet a jeho harmonizace.

7.      Základní formy stylizovaného doprovodu. Předehra, mezihra a dohra v lidové písni.

8.      Melodické tóny.

9.      Tóninové vybočení, tóninový skok. Diatonická modulace.

10.   Akordy terciové chromatické příbuznosti, chromatická modulace.

11.   Harmonický rozbor instruktivní skladby období klasicismu

12.   Harmonický rozbor instruktivní skladby období romantismu.

 

3 kredity = 90 hodin:

výuka - 8 hodin,

studium literatury - 24 hodin,

příprava na výuku - 24 hodin,

práce se studijní oporou - 12 hodin,

příprava na zkoušku - 18 hodin.

Poslední úprava: Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr. (01.09.2019)
Studijní opory -

https://classroom.google.com/h

Poslední úprava: Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr. (01.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK